reporter trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

reporter trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The Devices, Assisting Devices, and Device Paths reports show you not only when customers interact with multiple ads before completing a conversion, but also when they do so on multiple devices.

Các báo cáo giải trình Thiết bị, Thiết bị tương hỗ và Đường dẫn thiết bị không chỉ cho bạn thấy thời gian người mua tương tác với nhiều quảng cáo trước khi triển khai xong quy đổi mà còn thời gian họ làm như vậy trên nhiều thiết bị .

support.google

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002:

Thưa các Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm

LDS

The Goal Flow report does not backfill steps.

Báo cáo Luồng tiềm năng không chèn lấp những bước .

support.google

So notes a report from Ireland about the state of the world.

Một bản báo cáo từ xứ Ireland nói như thế về tình trạng thế giới.

jw2019

For example, in the United States, copyright rights are limited by the doctrine of “fair use,” under which certain uses of copyrighted material for, but not limited to, criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship, or research may be considered fair.

Ví dụ : ở Hoa Kỳ, những quyền của bản quyền bị hạn chế bởi những học thuyết về ” sử dụng hợp pháp, ” trong đó một số ít mục tiêu sử dụng tài liệu có bản quyền nhất định, gồm có nhưng không số lượng giới hạn so với phê bình, nhận xét, báo cáo giải trình tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu và điều tra hoàn toàn có thể được xem là hợp pháp .

support.google

There is a story that Gromyko was leaving a Washington hotel one morning and was asked by a reporter; “Minister Gromyko, did you enjoy your breakfast today?”

Có một câu chuyện rằng Gromyko đi ra khỏi một khách sạn ở Washington vào một buổi sáng và bị một phóng viên hỏi, “Bộ trưởng Gromyko, ngài có thích bữa sáng nay không?”

WikiMatrix

Views and News from Norway reports that as of Tuesday, most of the dead fish were gone, perhaps pushed out to sea by tides and winds .

Trang View and News của Na-uy tường thuật lạikể từ hôm thứ ba, hầu hết số cá chết đã biến mất, có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

EVBNews

I’m Taeko, a reporter.

Ngài Asami, Tôi là Taeko một phóng viên báo

OpenSubtitles2018. v3

That’s very bad news for local indigenous people living downstream who are reporting alarmingly high cancer rates.

Đây quả là một tin tồi tệ so với người bản xứ sống ở hạ nguồn, những người này có năng lực bị ung thư vô cùng cao .

QED

Report directly to me.

Báo cáo trực tiếp cho tôi.

OpenSubtitles2018. v3

” This widens income inequality and could potentially lead to social tensions, ” the report said .

Báo cáo này nhận xét : ” Điều này sẽ khiến tình trạng bất bình đẳng về thu nhập trầm trọng hơn và có khả năng dẫn đến những căng thẳng trong hội. ” .

EVBNews

In any case, the report on this is ready.

Báo cáo đánh giá đã sẵn sàng.

OpenSubtitles2018. v3

Even the most organized women report that pregnancy somehow makes them forgetful, clumsy, and unable to concentrate .

Thậm chí là những phụ nữ có trật tự nhất cũng cho biết là thai nghén làm cho họ hay quên, vụng về, và không thể tập trung được .

EVBNews

In 2008, The Times reported that Abramovich admitted that he paid billions of dollars for political favours and protection fees to obtain a big share of Russia’s oil and aluminium assets as was shown by court papers obtained by The Times.

Năm 2008 The Times tường thuật, Abramovich thừa nhận, ông đã trả hàng tỷ đô la cho các ưu tiên chính trị và chi phí bảo vệ để có được một phần lớn tài sản dầu mỏ và nhôm của Nga mà có thể chứng minh được qua các giấy tờ tòa án mà The Times có được.

WikiMatrix

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2004:

Thưa các anh chị em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2004:

LDS

However, these resources are monopolised by Israeli settlements; the Palestinian policy network Al-Shabaka reported in 2015 that the added value access to these natural resources could have delivered to the economy was $918 million per annum.

Tuy nhiên, tài nguyên này là độc quyền của các khu định cư Israel; một báo cáo vào năm 2015 cho rằng giá trị gia tăng của việc tiếp cận các nguồn tài nguyên tự nhiên này có thể mang lại cho nền kinh tế 918 triệu USD mỗi năm.

WikiMatrix

On June 19, the NDRRMC reported that 3 people had died from monsoonal rains enhanced by Gaemi.

Vào ngày 19 tháng 6, NDRRMC báo cáo rằng có ba người đã chết vì mưa gió do bão Gaemi.

WikiMatrix

A picture of the four orphaned girls was displayed on the front page of a South African newspaper that reported on the 13th International Aids Conference, held during July 2000 in Durban, South Africa.

Hình bốn đứa bé mồ côi được đăng trên trang bìa tờ báo Nam Phi tường trình về cuộc hội thảo quốc tế về AIDS lần thứ 13, được diễn ra vào tháng 7 năm 2000 tại Durban, Nam Phi.

jw2019

It became so outrageous, the whole situation, that in fact a commission of inquiry was appointed, and it reported in 1982, 30 years ago it reported — the Ballah Report — 30 years ago, and immediately the government- to- government arrangements were stopped.

Toàn bộ yếu tố trở nên nghiêm trọng hơn khi trong thực tiễn một Ủy ban tìm hiểu được lập ra, và báo cáo giải trình rằng trong năm 1982, 30 năm về trước — bài báo cáo giải trình Ballah — 30 năm trước, và ngay lập tức, sự dàn xếp giữa những chính phủ nước nhà ngừng hoạt động giải trí ,

QED

A newspaper reporter stationed in eastern Africa wrote: “Young people choose to elope to escape excessive dowries demanded by tenacious in-laws.”

Một phóng viên nhật báo ở miền đông Phi Châu viết: “Các người trẻ chọn phương cách chạy trốn với người yêu để tránh việc đòi hỏi của hồi môn quá mức của bên thông gia cố chấp”.

jw2019

In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that advice from the Apostle Paul which will help to keep us safe and on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.” 5

Trong cuộc hành trình dài đôi lúc thật bấp bênh này xuyên qua đời sống trần gian, cầu mong tất cả chúng ta cũng tuân theo lời khuyên từ Sứ Đồ Phao Lô mà sẽ giúp tất cả chúng ta bảo đảm an toàn và đi đúng đường : “ Phàm điều chi chân thực, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng ưu thích, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì bạn bè phải nghĩ đến ” 5

LDS

When you view a report with a high-cardinality dimension that exceeds the above limits, you won’t see all of the values for that dimension because some values are rolled-up into an (other) entry.

Khi bạn xem báo cáo giải trình có thứ nguyên bản số cao vượt qua số lượng giới hạn trên, bạn sẽ không thấy toàn bộ giá trị cho thứ nguyên đó do 1 số ít giá trị được cuộn vào mục nhập ( other ) .

support.google

Snow also reported: “[Joseph Smith] exhorted the sisters always to concentrate their faith and prayers for, and place confidence in … those faithful men whom God has placed at the head of the Church to lead His people; that we should arm and sustain them with our prayers.

Snow củng thuật lại: “[Joseph Smith] khuyến khích các chị em phụ nữ nên luôn luôn tập trung đức tin và những lời cầu nguyện của họ và đặt tin tưởng của họ vào… những người nam trung tín mà Thượng Đế đã đặt đứng đầu Giáo Hội để hướng dấn dân Ngài; để chúng ta củng cố và hỗ trợ với những lời cầu nguyện của chúng ta.

LDS

Pliny the Elder reported that the Gauls and Iberians used the foam skimmed from beer to produce “a lighter kind of bread than other peoples.”

Pliny the Elder viết rằng người Gaul và Iberia sử dụng bọt từ bia để sản xuất “một loại bánh mì nhẹ hơn bánh mì của các dân tộc khác.”

WikiMatrix

While Gladwell was a reporter for The Washington Post, he covered the AIDS epidemic.

Khi Gladwell là một phóng viên của tờ Washington Post, ông từng phụ trách chủ đề về đại dịch AIDS.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.