nón lá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nón lá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người đến tham dự lễ hội còn được chơi các trò chơi dân gian và tham quan nhiều cuộc triển lãm trưng bày các mặt hàng thủ công truyền thống ở địa phương như đồ chạm khắc bằng đồng và gỗ, đồ thêu dệt, nhang trầm và những chiếc nón lá làm bằng tay .

Participants played folk games and visited an exhibition which displays local traditional handicraft products including bronze and wood carving, embroidery, incense and conical palmleaf hat making .

EVBNews

Ashigaru giáp khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian, từ không có áo giáp để bọc thép tốt và có thể bao gồm nón lá được gọi là jingasa làm bằng sơn mài cứng da hoặc sắt, cuirasses (DO), mũ bảo hiểm (kabuto), mũ trùm bọc thép (tatami Zukin), tay áo bọc thép (kote), tóp mỡ (suneate), và cuisses (haidate).

Ashigaru armour varied depending on the period, from no armour to heavily armored and could consist of conical hats called jingasa made of lacquered hardened leather or iron, cuirasses (dō), helmets (kabuto), armoured hoods (tatami zukin), armored sleeves (kote), greaves (suneate), and cuisses (haidate).

WikiMatrix

Nó được phân biệt với chi Nothotsuga bởi các nón lớn hơn nhiều, và với chi Pseudolarix bởi thường xanh và nón không phân hủy dễ dàng lúc trưởng thành.

It is distinguished from Nothotsuga by the much larger cones, and from Pseudolarix by the evergreen leaves and the cones not disintegrating readily at maturity.

WikiMatrix

Có cách khác để kích hoạt ngay tế bào hình nón đỏ và xanh cây: nếu cả hai tia sáng đỏ và xanh hiện diện cùng lúc.

Of course, there is another way to activate the red cones and the green cones simultaneously: if both red light and green light are present at the same time.

ted2019

Việc nhận dạng các loài dựa trên kích thước và sự sắp xếp của các , hay kích thước và hình dạng của quả nón cũng như việc các vảy bắc là dài, thò ra hoặc ngắn và bị che khuất trong nón.

Identification of the different species is based on the size and arrangement of the leaves, the size and shape of the cones, and whether the bract scales of the cones are long and exserted, or short and hidden inside the cone.

WikiMatrix

Cây có quả hình nón giống như chúng đưa những chiếc quý giá ra khỏi tầm với tới được.

Conifers like the giant sequoias raised their precious leaves out of reach.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn không có tế bào hình nón đặc hiệu để phát hiện màu vàng, nhưng màu vàng là loại gần với màu xanh và cũng gần với màu đỏ, vì vậy cả hai tế bào hình nón đỏ và xanh , đều được kích hoạt, và mỗi tế bào đều gửi tín hiệu đến não bạn.

You don’t have a cone specifically for detecting yellow, but yellow is kind of close to green and also kind of close to red, so both the red and green cones get activated, and each sends a signal to your brain saying so.

ted2019

Theo miêu tả của Schultes và Anderson thì C. sativa là cây cao và phân cành lỏng lẻo với các chét tương đối hẹp, trong khi C. indica ngắn hơn, có dạng hình nón, và có các chét tương đối rộng, còn C. ruderalis ngắn hơn cả, không phân cành và mọc hoang dã tại Trung Á.

According to Schultes’ and Anderson’s descriptions, C. sativa is tall and laxly branched with relatively narrow leaflets, C. indica is shorter, conical in shape, and has relatively wide leaflets, and C. ruderalis is short, branchless, and grows wild in Central Asia.

WikiMatrix

Có ba loại tế bào hình nón tương ứng với các màu đỏ, xanh , và xanh dương. khi bạn thấy một màu, mỗi tế bào hình nón sẽ gửi tín hiệu riêng đến não bạn

There three kinds of cone cells that roughly correspond to the colors red, green, and blue .

QED

Nó có họ hàng với thông trắng miền đông (Pinus strobus), chỉ khác ở chỗ có nón lớn hơn, các tồn tại hơi lâu hơn (2-3 năm thay vì 1,5-2 năm) với các dải khí khổng rõ nét hơn, cũng như cách mọc hơi hẹp và hơi rậm rạp hơn.

It is related to the Eastern white pine (Pinus strobus), differing from it in having larger cones, slightly longer-lasting leaves (2–3 years, rather than 1.5–2 years) with more prominent stomatal bands, and a somewhat denser and narrower habit.

WikiMatrix

Cờ của Lesotho, được thông qua vào ngày kỷ niệm lần thứ 40 ngày độc lập của Lesotho vào ngày 4 tháng 10 năm 2006, có ba màu ngang, trắng và xanh cây với một mokorotlo đen (một chiếc nón Basotho) ở giữa.

The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho’s independence on 4 October 2006, features a horizontal blue, white, and green tricolour with a black mokorotlo (a Basotho hat) in the center.

WikiMatrix

Thông báo về sự tồn tại của Pinus fenzeliana tại Việt Nam vẫn chưa được kiểm chứng; các quần thể cây trong khu vực này có thể thuộc về loài thông Đà Lạt (Pinus dalatensis) hay thông trắng Quảng Đông (Pinus wangii), với cả hai loài này đều khác thông trắng Hải Nam ở kích thước và hình dạng của nón và hạt, mặc dù bộ là tương tự.

Reports of Pinus fenzeliana from Vietnam have not been verified; trees in this area have proved to be either Vietnamese white pine (Pinus dalatensis) or Guangdong white pine (Pinus wangii), which both differ markedly in cone and seed size and shape, though similar in foliage.

WikiMatrix

Một nghiên cứu năm 1995 cho thấy điều trị bằng ánh sáng màu xanh 350 lux tạo ra sự ức chế melatonin và pha thay đổi tương đương với liệu pháp ánh sáng trắng 10.000 lux, nhưng một nghiên cứu khác được xuất bản vào tháng 5 năm 2010 cho thấy ánh sáng màu xanh lam thường được sử dụng cho điều trị trầm cảm theo mùa nên được thay thế bởi ánh sáng màu xanh hoặc trắng, vì có thể có sự tham gia của tế bào nón trong ức chế melatonin.

A 1995 study showed that green light therapy at doses of 350 lux produces melatonin suppression and phase shifts equivalent to 10,000 lux white light therapy, but another study published in May 2010 suggests that the blue light often used for SAD treatment should perhaps be replaced by green or white illumination, because of a possible involvement of the cones in melatonin suppression.

WikiMatrix

Có nhiều màu thực thể khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có ba loại tế bào hình nón, não có thể bị đánh lừa để nghĩ là nó thấy màu nào đó bằng cách thêm vào sự kết hợp đúng chỉ của ba màu: đỏ, xanh , và xanh dương.

There are infinitely many different physical colors, but, because we only have three kinds of cones, the brain can be tricked into thinking it’s seeing any color by carefully adding together the right combination of just three colors: red, green, and blue.

Xem thêm: Get on là gì

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *