Bí quyết làm chủ số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100, 1000 trong 5 phút

Bí quyết làm chủ số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100, 1000 trong 5 phút
Số Số đếm

( Cardinal Numbers)

Phiên âm (Anh Mỹ) Số thứ tự (Ordinal Numbers) Viết tắt Phiên âm (Anh Mỹ) 1 One wʌn

First

st fɜrst 2 Two tu Second nd ˈsɛkənd 3 Three θri Third rd θɜrd 4 Four fɔr Fourth th fɔrθ 5 Five faɪv Fifth th fɪfθ 6 Six sɪks Sixth th sɪksθ 7 Seven ˈsɛvən Seventh th ˈsɛvənθ 8 Eight eɪt Eighth th eɪtθ 9 Nine naɪn Ninth th naɪnθ 10 Ten tɛn Tenth th tɛnθ 11 Eleven ɪˈlɛvən Eleventh th ɪˈlɛvənθ 12 Twelve twɛlv Twelfth th twɛlfθ 13 Thirteen ˈθɜrˈtin Thirteenth th ˈθɜrˈtinθ 14 Fourteen ˈfɔrˈtin Fourteenth th ˈfɔrˈtinθ 15 Fifteen fɪfˈtin Fifteenth th fɪfˈtinθ 16 Sixteen sɪkˈstin Sixteenth th sɪkˈstinθ 17 Seventeen ˈsɛvənˈtin Seventeenth th ˈsɛvənˈtinθ 18 Eighteen eɪˈtin Eighteenth th eɪˈtinθ 19 Nineteen ˈnaɪnˈtin Nineteenth th ˈnaɪnˈtinθ 20 Twenty ˈtwɛnti Twentieth th ˈtwɛntiəθ 21 Twenty – one ˈtwɛnti – wʌn Twenty – first st ˈtwɛnti – fɜrst 22 Twenty – two ˈtwɛnti – tu Twenty – second nd ˈtwɛnti – ˈsɛkənd 23 Twenty – three ˈtwɛnti – θri Twenty – third rd ˈtwɛnti – θɜrd 24 Twenty – four ˈtwɛnti – fɔr Twenty – fourth th ˈtwɛnti – fɔrθ 25 Twenty – five ˈtwɛnti – faɪv

Twenty -fifth

th ˈtwɛnti – fɪfθ 26 Twenty – six ˈtwɛnti – sɪks Twenty – sixth th ˈtwɛnti – sɪksθ 27 twenty – seven ˈtwɛnti – ˈsɛvən Twenty – seventh th ˈtwɛnti – ˈsɛvənθ 28 twenty – eight ˈtwɛnti – eɪt Twenty – eighth th ˈtwɛnti – eɪtθ 29 twenty – nine ˈtwɛnti – naɪn Twenty – ninth th ˈtwɛnti – naɪnθ 30 Thirty ˈθɜrdi Thirtieth th ˈθɜrtiəθ 31 Thirty – one ˈθɜrdi – wʌn Thirty – first st ˈθɜrdi – fɜrst 32 Thirty – two ˈθɜrdi – tu Thirty – second nd ˈθɜrdi – ˈsɛkənd 33 Thirty – three ˈθɜrdi – θri Thirty – third rd ˈθɜrdi – θɜrd … … … … … 40 Forty ˈfɔrti Fortieth th ˈfɔrtiɪθ 41 Forty – one ˈfɔrti – wʌn Fortieth – first st ˈfɔrtiɪθ – fɜrst 50 Fifty ˈfɪfti Fiftieth th ˈfɪftiɪθ 60 Sixty ˈsɪksti Sixtieth th ˈsɪkstiɪθ 70 Seventy ˈsɛvənti Seventieth th ˈsɛvəntiɪθ 80 Eighty ˈeɪti Eightieth th ˈeɪtiɪθ 90 Ninety ˈnaɪnti Ninetieth th ˈnaɪntiɪθ 100 One hundred wʌn ˈhʌndrəd One hundredth th wʌn ˈhʌndrədθ 101 One hundred and one wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn One hundredth – first st wʌn ˈhʌndrədθ – fɜrst 421 four hundred twenty – one fɔr ˈhʌndrəd ˈtwɛnti – wʌn four hundred and twenty – first st fɔr ˈhʌndrəd ænd ˈtwɛnti – fɜrst 1000 One thousand wʌn ˈθaʊzənd One thousandth th wʌn ˈθaʊzəndθ 1001 One thousand and one wʌn ˈθaʊzənd ænd wʌn One thousandth – first st wʌn ˈθaʊzəndθ – fɜrst 5111 Five thousand, one hundred and eleven faɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvən five thousand, one hundred and eleventh th faɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvənθ 1 triệu One million wʌn ˈmɪljən One millionth th wʌn ˈmɪljənθ 1 tỷ One billion

wʌn ˈbɪljən

One billionth th wʌn ˈbɪljənθ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.