phương hướng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

phương hướng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

* Quả cầu hay vật chỉ phương hướng được gọi là Li A Hô Na, AnMa 37:38.

* The ball or director was called the Liahona, Alma 37:38.

LDS

Chúng ta mất phương hướng rồi phải không?

We’re lost, aren’t we?

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy tư tưởng đang làm việc trong cả hai phương hướng.

So thought is working in both directions.

Literature

Anh có hài lòng với phương hướng chung của đất nước không?

Are you happy with the general direction of the country?

ted2019

Đã bao giờ bạn cảm thấy mất phương hướng và cần sự chỉ dẫn?

Do you ever feel lost and in need of direction?

jw2019

Cuộc sống được tạo nên từ nhiều con đường đi theo nhiều phương hướng ở cả ba chiều.

Life is going to be made out of all the possible lines that go in all the possible directions in three dimensions.

ted2019

Tôi mất phương hướng.

I lost my way.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc sống là biển đời mênh mông không biết phương hướng: Tôi nên đi học ở đâu?

Life is full of uncharted waters : Where should I go to school ?

LDS

Theo ý tôi, chính là từ đó mà nó trở nên mất phương hướng.

In my opinion, it was then or thereabouts that she became uninged.

OpenSubtitles2018. v3

Du hành thời gian có thể dẫn đến mất phương hướng.

Time travel can be disorienting.

OpenSubtitles2018. v3

Không có cái neo, bạn sẽ trôi giạt như con thuyền mất phương hướng trong cơn bão.

Without that anchor, you will drift like a boat loose in a storm.

jw2019

Tôi không thể nhìn thấy gì và hoàn toàn mất phương hướng.

I couldn’t see anything, and I was totally disoriented.

Literature

Chặt đầu thì cơ thể sẽ mất phương hướng.

Cut off the head, and the body will flounder.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đang đi không có phương hướng.

We’re driving blind.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đều bị mất phương hướng.

We all lost sight of the point.

OpenSubtitles2018. v3

Để tên của bọn chúng biết phương hướng mà bắn.

Give them a target to shoot .

QED

Bạn có thể bị bối rối, mất phương hướng, và nguy hại hơn nữa…

“You can get confused, disoriented, and worse.. . .

jw2019

Bây giờ, liệu có thể sống mà không có phương hướng?

Now, is it possible to live without direction?

Literature

Chúng trở nên mất phương hướng, và suy nhược.

They became aimless and depressed.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu làm cậu ấy mất phương hướng đó.

You won’t lose him.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy nói Nhật Bản đã mất hết phương hướng.

He said Japan had lost her way.

OpenSubtitles2018. v3

Thiếu phương hướng .

Lack of direction .

EVBNews

Ông không biết cách người Bắc Cực tìm phương hướng sao?

Don’t you realize what the Arctic find means?

OpenSubtitles2018. v3

Cô làm tôi mất phương hướng đấy.

You lost me.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.