phía bắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

phía bắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Phía Bắc trống.

North side is clear.

OpenSubtitles2018. v3

ISIL đã kiểm soát phía Bắc, các con đường, các chốt kiểm soát, các ga tàu.

Isil control the north, roads, checkpoints, train stations.

OpenSubtitles2018. v3

Nó kết nối với núi lửa Iztaccihuatl phía bắc qua yên cao được gọi là Paso de Cortés.

It is linked to the Iztaccihuatl volcano to the north by the high saddle known as the Paso de Cortés.

WikiMatrix

Tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, Irving đạt đỉnh với vận tốc gió 100 dặm/giờ trong ngày 15.

Irving continued to the north, attaining a peak of 100 mph winds on the 15th.

WikiMatrix

Khoảng rộng phía Bắc của khu rừng này là quận Thane.

The northern reaches of this forest lie in Thane city.

WikiMatrix

ĐI về phía Bắc, rẽ phải ở 520

Took off north on the 520 right there.

OpenSubtitles2018. v3

Nhóm lớn thứ hai là người Teke sống ở phía bắc Brazzaville chiếm 17% dân số.

The second largest group are the Teke who live to the north of Brazzaville with 17% of the population.

WikiMatrix

Dãy núi chính khác của Trung Á, dãy Thiên Sơn, viền phía bắc Tajikistan.

Central Asia’s other major mountain range, the Tian Shan, skirts northern Tajikistan.

WikiMatrix

cái thằng người Syri mua nó đang đi về phía bắc đéo biết nó sẽ đi đâu nữa

The syrian gable I sold her to was last noted heading north.

OpenSubtitles2018. v3

15 tháng 2 – New Jersey trở thành bang phía bắc cuối cùng xóa bỏ chế độ nô lệ.

February 15 – New Jersey becomes the last of the northern United States to abolish slavery.

WikiMatrix

Số lượng người Sán Dìu trên 100.000 và tập trung ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.

The San Diu number over 100,000 and are concentrated in the mountains of northern Vietnam.

WikiMatrix

Phía bắc, bờ biển của Courland nằm dọc theo Vịnh Riga.

To the north, Courland’s coast lies along the Gulf of Riga.

WikiMatrix

Phía Bắc là sai đường rồi.

North’s the wrong way.

OpenSubtitles2018. v3

Đấu trường bóng đá quốc gia của Thụy Điển nằm ở phía bắc thành phố, tại Solna.

Sweden’s national football arena is located north of the city centre, in Solna.

WikiMatrix

Oyelude đến từ khu vực phía Bắc, mặc dù là cư dân của Yoruba..

Oyelude was from the Northern Region, albeit of Yoruba heritage. .

WikiMatrix

Căng thẳng sắc tộc cũng tàn phát phía bắc Ghana.

Ethnic tension has also plagued northern Ghana.

WikiMatrix

Vườn Hải dương Tun Mustapha là vườn hải dương lớn nhất nằm tại phía bắc của Sabah.

The Tun Mustapha Marine Park is the largest marine park located in the north of Sabah.

WikiMatrix

Quận được lập năm 1779 từ nửa phía bắc quận Bute.

The county was formed in 1779 from the northern half of Bute County.

WikiMatrix

Vâng, con gặp chúng ở phía Bắc

Yes. I met up with them on the north side.

OpenSubtitles2018. v3

Eo biển này nối biển Kara với biển Barents ở phía bắc Nga.

This strait connects the Kara Sea and the Barents Sea in northern Russia.

WikiMatrix

Phía bắc là bãi cỏ, vườn cây và lối vào nhỏ rộng.

To the north were grass lawns, gardens and wide access lanes.

WikiMatrix

Tuyến cung cấp một kết nối nhanh từ phía bắc hoặc IJ đến phía nam của Amsterdam.

The line provides a fast connection from the north or the IJ to the south of Amsterdam.

WikiMatrix

Nước tràn khi nước cao đều đổ vào hồ Anderson, ngay phía bắc hồ Hart.

Any outflow during high water drains into Anderson Lake, just north of Hart Lake.

WikiMatrix

Thời gian dự kiến tiến vào ranh giới phía Bắc?

ETA on their NLL cross?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng hành quân về phía bắc.

They fled into the North.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.