Rack Up là gì và cấu trúc cụm từ Rack Up trong câu Tiếng Anh

Rack Up là gì và cấu trúc cụm từ Rack Up trong câu Tiếng Anh

Các cụm từ hay còn được biết đến với tên gọi phrasal verbs là một bộ phận từ được ghép từ những từ đơn. Với số lượng cụm từ tương đối lớn, chúng đã trở thành một phần quan trọng để cấu thành nên sự phong phú, đa dạng và phong phú của ngôn từ Anh. Để hoàn toàn có thể ghi nhớ hết những cụm từ trong tiếng Anh không phải là điều thuận tiện và để hoàn toàn có thể vận dụng trong văn bản và trong tiếp xúc thì nhu yếu lại càng cao hơn. Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng khám phá về một cụm từ được sử dụng tương đối phổ cập nhưng hầu hết tất cả chúng ta khi học tiếng Anh lại không nắm vững ý nghĩa của nó. Đó là cụm từ Rack up .

 

Hình ảnh minh hoạ cho Rack up

1. Ý nghĩa của cụm từ rack up

Cũng như những phrasal verbs khác trong tiếng Anh, cụm từ rack up được cấu trúc nên từ hai từ đơn có ý nghĩa khác nhau trọn vẹn, một là động từ rack ( / rӕk / ) và một là giới từ up ( / ʌp / ) .

Thế nhưng khi ghép hai từ đơn ấy lại, cụm từ rack up lại mang một ý nghĩa trọn vẹn khác, rất độc lạ. Liệu bạn đã biết ý nghĩa của cụm từ rack up là gì chưa ?

Rack up (1) : to gradually get more points, profits

Ở nét nghĩa thứ nhất, rack up đóng vai trò là động từ, nó diễn tả hành động dần dần nhận được nhiều điểm hơn, lợi nhuận hơn

Rack up (2) : to rise something such as a rent or price, especially by an amount that is considered to be too much

Với nét nghĩa thứ 2 này, rack uo mang ý nghĩa diễn tả hành động tăng một cái gì đó chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc giá cả, đặc biệt là với một số tiền được coi là quá nhiều.

2. Các ví dụ cho các sử dụng cụm từ rack up

 • She has racked up 150 points in two months .
 • Cô ấy đã giành được 150 điểm trong hai tháng .
 •  
 • Astronomical profits were racked up by airlines last year .
 • Lợi nhuận từ nghành nghề dịch vụ thiên văn đã được những hãng hàng không tăng lên vào năm ngoái .
 •  
 • Our apartment racked up the rent by 15 percent this year .
 • Căn hộ của chúng tôi đã tăng giá thuê lên 15 % trong năm nay .
 •  
 • In fact, there’s more chance than ever for your company to rack up record sales .
 • Trên thực tiễn, có nhiều thời cơ hơn khi nào hết để công ty của bạn đạt được doanh thu kỷ lục .
 •  
 • You’ll have a number of tools at your disposal to rack up the points on the court, along with the usual jump shots and dunks .
 • Bạn sẽ có một số ít công cụ tùy ý sử dụng để ăn được điểm trên sân, cùng với những cú nhảy và ném bóng thường thì .
 •  
 • We cannot rack up unsustainable levels of debt .
 • Chúng ta không hề tăng mức nợ không vững chắc
 •  
 • Living in present tense, people take out mortgages they can’t pay, governments rack up debt and corporations exhaust resources .
 • Sống ở thời hiện tại, mọi người cầm đồ những khoản thế chấp ngân hàng mà họ không hề trả, những chính phủ nước nhà nợ nần chồng chất và những tập đoàn lớn hết sạch nguồn lực .

rack up là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Rack up

3. Các cụm từ liên quan đến cụm từ rack up

Từ vựng

Ý nghĩa

add fuel to the fire

(idiom)

to make an argument or bad situation worse and worse

( làm cho một cuộc tranh cãi hoặc trường hợp xấu trở nên tồi tệ hơn )

be in/go into high gear

(idiom)

to be or become very active or productive

( trở nên rất năng động, mê hoặc hoặc hiệu suất cao )

build (sb/sth) up

to increase or become stronger, or to cause someone or something to do this

( tăng lên hoặc trở nên lớn hơn hoặc mạnh hơn, hay để khiến ai đó hoặc điều gì đó làm điều này )

bump sth up

to increase the amount or size

( tăng số lượng hoặc size của một cái gì đó )

go into the stratosphere

(idiom)

to go up to an extremely high level

( đạt đến một Lever cực kỳ cao )

go into orbit

(idiom)

to increase or succeed very quickly or to be in a state of maximal activity

( tăng lên hoặc thành công xuất sắc rất nhanh gọn hoặc ở trong trạng thái hoạt động giải trí cực độ )

push sth up

to cause the amount, number, or value of something to increase

( làm cho số lượng, số lượng hoặc giá trị của thứ gì đó tăng lên )

pump sth up

to increase something by a huge amount

( tăng một lượng lớn thứ gì đó )

ratchet sth up/down

to increase something over a period of time

( tăng thứ gì đó trong một khoảng chừng thời hạn )

step sth up

to increase the amount, or speed of a process that is intended to achieve something

( tăng quy mô, số lượng hoặc vận tốc của một quy trình nhằm mục đích đạt được điều gì đó )

ramp sth up

If a business ramps up its activity, it increases quality

( Nếu một doanh nghiệp tăng cường hoạt động giải trí của mình, nó sẽ tăng chất lượng )

pile (sth) up

( of something negative ) to increase

( thứ gì đó không mang ý nghĩa tích cực tăng trưởng )

rack up là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Rack up

 

Qua bài học kinh nghiệm vừa qua, mong rằng bạn đã có cho mình lượng kiến thức và kỹ năng tương đối không thiếu về ý nghĩa và cách sử dụng cụm từ rack up. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập đến những cụm từ có tương quan để bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và vận dụng trong những trường hợp khác nhau sao cho tương thích với ngữ cảnh tiếp xúc hoặc trong văn bản. Hãy tiếp tục ôn tập và rèn luyện đặt câu để tăng năng lực vận dụng những cụm từ này nhé !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.