Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Công ty cổ phần là gì?

Công ty CP là mô hình công ty phức tạp nhất trong những mô hình công ty lúc bấy giờ. Có những đặc thù và đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau như sau :
– Vốn điều lệ công ty được chia thành những phần bằng nhau được gọi là CP ;
– Cổ đông hoàn toàn có thể là cá thể, tổ chức triển khai ; cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ;

– Cổ đông chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ 1 số ít trường hợp luật định .
Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK xây dựng doanh nghiệp, công ty có tư cách pháp nhân. Công ty CP hoàn toàn có thể phát hành CP để kêu gọi vốn hoạt động giải trí .

Hồ sơ xây dựng công ty CP gồm những gì ?

Doanh nghiệp khi có dự tính xây dựng công ty CP cần chuẩn bị sẵn sàng không thiếu những sách vở sau :
1. Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp .
2. Điều lệ công ty .
3. Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế .
4. Bản sao những sách vở sau đây :
– Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
– Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai .
Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
– Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư

Nội dung giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp gồm những gì ?

Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp gồm có những nội dung đa phần sau đây :
1. Tên doanh nghiệp ;
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại cảm ứng ; số fax, thư điện tử ( nếu có ) ;
3. Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;
4. Vốn điều lệ ; vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân ;
5. Các loại CP, mệnh giá mỗi loại CP và tổng số CP được quyền chào bán của từng loại CP so với công ty CP ;
6. tin tức ĐK thuế ;
7. Số lượng lao động dự kiến ;

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP .

Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Công ty cổ phần tiếng Anh là JSC – Joint stock company, ngoài ra, công ty cổ phần được định nghĩa theo tiếng Anh như sau:

A joint stock company is the most complex company type of the company currently. There are distinct properties and characteristics as follows :
– The company’s charter capital is divided into equal parts called shares ;
– Shareholders may be individuals or organizations ; shareholders must be at least 03 and not limited to the maximum number of shareholders ;
– Shareholders are responsible for asset obligations within the amount of capital contributed to the company ;
– Shareholders have the right to freely transfer their shares to other people, except in some legal cases .
From the date of issuance of the Business Registration Certificate, the company has a legal status. A joint stock company may issue shares to raise working capital .

Loại hình doanh nghiệp khác tiếng Anh là gì?

Theo những tiêu chuẩn nhìn nhận hoàn toàn có thể phân loại thành những mô hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể pháp lý hiện hành, ngoài mô hình công ty CP, còn 4 loại doanh nghiệp khác như :
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ; được dịch sang tiếng Anh là : 1 thành viên limited liability company ;
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ; được dịch sang tiếng Anh là : Limited liability company with 2 or more members ;
– Công ty hợp danh ; được dịch sang tiếng Anh là : Partnerships ;
– Doanh nghiệp tư nhân ; được dịch sang tiếng Anh là : Private company .
Ngoài ra, còn 1 số ít mô hình doanh nghiệp đặc trưng riêng không liên quan gì đến nhau. Đồng thời những mô hình doanh nghiệp trên được phân loại theo pháp lý Nước Ta. Các vương quốc trên quốc tế sẽ có những lao lý phân loại mô hình doanh nghiệp khác nhau .

Ví dụ cụm từ thường sử dụng công ty cổ phần tiếng Anh viết như thế nào?

Nhu cầu tìm kiếm những thông tin về công ty CP, Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mọi người ngày càng cao. Một số ví dụ cụm từ thường sử dụng công ty CP tiếng Anh như sau :
– Công ty CP làm ăn thua lỗ hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền CP không ? Được dịch sang tiếng Anh như sau : Can loss-making joint-stock companies transfer shares ?
– Ưu điểm của công ty CP. Được dịch sang tiếng Anh là : Advantages of a joint stock company .

– Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Được dịch sang tiếng Anh là: Organizational structure of a joint stock company.

– Đặc điểm của công ty CP là gì ? Được dịch sang tiếng Anh là : What are the characteristics of a joint stock company ?
– Ví dụ về công ty CP. Được dịch sang tiếng Anh là : Example of a joint stock company .
– Thành lập công ty CP – Establishment of joint stock company

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *