phòng thí nghiệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

phòng thí nghiệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô quay trở lại phòng thí nghiệm.

You go back to the lab.

OpenSubtitles2018. v3

Sau một hồi quét sạch đám Mutants tại khu vườn, Initiate liền đi xuống phòng thí nghiệm.

After clearing out the Mutants in the Garden, the Initiate heads down into the Laboratory.

WikiMatrix

Để giữ nó sống trong phòng thí nghiệm họ sử dụng một chất gọi là tetracycline.

To keep it alive in the laboratory they use a compound called tetracycline.

ted2019

Người bán hàng là các sinh viên từ phòng thí nghiệm của tôi.

The salesmen were students from my lab.

ted2019

Đây là bên trong phòng thí nghiệm.

There is the inside of our lab.

ted2019

Chờ chút, tin tốt là ít nhất nó cũng cao hơn phòng thí nghiệm metylen và bệnh lậu.

(Laughter) But wait, the good news is it’s at least better than meth labs and gonorrhea.

ted2019

Các phòng thí nghiệm khoa học tại trường cũ của bà được đặt tên theo tên bà.

The science laboratories at her old school are named in her honour.

WikiMatrix

May là anh vẫn còn việc ở phòng thí nghiệm

But it’s ok, You still got a laboratory job

OpenSubtitles2018. v3

Một phòng thí nghiệm quang phổ thông thường có thể phát hiện bước sóng từ 2 nm tới 2500 nm.

A common laboratory spectroscope can detect wavelengths from 2 nm to 2500 nm.

WikiMatrix

Đây là phòng thí nghiệm của Bố tôi.

This is my father’s lab.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một phòng thí nghiệm lớn.

This is a big lab.

OpenSubtitles2018. v3

” Bạn biết không, tôi sẽ làm gì trong một phòng thí nghiệm sinh học? ”

” Well, you know, what would I do in a biolab ? ”

QED

Phòng thí nghiệm S.T.A.R. sẽ được an toàn.

S.T.A.R. Labs should hold.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thể mang điều đó đến phòng thí nghiệm và mổ xẻ nó.

I couldn’t take it to a laboratory and experiment with it.

ted2019

Khi chúng tôi đo lường họ trong phòng thí nghiệm, họ thật sự rất tệ,

When we measure them in the lab, they’re really bad.

QED

Nhưng nếu Kuratov biến phòng thí nghiệm của hắn ta thành một quả bom,

And stop the madness, But, Kuratov change his lab into a bomb,

OpenSubtitles2018. v3

Phân tích toàn bộ sơn phun từ phòng thí nghiệm

Full analysis of the spray came in from the lab.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã từng giám sát hoạt động phòng thí nghiệm

I was… Running surveillance on the lab.

OpenSubtitles2018. v3

Rice duy trì các cơ sở nghiên cứu và các phòng thí nghiệm khác nhau.

Rice University maintains a variety of research facilities and laboratories.

WikiMatrix

Và không chỉ là riêng phòng thí nghiệm của chúng tôi.

And it’s not just our lab.

QED

Trực tiếp từ phòng thí nghiệm được sử dụng bởi các dịch vụ an ninh.

Straight from the lab used by the security services.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng thí nghiệm nước ngoài?

A foreign lab?

OpenSubtitles2018. v3

Kết quả là, “DNA của Hachimoji không thể đi đến đâu nếu nó thoát khỏi phòng thí nghiệm.

As a result, “Hachimoji DNA can go nowhere if it escapes the laboratory.”

WikiMatrix

Ai đó đã đột nhập vào phòng thí nghiệm cánh cửa!

Someone broke into the door lab!

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1994, phòng thí nghiệm của Friedman báo cáo việc xác định gen.

In 1994, Friedman’s laboratory reported the identification of the gene.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *