Sao Thiên Vương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sao Thiên Vương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vào ngày # tháng # năm #, ông phát hiện ra một hành tinh mới- Sao Thiên Vương

And then on the #th of March in #, he discovered a new planet- Uranus

opensubtitles2

Các vành đai của Sao Thiên Vương khá trẻ, không quá 600 triệu năm tuổi.

The rings of Uranus are thought to be relatively young, and not more than 600 million years old.

WikiMatrix

2011 QF99 đã được xác nhận là thiên thể Troia của Sao Thiên Vương đầu tiên, vào năm 2013.

2011 QF99 was identified as the first Uranus trojan in 2013.

WikiMatrix

5 năm sau, và cách 1 tỉ rưỡi km từ Sao Thổ, Voyager 2 tới Sao Thiên Vương.

Five years later, and over a billion and a half kilometers beyond Saturn, Voyager 2 reached

QED

Giống như các hành tinh khác, Sao Thiên Vương cũng tự quay quanh mình.

Uranus. Like all the other planets, Uranus spins like a top.

QED

Độ dài một ngày trên Sao Thiên Vương như Voyager 2 đo đạc là 17 giờ, 14 phút.

The length of a day on Uranus as measured by Voyager 2 is 17 hours, 14 minutes.

WikiMatrix

Chuyển động của nó xung quanh Sao Thiên Vương được xác nhận vào ngày 1 tháng 3 năm 1948.

Its motion around Uranus was confirmed on 1 March 1948.

WikiMatrix

Thiên thể Troia thứ hai của Sao Thiên Vương, 2014 YX49, được công bố vào năm 2017.

A second Uranian Trojan, năm trước YX49, was announced in 2017 .

WikiMatrix

Nó nằm ở điểm Lagrange L4 của Sao Thiên Vương.

It is located at the L4 Lagrangian point.

WikiMatrix

Sao Thiên Vương.

Uranus.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay, rất ít nước trên Sao Thiên VươngSao Hải Vương còn ở dạng băng.

Today, very little of the water in Uranus and Neptune remains in the form of ice.

WikiMatrix

Ariel là vệ tinh lớn thứ tư của 27 vệ tinh đã biết của sao Thiên Vương.

Ariel is the fourth-largest of the 27 known moons of Uranus.

WikiMatrix

Khối lượng và nhiệt độ ước tính của nó gần với sao Thiên Vương.

Its mass and estimated temperature are close to those of Uranus.

WikiMatrix

Đa số vành đai của Sao Thiên Vương rất mờ và chỉ rộng vài kilômét.

The majority of Uranus’s rings are opaque and only a few kilometers wide .

WikiMatrix

Nó cũng được đặt tên là Uranus XV (sao Thiên Vương XV).

It is also designated Uranus XV.

WikiMatrix

Không giống như của Trái Đất, bầu khí quyển của Sao Thiên Vương không có tầng trung lưu.

Unlike Earth’s, Uranus’s atmosphere has no mesosphere .

WikiMatrix

Đây là quỹ đạo của sao Thiên Vương.

Here we are at the orbit of Uranus.

ted2019

Đây là vệ tinh của Sao Thiên Vương đầu tiên được phát hiện sau gần 100 năm.

It was the first satellite of Uranus discovered in nearly 100 years.

WikiMatrix

2011 QF99 do đó là một Troia Sao Thiên Vương tạm thời—một centaur bị bắt giữ không lâu trước đó.

2011 QF99 is thus a temporary Uranus trojan—a centaur captured some time ago.

WikiMatrix

Sự hiện diện của từ trường mạnh của Sao Thiên Vương chưa từng được biết tới cho tới khi Voyager’s 2 đến.

The presence of a magnetic field at Uranus was not known until Voyager 2’s arrival.

WikiMatrix

Nhà thiên văn Pierre Lemonnier đã quan sát thấy Sao Thiên Vương ít nhất 12 lần từ 1750 đến 1769, bao gồm trong bốn đêm liên tiếp.

The French astronomer Pierre Charles Le Monnier observed Uranus at least twelve times between 1750 and 1769, including on four consecutive nights.

WikiMatrix

Oberon là vệ tinh lớn và nặng nhất của Sao Thiên Vương sau Titania, và là vệ tinh nặng thứ 9 trong Hệ Mặt Trời.

Oberon is the second largest and most massive of the Uranian moons after Titania, and the ninth most massive moon in the Solar System.

WikiMatrix

Hệ thống vành đai Sao Thiên Vương có thể khá trẻ, và nó không hình thành cùng thời điểm hình thanh Sao Thiên Vương.

The ring system may be relatively young and did not form at the same time as Uranus.

WikiMatrix

“Quỹ đạo các vệ tinh vòng trong của Sao Thiên Vương bởi Kính thiên văn không gian Hubble và các quan sát của Voyager2”.

“The Orbits of the Inner Uranian Satellites From Hubble Space Telescope and Voyager 2 Observations”.

WikiMatrix

Thực tế, thông lượng nhiệt Sao Thiên Vương chỉ bằng 0,042 ± 0,047 W/m2, thấp hơn cả thông lượng nội nhiệt của Trái Đất bằng 0,075 W/m2.

In fact, Uranus’s heat flux is only 0.042 ± 0.047 W/m2, which is lower than the internal heat flux of Earth of about 0.075 W/m2.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *