số lẻ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

số lẻ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong khoảng từ 11 đến 18 và 29 đến 36, các số lẻ có màu đen và thậm chí là màu đỏ.

In ranges from 11 to 18 and 29 to 36, odd numbers are black and even are red.

WikiMatrix

Tôi không phát mình ra số lẻ, Seth.

I didn’t invent odd numbers, Seth.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy không thể cho tôi số lẻ mà anh trả cho tôi.

He couldn’t pay me a fraction of what you’re offering.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thích số lẻ hơn.

I might like them odds.

OpenSubtitles2018. v3

Quan trọng hơn, có một vật bị dư ra, vậy nên 5 là số lẻ.

More importantly, there is a leftover object, so 5 is odd.

WikiMatrix

Trong phạm vi số từ 1 đến 10 và 19 đến 28, các số lẻ có màu đỏ và thậm chí là màu đen.

In number ranges from 1 to 10 and 19 to 28, odd numbers are red and even are black.

WikiMatrix

Hãy giúp người dịch bằng cách ngừng lại, và nên làm tròn những con số thống kê có số lẻ.

Use helpful pausing, and favor round numbers for statistics.

jw2019

Nó không nói gì về những hộp số lẻ, nên ta không cần quan tâm đến hộp được đánh số bảy.

It doesn’t say anything about oddnumbered boxes, so we can just ignore the box marked with a seven.

ted2019

Ngày nay, nhờ có máy điện toán chạy nhanh, người ta tính được hàng tỉ số lẻ thập phân của pi.

Today, with the help of powerful computers, pi has been calculated to billions of decimal places .

jw2019

Ví dụ I-515 gồm có một chữ số lẻ đứng đầu là “5”, và cho biết đây là một xa lộ nhánh ngắn.

For instance, I-515 contains an odd number in the first digit (5), and this indicates that this freeway is a spur.

WikiMatrix

Với trường hợp chỉ có một vật, không có cặp nào, và có dư ra một vật, vậy nên 1 là số lẻ.

In the group of just one object, there are no pairs, and there is a leftover object, so 1 is odd.

WikiMatrix

Điều này có nghĩa là, nếu chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 7 hoặc 9, thì đó là số lẻ; không thì nó là số chẵn.

That is, if the last digit is 1, 3, 5, 7, or 9, then it is odd; otherwise it is even.

WikiMatrix

Một cách chứng minh 0 không phải số lẻ là bằng phương pháp phản chứng: nếu 0 = 2k + 1 thì k = −1/2, không phải là một số nguyên.

One way to prove that zero is not odd is by contradiction: if 0 = 2k + 1 then k = −1/2, which is not an integer.

WikiMatrix

Bất kỳ hàm tự nghịch đảo nào của một tập hợp có số lẻ phần tử đều có ít nhất một điểm cố định.

Every involution on an odd number of elements has at least one fixed point.

WikiMatrix

Người Hy Lạp cổ đại coi số 1 đơn vị không phải hoàn toàn là số lẻ và cũng không phải hoàn toàn là số chẵn.

The ancient Greeks considered 1, the monad, to be neither fully odd nor fully even .

WikiMatrix

Một số học sinh—và giáo viên—nghĩ rằng không là một số lẻ, hoặc vừa chẵn vừa lẻ, hoặc không chẵn cũng không lẻ.

Some students of mathematics—and some teachers—think that zero is odd, or both even and odd, or neither.

WikiMatrix

Như tất cả các xa lộ liên tiểu bang chính yếu mang mã số lẻ, I-89 được cắm biển là một xa lộ bắc–nam.

As with all oddnumbered primary interstates, I-89 is signed as a north–south highway.

WikiMatrix

Tù nhân thứ 2 cũng thấy số mũ đen là số lẻ, nên cô ấy biết rằng mũ cô có màu trắng và trả lời chính xác.

Prisoner two also sees an odd number of black hats, so she knows hers is white, and answers correctly.

ted2019

Trong 10 câu của sách Giáo Lý và Giao Ước 50:13–22, câu có số lẻ là câu hỏi và câu có số chẵn là câu trả lời của Chúa.

In the 10 verses in Doctrine and Covenants 50:13–22, the oddnumbered verses are questions, and the even-numbered verses are the Lord’s answers.

LDS

Nhưng mặt khác, số chẵn chỉ là một phần của số nguyên, còn lại là số lẻ, như vậy số nguyên nhiều hơn số chẵn, đúng chứ?

But even numbers are only part of the whole numbers, all the odd numbers are left over, so there’s got to be more whole numbers than even numbers, right ?

ted2019

Một học sinh lớp 2 “khá chắc chắn” rằng không là số lẻ, dựa trên cơ sở rằng “đó là số đầu tiên mà bạn bắt đầu đếm”.

A second-year was “quite convinced” that zero was odd, on the basis that “it is the first number you count”.

WikiMatrix

Theo luật của ông cho trò chơi “Ma sói”, Plotkin đề nghị giai đoạn đầu tiên sẽ là ban ngày và số lượng người là một số lẻ.

In his rules for “Werewolf”, Plotkin recommends that the first phase be day and that there be an odd number of players.

WikiMatrix

Tuy nhiên, điều này không làm các nhà toán học thoái chí, họ cặm cụi tính trị số của pi, càng ngày càng thêm nhiều số lẻ thập phân.

Nevertheless, this has not deterred mathematicians from laboring tediously to calculate the value of pi to ever more decimal places.

jw2019

Tính chất nói trên cũng đúng với bất kỳ sốlẻ cao hơn (x5, x7,…) của số thực.

All aforementioned properties pertain also to any higher odd power (x5, x7, …) of real numbers.

WikiMatrix

Cụ thể, một số được biểu thị trong hệ nhị phân là số lẻ nếu chữ số cuối cùng của nó là 1 và chẵn khi chữ số cuối cùng của nó là 0.

In particular, a number expressed in the binary numeral system is odd if its last digit is 1 and even if its last digit is 0.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *