sao Mộc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sao Mộc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy lấy sao Mộc làm ví dụ.

And so, for example, let’s take Jupiter.

ted2019

Thực tế đây là bốn vệ tinh của sao Mộc.

These were actually the four satellites of Jupiter.

Literature

Đốm đỏ khổng lồ của sao Mộc,

Saturn’s sensational rings ,

QED

Cứ 15 đến 17 năm, Sao Mộc lại xuất hiện các cơn dông bão mạnh đặc biệt.

Every 15–17 years Jupiter is marked by especially powerful storms.

WikiMatrix

Galileo đến quỹ đạo của sao Mộc năm 1996 và có những quan sát tuyệt vời về Europa.

Galileo visited Jupiter’s system in 1996 and made fabulous observations of Europa.

ted2019

Ở vành đai tiểu hành tinh ( The Asteroid Belt ) ở giứa sao Hoả và sao Mộc.

The Asteroid Belt located between Mars and Jupiter.

OpenSubtitles2018. v3

Vài tuần sau, vào tháng # năm #, Galileo bắt đầu quan sát Sao Mộc

A few weeks later, in January #, Galileo looked at Jupiter

opensubtitles2

Cùng với Mặt Trời, ảnh hưởng hấp dẫn của Sao Mộc tạo nên cấu trúc Hệ Mặt Trời.

Along with the Sun, the gravitational influence of Jupiter has helped shape the Solar System.

WikiMatrix

Trong trường hợp này, đây chính là cách Watson tìm ra đáp án “Jupiter” (Sao Mộc) .

This is how Watson finds the answer “Jupiter,” in this case.

ted2019

Một trong những Sao Mộc nóng nổi tiếng nhất là 51 Pegasi b.

One of the bestknown hot Jupiters is 51 Pegasi b.

WikiMatrix

Nó nằm trong quỹ đạo quanh mặt trời giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

It is in orbit around the sun between Mars and Jupiter.

WikiMatrix

Và chuyển động thứ hai của Sao Mộc.

And… the second movement of the Jupiter Symphony.

OpenSubtitles2018. v3

Bài chi tiết: Thăm dò Sao Mộc Pioneer 11 bay ngang qua Sao Mộc vào tháng 11 và tháng 12 năm 1974.

Pioneer 11 flew past Jupiter in November and December 1974.

WikiMatrix

Đường kính góc của Sao Mộc do vậy cũng thay đổi từ 50,1 xuống 29,8 giây cung.

The angular diameter of Jupiter likewise varies from 50.1 to 29.8 arc seconds.

WikiMatrix

Bên ngoài Sao Hỏa, Sao Mộc lần đầu tiên được viếng thăm bởi tàu Pioneer 10 vào năm 1973.

Play media Outside Mars, Jupiter was first visited by Pioneer 10 in 1973.

WikiMatrix

Tốc độ của các dòng tia trên Sao Mộc rất cao, đạt trên 100 m/s.

The jet speeds are high on Jupiter, reaching more than 100 m/s.

WikiMatrix

Sao Mộc tác động lên IO một lực hấp dẫn dao động.

Jupiter gives Io a gravitational pounding.

OpenSubtitles2018. v3

Vũ điệu của các vệ tinh Sao Mộc.

The dance of the Jovian satellites.

OpenSubtitles2018. v3

Có trên 1.100 vật thể được biết là ở trong một 2:3 cộng hưởng quỹ đạo với Sao Mộc.

There are over 1,100 other objects known to be in a 2:3 resonance with Jupiter.

WikiMatrix

Cả hai đều vượt qua sao Mộc vào năm 1979 và tới được sao Thổ sau 2 năm tiếp theo.

Both passed Jupiter in 1979 and reached Saturn two years later.

Literature

Amalthea là vệ tinh vòng trong lớn nhất của Sao Mộc.

Amalthea is the largest of the inner satellites of Jupiter.

WikiMatrix

Đó phải là nơi này một mặt trăng của sao Mộc, Europa

That’s probably this place, which is a moon of Jupiter, Europa.

ted2019

Tất cả chuyện này xảy ra là vì quỹ đạo của sao Kim kết nối với sao Mộc.

All this because of Venus’s orbit and its connection to Jupiter.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng lặng đối lưu của Sao Mộc chứa một cấu trúc mây phức tạp.

Jupiter’s troposphere contains a complicated cloud structure.

WikiMatrix

Nó còn nóng hơn gấp 3 lần sao Mộc, và sao Mộc nằm ngay cạnh mặt trời.

It’s three times hotter than Mercury, which is right next to the Sun.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *