go on strike trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

go on strike trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

If they go on strike, we can’t deliver the goods on time.

Nếu họ đình công… chúng ta không thể cung cấp hàng kịp thời gian.

OpenSubtitles2018. v3

Some questioned whether doctors ought to go on strike, risking death and injury for the sick .

Một số người thì đặt câu hỏi liệu việc các bác sĩ bắt buộc phải đình công như thế có làm tăng nguy cơ tử vong và thương tổn cho bệnh nhân không .

EVBNews

There’s talk they’re going on strike.

Nghe nói họ sẽ biểu tình.

OpenSubtitles2018. v3

# I’ll go on strike.

I’ll go on strike

OpenSubtitles2018. v3

Failure to complete either option 1 or 2 will force me to go on strike.

Không làm một trong hai lựa chọn đó sẽ buộc tôi phải tiếp tục đình công.

Literature

Here’s the major problem with going on strike for more money: You cannot get rich by demand.

Một sai lầm tai hại trong nỗ lực làm giàu là: Bạn không thể trở nên giàu có chỉ bằng cách đòi hỏi.

Literature

Four million workers go on strike in France to protest against austerity measures.

Hàng triệu người dân Pháp xuống đường biểu tình phản đối đạo luật lao động mới.

WikiMatrix

I told a guy who ran an airline, “You know, your flight attendants are going to go on strike.”

Lần khác, tôi bảo giám đốc một hãng hàng không rằng: “Ông biết chưa, tiếp viên hãng ông sắp đình công đấy”.

Literature

Meanwhile, you have the TV bloggers going out on strike, in sympathy with the television writers.

Trong khi đó, các blogger TV đang tham gia vào cuộc đình công và cảm thông với các biên tập viên truyền hình.

QED

France lost both matches as the competition ultimately ended in disastrous competitively and personally due to the players going on strike in response to its disagreement over the expulsion of striker Nicolas Anelka from the team.

Pháp đã để thua cả hai trận và chấm dứt cuộc hành trình trong thảm họa không những bởi vấn đề chuyên môn mà còn ở nội bộ đội bóng do các cầu thủ đã tham gia đình công để phản đối việc trục xuất tiền đạo Nicolas Anelka khỏi đội bóng.

WikiMatrix

The low salaries paid to judges have been a source of much attention in Indonesia recently with judges urging the government and parliament to tackle the issue, and even threatening to go on strike over the matter.

Mức lương thấp trả cho các thẩm phán đã được một nguồn gây nhiều chú ý ở Indonesia gần đây cùng với các thẩm phán kêu gọi chính phủ và nghị viện giải quyết vấn đề, và thậm chí đe dọa sẽ đình công về vấn đề này.

WikiMatrix

Education in Zimbabwe became under threat since the economic changes in 2000 with teachers going on strike because of low pay, students unable to concentrate because of hunger and the price of uniforms soaring making this standard a luxury.

Tuy nhiên, giáo dục tại Zimbabwe đã bắt đầu bị đe doạ bởi những thay đổi kinh tế năm 2000 với việc các giáo viên tiến hành đình công bởi lương thấp, các sinh viên không thể tập trung bởi nạn đói và giá cả đồng phục tăng vọt khiến nó trở thành một loại hàng xa xỉ.

WikiMatrix

After two years he decided to demonstrate his sincerity by going on a hunger strike.

Hai năm sau đó cha quyết định hành động tuyệt thực để biểu lộ lòng chân thực của mình .

jw2019

I would go on a hunger strike before I let them take away Google Book Search from me.

Tôi có thể chịu đói trước khi tìm kiếm trên Google bằng máy tính xong.

ted2019

Go on a hunger strike.

Tiếp tục đấu tranh với cái đói.

OpenSubtitles2018. v3

No, there’s a big teachers strike going on right now, and he’s been stuck in his office for weeks.

Không, đang có cuộc đình công của các giáo viên, và anh ấy đã mắc kẹt ở văn phòng mấy tuần nay rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Yes, by the end of the tour, when we met our parents again, we both made a decision and said, “We’re going on a hunger strike!”

Vâng, kết thúc chuyến đi, khi chúng tôi lại gặp ba mẹ mình, chúng tôi quyết định và nói rằng, “Chúng con đang tuyệt thực!”

ted2019

One employee was fired after going on a 15-day hunger strike.

Một công nhân bị đuổi việc sau 15 ngày đình công.

WikiMatrix

So when I get despondent about the state of sanitation, even though these are pretty exciting times because we’ve got the Bill and Melinda Gates Foundation reinventing the toilet, which is great, we’ve got Matt Damon going on bathroom strike, which is great for humanity, very bad for his colon.

Vậy khi tôi trở nên vô vọng về thực trạng vệ sinh, mặc dầu đây là thời hạn khá mê hoặc Bởi vì tất cả chúng ta đã có Tổ chức Bill và Melinda Gates tái phát minh Tolet, điều này rất tốt, tất cả chúng ta có Matt Damon tạo nên một cuộc ” biểu tình phòng tắm ” điều này rất tốt cho loài người, rất hại so với ruột kết của ông ấy .

QED

So when I get despondent about the state of sanitation, even though these are pretty exciting times because we’ve got the Bill and Melinda Gates Foundation reinventing the toilet, which is great, we’ve got Matt Damon going on bathroom strike, which is great for humanity, very bad for his colon.

Vậy khi tôi trở nên tuyệt vọng về tình trạng vệ sinh, mặc dù đây là thời gian khá thú vị Bởi vì chúng ta đã có Tổ chức Bill và Melinda Gates tái phát minh nhà vệ sinh, điều này rất tốt, chúng ta có Matt Damon tạo nên một cuộc “biểu tình nhà tắm” điều này rất tốt cho loài người, rất hại đối với ruột kết của ông ấy.

ted2019

All the chatter, all the traffic concurs, there’s going to be a terrorist strike on London, a big one.

Mọi đầu mối tin tức đều quy về một mối, sắp có một vụ tấn công khủng bố nhắm vào London, vụ này lớn.

OpenSubtitles2018. v3

Nguyen Hong Quang and Nguyen Van Dai. In that letter, two prominent Catholic priests, the Rev. Phan Van Loi and former political prisoner the Rev. Nguyen Van Ly, threatened to go on indefinite hunger strike if the arrests and harassment continued.

Trong kháng thư trên, hai linh mục Công Giáo được nhiều người biết đến là Cha Phan Văn Lợi và cựu tù chính trị Cha Nguyễn Văn Lý, đã hăm dọa sẽ tuyệt thực vĩnh viễn nếu chính quyền còn tiếp tục bắt bớ và đàn áp.

hrw.org

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *