sao Thủy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sao Thủy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mariner 10 bay quanh Mặt Trời và vượt qua quỹ đạo Sao Thủy cứ vài tháng một.

Mariner 10 is thought to be still orbiting the Sun, passing close to Mercury every few months.

WikiMatrix

Không gặp được Chòm Kim Ngưu khi sao Thủy đi ngược hướng?

Never date a Taurus when Mercury is in retrograde?

OpenSubtitles2018. v3

Lớn hơn sao Thủy.

It’s 3,000 miles across, larger than the planet Mercury.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao Thủy Biển bị đánh?

Why hasn’t The Shield been beaten yet?

WikiMatrix

Lần Sao Kim che khuất Sao Thủy tiếp theo xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2133.

The next occultation of Mercury by Venus will be on December 3, 2133.

WikiMatrix

Hay sao Thủy-un?

Or Mercuturn?

OpenSubtitles2018. v3

Nó trở thành tàu vũ trụ duy nhất bay ngang qua Sao Thủy.

He was the first person to fly solo across the Tasman Sea.

WikiMatrix

Sao Thủy không phải là sự tập trung chính của nhiều chương trình không gian.

Mercury has not been a primary focus of many space programs.

WikiMatrix

11 tháng 11: Sự đi qua của sao Thủy xảy ra.

November 11 – Transit of Mercury occurs.

WikiMatrix

Martianus Capella rõ ràng đã đặt Sao ThủySao Kim trên những ngoại luân quanh Mặt trời.

Martianus Capella definitely put Mercury and Venus in orbit around the Sun.

WikiMatrix

Để so sánh, hành tinh Sao Thủy quay quanh khoảng 0,387 AU từ Mặt trời.

In comparison, the planet Mercury orbits at approximately .387 AU from the Sun.

WikiMatrix

Cũng có những nghiên cứu, tìm hiểu hiện nay về vùng nằm giữa Sao Thủy và Mặt Trời.

There are also ongoing studies of the region between Mercury and the Sun.

WikiMatrix

Sao Thủy có thành phần cấu tạo khoảng 70% là kim loại và 30% silicat.

Mercury consists of approximately 70% metallic and 30% silicate material.

WikiMatrix

Ganymede, vệ tinh tự nhiên lớn nhất trong hệ Mặt Trời, có kích thước lớn hơn Sao Thủy.

Ganymede, the largest satellite in the Solar System, is larger than Mercury.

WikiMatrix

Rõ ràng ta có Sao Thủy Thủy Tinh ở đây

Obviously you have Mercury, you have Mercury here.

QED

Mối quan tâm hiện tại về Sao Thủy xuất phát từ những quan sát bất ngờ của Mariner 10.

The current interest in Mercury is derived from the unexpected observations of Mariner 10.

WikiMatrix

Bài chi tiết: Mariner 10 Tàu không gian đầu tiên thăm dò Sao Thủy là tàu Mariner 10 của NASA (1974–75).

The first spacecraft to visit Mercury was NASA’s Mariner 10 (1974–1975).

WikiMatrix

Có hai vùng đồng bằng khác nhau về mặt địa chất trên Sao Thủy.

There are two geologically distinct plains regions on Mercury.

WikiMatrix

MESSENGER thực hiện ba chuyến bay ngang qua trước khi tiến vào quỹ đạo xung quanh Sao Thủy.

MESSENGER made three flybys before entering orbit around Mercury.

WikiMatrix

So với các hành tinh khác, Sao Thủy thì khó để thăm dò.

Compared to other planets, Mercury is difficult to explore.

WikiMatrix

Vào ngày 10 tháng 4, sao chổi cách sao Kim vào khoảng 0.56 AU, và vào ngày 21 tháng 4 cách sao Thủy 0.19 AU.

The comet was on April 10 about .56 AU from Venus and on April 21 about .19 AU from Mercury.

WikiMatrix

Thần thoại Hindu sử dụng tên thần “Budha” cho Sao Thủy và vị thần này cai quản ngày thứ Tư.

Hindu mythology used the name Budha for Mercury, and this god was thought to preside over Wednesday.

WikiMatrix

Sao ThủySao Kim giao hội có đủ ép-phê cho buổi hợp nhất của Hội song tử không?

Would a MercuryVenus conjunction give you enough juice to do a little Gemini merge party?

OpenSubtitles2018. v3

Có thể nhìn thấy sao Thủysao Mộc từ phía tây của đường chân trời ngay sau khi hoàng hôn.

Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách so sánh, Sao Thủy là ở khoảng cách 58 triệu km (0,387 AU) và hoàn thành một quỹ đạo trong 88 ngày.

By comparison, Mercury is at a distance of 58 million kilometers (0.387 AU) and completes an orbit in 88 days.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *