phím tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

phím tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Số của bố có trong phím tắt.

My beeper’s on speed dial.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu các phím tắt và thao tác nhanh trên Chrome.

Learn keyboard shortcuts and become a pro at using Chrome.

support.google

Lược đồ phím tắt

Load shortcurt scheme

KDE40. 1

Bạn có thể sử dụng phím tắt để giúp bạn dịch nhanh hơn.

You can use keyboard shortcuts to help you translate faster.

support.google

Để tăng tốc công việc, bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau:

To speed up your work, you can also use these keyboard shortcuts:

support.google

Bạn có thể sử dụng phím tắt trong Hangouts Chat trên Chrome OS, macOS và Windows.

You can use keyboard shortcuts in Hangouts Chat on Chrome OS, macOS, and Windows.

support.google

Lược đồ phím tắt

Select a shortcut scheme file

KDE40. 1

Kết quả kiểm tra các phím tắt

Dr. Klash ‘ Accelerator Diagnosis

KDE40. 1

Sử dụng các phím tắt sau trong thanh địa chỉ:

Use the following shortcuts in the address bar :

support.google

Để biết các phím tắt khác, hãy tham khảo menu trong Google Ads Editor.

For more shortcuts, refer to the menus in Google Ads Editor .

support.google

Bạn sẽ cần đến chuột khi sử dụng các phím tắt sau:

The following shortcuts require you to use your mouse :

support.google

Để biết thêm các cách điều khiển máy bay trên bàn phím, hãy xem phím tắt.

For more keyboard flight controls, see the keyboard shortcuts.

support.google

Bạn có thể sử dụng phím tắt với TalkBack.

You can use keyboard shortcuts with TalkBack.

support.google

TalkBack cung cấp hai bộ phím tắt, gọi là sơ đồ bàn phím.

TalkBack offers two sets of keyboard shortcuts, called keymaps.

support.google

Tạo ra thực thể Docbook cho phím tắt làm hành động chuẩn

Generates DocBook entities for key shortcuts of standard actions

KDE40. 1

Phải sử dụng thành thạo những phím tắt, phím nhanh và những chức năng trong PIM của bạn.

Familiarize yourself with the quick keys, shortcuts, and functionality of your PIM. 6.

Literature

Sử dụng các phím tắt này để chuyển đến phần tử trước hoặc tiếp theo trên trang web.

Use these shortcuts to move to the next or previous element on a web page .

support.google

Phím tắt bộ & xem

& Viewer Shortcuts

KDE40. 1

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

You can also use a keyboard shortcut to open an Incognito window:

support.google

Hầu hết các thiết bị sử dụng sơ đồ bàn phím mặc định có nhiều phím tắt hơn.

Most devices use the default keymap, which includes more shortcuts .

support.google

Để xem danh sách các phím tắt trong Chat, hãy nhập ?

To see this list of shortcuts in Chat, type ?

support.google

Xung đột với phím tắt ứng dụng chuẩn

Conflict with Standard Application Shortcut

KDE40. 1

Phím tắt ứng dụng

Application Shortcuts

KDE40. 1

Xung đột với phím tắt toàn cục

Conflict with Global Shortcut

KDE40. 1

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *