đẻ mổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đẻ mổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ừ, họ nghĩ em sẽ phải đẻ mổ bởi vì em quá già để rặn rồi.

Yeah, they think they might have to cut me open because I’m too old to push.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao tôi không được đẻ mổ?

Why can’t I just get a C-section?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy sẽ không thể mổ tim, không thể sinh thiết tiền liệt tuyến, không thể đẻ mổ.

So no heart operations, no prostate biopsies, no Cesarean sections.

ted2019

Trẻ em được sinh tự nhiên, sẽ có hệ vi sinh về cơ bản là giống hệ vi sinh ở âm đạo mẹ, trong khi đó, ở trẻ được đẻ mổ sẽ có hệ vi sinh giống ở da của mẹ.

So babies that come out the regular way, all of their microbes are basically like the vaginal community, whereas babies that are delivered by C-section, all of their microbes instead look like skin.

ted2019

Thứ Sáu này là tớ mổ đẻ.

I scheduled a C-section for Friday.

OpenSubtitles2018. v3

Và anh sẽ tiến hành mổ đẻ.

And you’re going to carry out a cesarean.

OpenSubtitles2018. v3

Em bé đã ra đời bởi phương pháp mổ đẻ, nhưng Barbara đã bị thiếu ôxy não.

The baby was delivered through a C – section, but Barbara suffered cerebral anoxia, a loss of oxygen to the brain .

QED

Trong trường hợp mổ lấy thai, tỷ lệ tử vong do hô hấp cao hơn 14 lần ở tuổi thai 37 so với tuần thai 40 tuần và cao hơn 8 lần so với mổ đẻ trước 38 tuần.

In the case of caesarean sections, rates of respiratory death were 14 times higher in pre-labor at 37 compared with 40 weeks gestation, and 8.2 times higher for pre-labor caesarean at 38 weeks.

WikiMatrix

Đầu của trẻ sinh mổ hoặc sinh ngôi mông ( đẻ ngược ) thường không có hình dạng như thế .

The heads of babies born by cesarean section or breech ( buttocks or feet first ) delivery usually don’t show molding .

EVBNews

Người mổ cho mẹ tôi lúc đẻ nói đầu tôi to quá,

By C – section. Mom hurt cuz my head was big !

QED

Khi con gái tôi ra đời vài năm trước bởi mổ đẻ khẩn cấp, chúng tôi đã phải tự xoay xở và bảo đảm cho bé được che phủ bởi các vi sinh từ âm đạo mẹ mà đáng lẽ ra bé có 1 cách tự nhiên.

When my own daughter was born a couple of years ago by emergency C-section, we took matters into our own hands and made sure she was coated with those vaginal microbes that she would have gotten naturally.

ted2019

Ngoài ra, nếu em đẻ ở bệnh viện, em sẽ có nguy cơ bị mổ xẻ giống như con gà tây.

Besides, if you deliver at the hospital, you risk them slicing you like a turkey.

OpenSubtitles2018. v3

Thông thường thì điều này không gây vấn đề hay nguy hiểm gì cho bé, và nếu dây rốn bị đè trong khi mẹ đau đẻ hay lúc sinh thì phải dùng đến thuật mổ bắt con .

Generally, this does n’t cause problems, although a cesarean delivery could be required if it causes pressure on the umbilical cord during labor or delivery .

EVBNews

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.