số mũ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

số mũ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta đã chuyển thành các số mũ dương.

We made all the exponents positive.

QED

Chúng ta viết lại biểu thức như một tích của các số mũ dương

We rewrote the expression as a product of positive exponents.

QED

Bởi vì tốc độ tăng trưởng của bạn tăng theo số mũ trong hàm này với số E.

Because the rate at which you grow is exponential in this function, in this number e.

QED

Số nhị phân cũng giống như vậy, nhưng mỗi vị trí lần lượt là số mũ của 2.

Binary number notation works similarly, but with each position based on 2 raised to some power.

ted2019

Nếu số mũ r là chẵn, thì bất đẳng thức này đúng với mọi số thực x.

If the exponent r is even, then the inequality is valid for all real numbers x.

WikiMatrix

Số Mũ nhảy lên con quá vật và nhanh chóng bị nén bẹp.

Exponents leaped at the beast and was quickly squashed.

QED

lô- ga- rít có mẫu một phần E và hằng số 10 bảy

Napier’s ideas on logarithms involved the form of one over E and the constant 10 to the seventh power .

QED

Bắt đầu với 1 hàm số mũ

Let’s start with an exponential function.

QED

Ngoặc đơn chỉ đường và Số mũ dẫn đầu.

Parentheses pointed and Exponents took the lead.

QED

Khả năng phát triển theo cấp số mũ của công nghệ thông tin sẽ còn tiếp diễn.

At least the exponential growth of information technology capability will continue unabated.

ted2019

Giờ đang tính theo hàm số mũ.

We’re trending exponentially.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bạn lật số mũ kết quả không thay đổi.

When you flip the exponent the result doesn’t change.

QED

Cuộc Đại khủng hoảng không hề ảnh hưởng đến sự phát triển theo cấp số mũ này.

The Great Depression made not a dent in this exponential progression.

ted2019

Và ta xem số mũ này là bậc của G

And let’s look at the order of the number of elements .

QED

Dân số của họ tăng theo cấp số mũ.

Their population is increasing exponentially.

OpenSubtitles2018. v3

Dấu Ngoặc chỉ ra nơi hành động đầu tiên và bảo vệ Số Mũ, Nhân, Chia,

Parentheses pointed out where to work first and protected Exponents, Multiplication, Division,

QED

Có lẽ quy mô của cộng đồng khoa học đang tăng theo cấp số mũ.

Perhaps the size of the scientific community is increasing exponentially.

Literature

Rằng có thể mọi thứ sẽ không phát triển theo cấp số mũ nữa.”

Maybe it kind of didn’t stay on this exponential progression.”

ted2019

Bạn có thể thấy ở đây có 1 sự khác biệt lớn theo luật số mũ.

And you can see here that there’s an exponential Great Divergence.

ted2019

Chúng chỉ có các hằng số và một biến số duy nhất mà không có số mũ.

They contain only constant numbers and a single variable without an exponent.

WikiMatrix

Và kia là Số Mũ tinh quái.

And that tricky exponent.

QED

Thông báo họ đã tính toán tương tự với số mũ theo một thứ tự khác nhau.

Notice they did the same calculation with the exponents in a different order.

QED

Tính chất nói trên cũng đúng với bất kỳ số mũ lẻ cao hơn (x5, x7,…) của số thực.

All aforementioned properties pertain also to any higher odd power ( x5, x7, … ) of real numbers .

WikiMatrix

Nhưng cách mà tôi nghĩ về nó, ồ tôi có một cái số mũ kinh khủng ở ngay đây

But the way I’d think about it is, well I have this crazy exponent right over here,

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.