sao Kim trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sao Kim trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thực tế hoàn toàn trái ngược với những nhận định ban đầu về sao Kim.

The reality totally contradicted initial perceptions of this planet.

ted2019

Đó là các pha của Sao Kim!

The phases of Venus!

opensubtitles2

Từ tháng 9 năm 1610, Galileo quan sát thấy Sao Kim có đủ các tuần tương tự như Mặt Trăng.

From September 1610, Galileo observed that Venus exhibited a full set of phases similar to that of the Moon.

WikiMatrix

Không phải vì sao Kim gần với mặt trời hơn.

It’s not because Venus is slightly closer to the Sun.

QED

Sao Kim “vượt qua” Trái Đất cứ mỗi 584 ngày Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Venus “overtakes” Earth every 584 days as it orbits the Sun.

WikiMatrix

Ah, đó là quỹ đạo sao Kim!

Ah, that’s the Venus orbit!

OpenSubtitles2018. v3

Ít có thêm khám phá về Sao Kim cho đến tận thế kỷ XX.

Little more was discovered about Venus until the 20th century.

WikiMatrix

Núi lửa đã khạc ra hàng ngàn tỷ tấn khí CO2 vào khí quyển của sao Kim

Volcanoes belched trillions of tons of carbon dioxide into Venus’atmosphere.

OpenSubtitles2018. v3

Ngôi Sao Kim quay quanh trục mất 243 ngày.

Venus takes 243 days to rotate.

jw2019

Vâng, vì sao Kim đấy.

Yes, because of Venus.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng Sao Kim lại là một hành tinh rất xấu – hành tinh tệ nhất để sống.

But Venus is a very bad — the worst — planet.

QED

Sự đi qua của Sao Kim đã không quan sát được mãi cho đến năm 1639 bởi Jeremiah Horrocks.

A transit of Venus was not observed until 1639 by Jeremiah Horrocks.

WikiMatrix

” Chuyện về hai hành tinh ” Trái đất và sao Kim. có cùng chính xác độ lớn.

Earth and Venus are exactly the same size.

QED

Đấy là vì quỹ đạo của sao Kim.

It’s the Venus orbit.

OpenSubtitles2018. v3

(Áp lực bề mặt trên sao Kim vẫn chưa được xác định tại thời điểm đó.

(The surface pressure on Venus was unknown at the time.

WikiMatrix

2013 ND15 là thiên thể Troia đầu tiên của Sao Kim, đã được quan sát.

2013 ND15 is a temporary Venusian trojan, the first one to be identified.

WikiMatrix

2002 VE68, hay 2002 VE68, là một bán vệ tinh tạm thời của Sao Kim.

2002 VE68, also written 2002 VE68, is a temporary quasi-satellite of Venus.

WikiMatrix

đây là sao Kim.

Now, this is Venus.

OpenSubtitles2018. v3

Lần Sao Kim che khuất Sao Thủy tiếp theo xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2133.

The next occultation of Mercury by Venus will be on December 3, 2133.

WikiMatrix

Quỹ đạo sao Kim nào chứ?

Venus’s orbit?

OpenSubtitles2018. v3

Sao Kim không có vệ tinh tự nhiên.

Venus has no natural satellites.

WikiMatrix

Tất cả chuyện này xảy ra là vì quỹ đạo của sao Kim kết nối với sao Mộc.

All this because of Venus’s orbit and its connection to Dòng Yamaha Jupiter .

OpenSubtitles2018. v3

Sao Kim quay xung quanh Trái Đất như mặt trăng.

Venus circles the earth and makes appearances in crescent shapes, like the moon.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là sao Kim ngưu duy nhất của chúng ta.

Here is our only Taurus.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *