sao cho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sao cho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

“Cha lo sao cho chúng tôi kết hợp với những trẻ em tin kính.

“He made sure that we associated with godly children.

jw2019

Vẽ sao cho mập hơn 1 chút.

And make him rounder.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu làm thế, Đức Chúa Trời sẽ lo sao cho chúng ta được no ấm.

If we do that, God will see to it that we have food to eat and clothing to wear.

jw2019

Tại sao cho phép Võ Thuật trở thành một sự kiện của Thế vận hội?

Why allow wushu as an olympic event?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy lo sao cho việc tham dự các buổi họp là ưu tiên cho gia đình anh chị.

Make sure that meeting attendance is a priority for your family.

jw2019

Đời sống gia đình—Làm sao cho được thành công?

Family Life —How You Can Have Success

jw2019

Đi với tốc độ sao cho vẫn có thể nói chuyện được mà không phải thở dồn.

Your pace should allow you to carry on a full conversation without getting breathless.

jw2019

Đức Giê-hô-va đã ban phước ra sao cho các tôi tớ của ngài trong quá khứ?

How did Jehovah bless his servants in the past?

jw2019

Vậy làm sao cho nổ?

So how do we detonate it ?

QED

Dĩ nhiên, bạn nên luôn hành động sao cho có được lương tâm tốt.—1 Ti-mô-thê 1:18, 19.

Of course, you should always act in a way that will leave you with a good conscience. —Read 1 Timothy 1:18, 19.

jw2019

Tôi chưa bao giờ biết chơi khăm sao cho ra hồn.

I was never a very good practical joker.

OpenSubtitles2018. v3

Không biết cảm ơn ông sao cho đủ.

I can’t thank you enough.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chị đó chuẩn bị ra sao cho mỗi lần viếng thăm?

How does he prepare for each visit?

jw2019

(Khải-huyền 19:19) Kết cuộc sẽ ra sao cho các vua thế gian?

(Revelation 19:19) How will the kings of the earth fare in this war?

jw2019

Vào năm 1900, hệ thống đã được đơn giản hóa sao cho mỗi âm chỉ có một hiragana.

In 1900, the system was simplified so each syllable had only one hiragana.

WikiMatrix

Và chúng ta cần phải nghĩ cách làm sao cho hiệu quả,

And we need to think about how we can do that effectively .

QED

Hãy điều chỉnh sao cho khung hình chính được gửi 2 giây một lần.

Adjust so keyframes are sent every 2 seconds .

support.google

Namibia đang nghiên cứu phương thức cải cách ruộng đất sao cho phù hợp.

Namibia also is addressing the sensitive issue of agrarian land reform in a pragmatic manner.

WikiMatrix

Chúng ta có thể trình bày thông điệp Nước Trời sao cho thu hút những người đó không?

Can we present the Kingdom message to such people in a way that will appeal to them?

jw2019

– Bà nói – Em đã làm sao cho tốt nhất.

“said she, “” I did all for the best.”

Literature

Phải làm sao cho em tin đây.

What do I have to do to prove it to you?

OpenSubtitles2018. v3

15, 16. (a) Tại sao cho người khác biết về niềm tin của mình là điều khôn ngoan?

15-16. (a) Why is it wise to let others know what you believe?

jw2019

Chẳng bao lâu em còn mua sao cho anh nữa.

Soon I’ll be buying stars for you.

OpenSubtitles2018. v3

Gói này phải được trình bày sao cho dễ dàng tìm thấy trên trang đích.

The plan must be easy to find on the landing page .

support.google

Có lẽ anh chị cần điều chỉnh lời trình bày sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Perhaps you can tailor your introduction to fit his circumstances.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *