so what trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

so what trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

So what is 4 – 3 equal to?

Nào thế 4 trừ 3 bằng mấy ?

QED

So what does this app do?

Thế cái ứng dụng này có tác dụng gì?

OpenSubtitles2018. v3

So what do we have on street cams in the area?

Vậy chúng ta có trên máy camera đường phố trong khu vực?

OpenSubtitles2018. v3

So what do you say?

Vậy em nói gì?

OpenSubtitles2018. v3

So what’s she going to do then?

Vậy cổ định làm gì?

OpenSubtitles2018. v3

So what’s the problem?

Thế thì có vấn đề gì?

OpenSubtitles2018. v3

So, what’s next?

Vậy tiếp theo là gì?

OpenSubtitles2018. v3

So what do you do now that you have this cool piano keyboard?

vì vậy bạn phải làm bây giờ để có được bàn phìm tuyệt vời này ?

ted2019

So, what did Mecklen have to say?

Vậy Mecklen đã nói gì hả?

OpenSubtitles2018. v3

So, what should I do?

Tôi có thể làm ?

OpenSubtitles2018. v3

So what happens?

Vậy điều gì xảy ra ?

QED

So, what happened?

Vậy, chuyện ?

OpenSubtitles2018. v3

So what we are asking in the lab is, how can we leverage that power?

Vậy điều chúng ta đang tìm hiểu trong phòng thí nghiệm là, làm sao để sức mạnh đó có ích cho chúng ta?

ted2019

So what are you saying?

Vậy những thứ ông đang nói là sao?

OpenSubtitles2018. v3

So what?

Thì sao?

OpenSubtitles2018. v3

This is a log scale, so what looks like steady growth is actually an acceleration in real terms.

Đây là cái thang đo Logarit, vậy cái này giống như sự tăng trưởng bền vững và kiên cố như một tần suất thực sự trong thực trạng trong thực tiễn

QED

So, what did you tell your father?

cậu đã nói với bố vậy?

OpenSubtitles2018. v3

So what was once the special little side treat now is the main, much more regular.

Vậy nên những thứ từng là đặc biệt quan trọng, không nhiều giờ đây lại là thứ chính, tiếp tục hơn .

QED

So what are you gonna do now?

Vậy bây giờ anh định làm gì?

OpenSubtitles2018. v3

So what time’s your flight?

Vậy khi nào con sẽ bay?

OpenSubtitles2018. v3

So what he did is he actually reached inside of the hearts of the audience.

Điều ông ấy làm là chạm tới trái tim khán giả.

ted2019

So what could possibly change this terrible gap that has opened up in the world today?

Nên thứ gì hoàn toàn có thể đổi khác khoảng cách kinh điển đã mở ra quốc tế thời nay ?

QED

So what’s a pistol slug doing on a rifle range?

Vậy thì một viên đạn súng ngắn làm gì trong một trường bắn?

OpenSubtitles2018. v3

So what does it mean to design at a global scale?

Vậy chúng có ý nghĩa gì với việc thiết kế toàn cầu?

ted2019

So what was the reason?

Vậy, lý do là ?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *