40 cách diễn tả sự nhớ nhung trong tiếng Anh thay cho ‘I miss you’

40 cách diễn tả sự nhớ nhung trong tiếng Anh thay cho ‘I miss you’
40 cách diễn tả sự nhớ nhung trong tiếng Anh thay cho 'I miss you' 0 1. I can’t stop thinking about you. Tôi không hề ngừng nghĩ về em. 2. I can’t wait to see you again.

Tôi vô cùng mong đợi được gặp lại em.

3. When will I see you again ? Khi nào tôi mới lại được gặp em nhỉ ? 4. I hope I see you again soon. Tôi mong sớm gặp lại em. 5. I feel sad without you. Tôi rất buồn khi không có em. 6. All I do is think of you. Tất cả những việc tôi làm chỉ là nhớ em. 7. I wish you were here. Giá như em ở đây lúc này. 8. I’m counting down the days. Tôi đang đếm ngược từng ngày. 9. I’m counting the days until I see you again. Tôi đang đếm từng ngày để đợi được gặp lại em. 10. Your picture makes me smile. Hình ảnh của em khiến tôi mỉm cười.   I wish you were here: Giá như anh ở đây lúc này  I wish you were here : Giá như anh ở đây lúc này 11. I think of you night and day. Tôi nhớ em suốt đêm ngày. 12. I was thinking about you and it made me smile. Tôi cười mỗi khi nghĩ đến em. 13. I’ve been thinking of you. Tôi vẫn đang nhớ về em. 14. You have been running through my head / mind all night. Run through my head ( idiom ) : Khi ai hay điều gì ‘ run through your head / mind ‘ tức là bạn không hề ngừng nghĩ đến điều đó / người đó 15. I can’t wait to see your beautiful face. Tôi mong đợi được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. 16. I think about you all the time. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em. 17. I smile when I think of the time we spent together. Tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về những tích tắc tất cả chúng ta bên nhau. 18. I miss you so much it hurts. Tôi nhớ em đến nhói đau. 19. I can’t work because all I do is think of you. Tôi chẳng làm được gì cả vì tổng thể những việc tôi làm là nhớ về em. 20. I can’t sleep because I have been thinking of you so much. Tôi không hề ngủ được vì nhớ em quá nhiều.   Chắc em mệt lắm... Vì em đã chạy trong đầu tôi cả đêm qua.  Chắc em mệt lắm … Vì em đã chạy trong đầu tôi cả đêm qua.

21. I need you now. Tôi cần em ngay lúc này. 22. I can’t wait to be with you again. Tôi không hề chờ được bên em lần nữa. 23. I can’t wait to talk to you again. Tôi không hề chờ được trò chuyện với em lần nữa. 24. I look forward to seeing you again. Tôi trông mong được gặp lại em. 25. I would like to be with you again. Tôi rất muốn lại được bên em. 26. The world is not the same when you are away. Khi em đi, quốc tế không còn như trước nữa. 27. You’ve been on my mind. Em luôn ở trong tâm lý tôi. 28. You occupy my thoughts. Em xâm lăng hàng loạt tâm lý của tôi. 29. I yearn for you. Tôi mong em. 30. I long for you. Tôi nhớ em khắc khoải.   Long for (idiom): mong nhớ, khát khao (đặc biệt là những điều khó đạt được)  Long for ( idiom ) : mong nhớ, khát khao ( đặc biệt quan trọng là những điều khó đạt được ) 31. You crossed my mind. Em Open trong đầu tôi. 32. When I miss you, I read your texts over and over again until I smile. Mỗi khi nhớ em, tôi lại đọc lại những tin nhắn của tất cả chúng ta đến khi mỉm cười. 33. I miss you so much. Tôi nhớ em nhiều lắm. 34. I want you here with me now. Tôi ước gì em ở đây bên tôi ngay lúc này. 35. I’m incomplete without you. Thiếu em, tôi cảm thấy thật trống vắng. 36. My life has a void when you are not with me. Đời tôi trống vắng khi em không ở bên tôi. 37. I’m so unhappy without you. Không có em tôi thật buồn. 38. Can’t breath without you. Tôi không hề sống thiếu em 39. Your presence makes me a happy person.

Sự hiện diện của em làm tôi hạnh phúc.

Xem thêm: Get on là gì

40. My life is meaningless without you. Cuộc đời tôi thật không có ý nghĩa khi không có em.   I'm incomplete without you: Thiếu em. anh cảm thấy thật trống vắng  I’m incomplete without you : Thiếu em. anh cảm thấy thật trống vắng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.