shoot up trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

shoot up trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Somebody comes into your house and shoots up your husband and they’re still out there.

Có kẻ vào nhà bắn chồng anh và chúng vẫn đâu đó ngoài kia.

OpenSubtitles2018. v3

What did you think, it was just gonna shoot up in perpetuity?

Mẹ nghĩ là giá cứ vọt lên mãi à?

OpenSubtitles2018. v3

He’s still shooting up in the air right now.

Hắn vẫn hiện đang bắn chỉ thiên.

OpenSubtitles2018. v3

Within a couple days, he sees production numbers shoot up from 10,000 bottles a day to 15,000 .

Nội chỉ vài ngày, ông thấy sản lượng tăng vọt từ 10 000 chai lên đến 15000 chai một ngày .

EVBNews

An armed gunman. Is shooting up stagg industries.

một tên tội phạm có vũ trang… đang nổ súng ở công ty Stagg.

OpenSubtitles2018. v3

Even after he started shooting up in our bathroom every morning.

Thậm chí sau khi ông ấy bắt đầu làm loạn lên trong phòng tắm mỗi sáng.

OpenSubtitles2018. v3

Dirty bombs, bad guys shooting up the place with AKs.

Bom bẩn, người xấu bắn phá khắp nơi với mấy khẩu AKs.

OpenSubtitles2018. v3

He’s still shooting up in the air right now.

Hắn hiện đang bắn lên trời.

OpenSubtitles2018. v3

We’d lose a shoot up.

Không thể bắn nhau với bọn bảo vệ được.

OpenSubtitles2018. v3

Shaw’s goons showed up and started shooting up the place.

Người của Shaw xuất hiện và bắn tan tành chổ đó.

OpenSubtitles2018. v3

Instead, you shoot up a mall full of civilians like it’s a damn video game.

Vậy mà cậu nổ súng ở siêu thị đông người như đang chơi game vậy.

OpenSubtitles2018. v3

We’ve got witnesses that say you and your brother were shooting up the streets in Brighton Beach.

Chúng tôi đã có một nhân chứng nói rằng Anh và em trai nổ súng trên đường phố ở Brighton Beach.

OpenSubtitles2018. v3

After it passes the blood-brain barrier, your heart rate would shoot up to 160.

Xem thêm: Get on là gì

Sau khi nó vượt qua hàng rào máu não, nhịp tim của anh sẽ lên đến 160.

OpenSubtitles2018. v3

They’re shooting up the block.

Đang bắn nhau trên phố kìa.

OpenSubtitles2018. v3

So then why would he shoot up a van?

Vậy sao cậu ta lại bắn một chiếc xe tải nào?

OpenSubtitles2018. v3

Brett says he took a dive off the roof, building he was shooting up in.

Brett nói rằng hắn ta nhảy khỏi mái nhà, ở tòa nhà mà hắn bị bắn.

OpenSubtitles2018. v3

When, really, last night you said you think Jonah might shoot up a school?

… khi tối qua mẹ nói mẹ nghĩ Jonah có thể bắn cả trường?

OpenSubtitles2018. v3

Do you know how many bags of smack I’ve found that I didn’t shoot up?

Em có biết anh tìm được bao nhiêu túi thuốc mà anh không chích không?

OpenSubtitles2018. v3

Steam, water shooting up

Bốc hơi, nước bắn lên

opensubtitles2

Started shooting up the place.

Họ bắn liên tục.

OpenSubtitles2018. v3

It shoots up and it keeps going up.

Nó tăng vọt lên và liên tục tăng lên .

QED

You think you can save us all by shooting up?

Anh nghĩ anh có thể cứu chúng tôi bằng cách tiêm thuốc?

OpenSubtitles2018. v3

They know when they’re shooting up.

Họ biết khi nào họ đang chích.

ted2019

Shoot up, whatever you call it.

Hút hít, hay gọi là gì đi nữa.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.