Sau Giới Từ To Là Gì ? Cách Dùng Giới Từ Như Thế Nào? Giới Từ (Preposition)

Sau Giới Từ To Là Gì ? Cách Dùng Giới Từ Như Thế Nào? Giới Từ (Preposition)
Trong tiếng Anh có rất nhiều loại từ như danh từ, tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, liên từ. Mỗi loại từ lại đảm nhiệm một công dụng trong câu ? Hôm nay du học New Vision sẽ san sẻ với những bạn về giới từ trong tiếng Anh. Vậy sau giới từ là gì ? Giới từ là gì ?

1. Giới từ là gì? Sau giới từ là gì?

*Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ, động từ và chúng dùng để nối danh từ hoặc đại từ với từ đứng trước nó.

Bạn đang xem : Sau giới từ to là gì, cách dùng giới từ như thế nào ? giới từ ( preposition )

2. Vị trí của giới từ trong câu

Giới từ có vị trí rất linh động trong câu tiếng Anh. Xem phần nội dung dưới bạn sẽ biết sau giới từ là gì ?– Sau giới từ là danh từ hoặc đại từVí dụ : She went to school at the age of sixHe usually visits me on Sundays*Cách dùng của giới từ at, on, in– Một vài trường hợp giới từ lại đứng sau động từ ( trừ sau “ but ” và “ except ” ) và động từ phải để ở dạng V-ing .Ví dụ : They succeeded in escaping– Giới từ đặt ở trước đại từ hoặc đặt ở cuối câu với một số ít trường hợp dưới đây :To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling withTo whom were you talking to ? Who were you talking to ? The people with whom I was travellingThe people I was travelling with– Giới từ hoàn toàn có thể là một từ riêng không liên quan gì đến nhau như : at, after, before, during, until, in, on, to, by …– Giới từ cũng hoàn toàn có thể là một cụm từ như : in spite of, on account of, in front of, for the sake of …Chú ý : lược bỏ “ to ” và “ for ” trước tân ngữ gián tiếp. So sánh 2 câu dưới đây .I gave the book to TomI gave Tom the bookI gave the book to TomI gave Tom the book– Tân ngữ gián tiếp hoàn toàn có thể đặt trước và giới từ “ to ” bị lược bỏ– Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc này với những động từ sau : bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take …I showed the map to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 to Mr Smith = They sent Mr Smith $5I showed the map to Bill = I showed Bill the mapThey sent USD 5 to Mr Smith = They sent Mr Smith USD 5– Tương tự, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể lược bỏ “ for ”. Cấu trúc này hoàn toàn có thể được sử dụng với những động từ sau : build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order …I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Chức năng của giới từ

*I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a bookSau giới từ là gì ?– Giới từ tích hợp với danh từ ( hoặc đại từ ) để tạo thành một cụm từ. Cụm từ đó hoàn toàn có thể là :

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho một danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engineThe house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng từ (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý : Cần phân biệt hai công dụng này. Cùng một cụm từ, hoàn toàn có thể ở trường hợp này là ngữ trạng từ, ở trường hợp khác lại là ngữ tính từ .Ví dụ : He usually does his morning exercises in the open air. ( trạng ngữ, bổ nghĩa cho động từ “ does ” )Exercies in the open air are healthy. ( tính từ, bổ nghĩa cho danh từ “ exercises ” )Một số từ hoàn toàn có thể vừa dùng làm giới từ, vừa dùng làm phó từ : in, up, on, down, along, through … Cần phân biệt công dụng của những từ đó trong từng câu .He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door and he came in (phó từ).

4. Quy tắc hình tam giác để nhớ các giới từ trong tiếng Anh

He put the book on the table ( giới từ ) Put your coat on ( phó từ ) Lan is in the garden ( phó từ ) I opened the door and he came in ( phó từ ) .Chúng ta thường dùng ba giới từ chỉ thời hạn đó là “ in ”, “ on ”, “ at ”, nhiều bạn háy quên giới từ này. Cách học qua hình tam giác sẽ giúp bạn xử lý yếu tố này. Bạn hãy tưởng tượng sử dụng “ in ”, “ on ”, “ at ” như một tam giác ngược hoặc chiếc phễu. Chiếc phễu này lọc dần những cụm từ chỉ thời hạn, khu vực với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ đơn cử .

– Giới từ “in” là đỉnh của chiếc phễu

Với ý nghĩa chỉ những thứ lớn nhất, chung nhất. Và “ in ” thường được dùng trước những từ chỉ thời hạn khái quát nhất như “ century ” ( thế kỷ ) cho đến “ week ” ( tuần ) .Ví dụ : in the 20 th century, in the 1980 ’ s, in March, in the third week of April, in the future .Xem thêm : Từ P. / S Là Gì – P. / S Thường Dùng Khi NàoNgoại lệ : in + buổi : in the morning, in the evening, in the afternoonVề khu vực, “ in ” dùng cho những khu vực lớn như country ( vương quốc ), cho đến village, neighborhoods ( làng, vùng ) .Ví dụ : in the United States, in Miami, in my neighborhood. “ In ” dùng thời hạn từ chung nhát cho đến week ( tuần ), khu vực từ chung nhất cho đến thị xã, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening. Chiếc phễu lọc dần những cụm từ chỉ thời hạn, khu vực giúp bạn sử dụng đúng mực những trạng từ “ in ”, “ on ”, “ at ” .

– Giới từ “on”- phần giữ của phễu

Về “ on ” dùng cho ngày đơn cử, hoặc một dịp nào đó .Ví dụ : on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8 thTrường hợp ngoại lệ : on my luch break .Về khu vực “ on ” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bờ biển …Ví dụ : on Broadway street, on the beach, on my street .Như vậy, “ on ” dùng cho mốc thời hạn nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp, khu vực là những vùng .

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi kèm với thời hạn và khu vực đơn cử nhất .

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường hợp ngoại lệ : at nightVí dụ : at 345 broadway street, at the store, at my house .Như vậy, cách dùng giới từ thời hạn, khu vực của ba giới từ “ in ”, “ on ”, “ at ” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.