quan niệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

quan niệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng muốn cổ vũ quan niệm rằng những gì Kinh Thánh nói là sai.

They are eager to promote the idea that what the Bible says is untrue.

jw2019

Lúc đó, quan niệm của tôi về điều ưu tiên trong đời sống đã thay đổi hẳn.

While there, my priorities in life changed dramatically .

jw2019

Vậy tại sao cô lại có cái quan niệm bất công về đàn ông như vậy?

How’d you get your unfair opinion of men?

OpenSubtitles2018. v3

Đối với ông, quan niệm là cái có thể đóng góp cho tâm thức của ta.

The ideal, for him, is what can be attributed to our own minds.

WikiMatrix

Ông nói về quan niệm của ông về sự sống sau khi chết.

He spoke of his ideas about life after death.

jw2019

Một quan niệm khác về hạnh phúc

A Different View of Happiness

jw2019

Song, bạn cũng thấy rằng quan niệm này không cải thiện tình trạng đạo đức nói chung.

Yet, you can see that this attitude has not really improved morals in general.

jw2019

Quan niệm cho rằng có được điều đó sẽ khiến chúng ta thỏa mãn.

The idea is that having that thing will make us content.

jw2019

Và tất nhiên, mỗi người cần có quan niệm muốn cho đi những thứ mà bạn có thừa.

And, of course, one needs the mindset to be wanting to give away what you have as a surplus.

ted2019

Trong những sự tin tưởng đó, quan niệm của Aristotle là có ảnh hưởng mạnh nhất.

Among the most influential views were those of Aristotle.

jw2019

Quan niệm của công chúng ở Nhật về quốc kỳ là khác nhau.

Reaction to Japanese rule among the Taiwanese populace differed.

WikiMatrix

Quan niệm đó có đúng không?

But does it?

jw2019

CHÚNG TA nên quan niệm thế nào về những cảm giác phiền muộn?

HOW should we view feelings of distress ?

jw2019

Những người thờ phượng thật quan niệm thế nào về Kinh-thánh?

How do true worshipers view the Bible?

jw2019

Người ta quan niệm rằng người thắng trong cuộc thi sẽ được may mắn cả năm.

Whoever finds the coin in his part is said to have luck during the year.

WikiMatrix

Và tôi đã định nghĩa lại quan niệm làm cảnh sát ở Ấn Độ.

And I redefined policing concepts in India.

QED

Quan niệm về lý tưởng cuộc sống loài người.

A Lecture on Human Happiness.

WikiMatrix

Nhiều người quan niệm rằng người nghèo không cần sống trung thực.

In the minds of many people, poverty makes a person exempt from the need to be honest.

jw2019

Tôi không đồng ý với cách quan niệm của anh.

I don’t see it the way you characterized it.

ted2019

Mỗi nơi người ta quan niệm mỗi khác về thế nào là lịch sự.

What is viewed as appropriate decorum varies from place to place.

jw2019

b) Đức Chúa Trời và đấng Christ quanniệm thế nào về các chiến-tranh ngày nay?

(b) How must God and Christ view modern-day warfare?

jw2019

Đó là một quan niệm sai lầm.

It’s a common misconception.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng bạn nên quan niệm thế nào về Mười Điều Răn?

But how should you view the Ten Commandments?

jw2019

Hira-shuriken thường có hình dạng giống như những quan niệm thông thường của mọi người về shuriken.

Hira-shuriken generally resemble the popular conception of shuriken.

WikiMatrix

NGƯỜI TA có nhiều quan niệm khác nhau về Mười Điều Răn trong Kinh-thánh.

PEOPLE view the Bible’s Ten Commandments in various ways.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.