nhân dân tệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nhân dân tệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Năm 2011, tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hơn 70 tỷ nhân dân tệ (~ 10 tỷ USD).

In 2011, total planned investment amounted to over 70 billion yuan (~$10 billion).

WikiMatrix

Đem Linh Linh bán được 12 triệu nhân dân tệ

Ling Ling will fetch us 12 million yuan

OpenSubtitles2018. v3

Giá vé: 23 nhân dân tệ.

Results – Under 23 Women.

WikiMatrix

21. HSBC huy động vốn bằng đồng nhân dân tệ tại London

21. HSBC to raise money in Chinese currency in London

EVBNews

Tổng thiệt hại tại Trung Quốc là 100 triệu Nhân dân tệ (RMB) (1994 RMB), hay 11,7 triệu USD (1994 USD).

Damage across Trung Quốc totaled over 100 million RMB ( 1994 RMB ), or $ 11.7 million ( 1994 USD ) .

WikiMatrix

Chính sáchnày tạo điều kiện chocác ngân hàng cho vay hàng tỷ nhân dân tệ .

The move should free up banks to lend billions of yuan .

EVBNews

Đồng đô la và nhân dân tệ

US DOLLAR and CHINESE RENMINBI

EVBNews

Trung quốc đang bị áp lực trong việc định giá đồng nhân dân tệ .

China has been under pressure to let the yuan appreciate .

EVBNews

Một vấn đề liên quan là giá trị của đồng tiền của Trung Quốc, đồng nhân dân tệ .

A related issue is the value of China ‘s currency, the yuan .

EVBNews

23. Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ

23. China loosens currency controls on the yuan

EVBNews

Năm 2011, GDP của thành phố đạt 71,3 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 30% tổng số của tỉnh.

In 2011, the city’s GDP reached 71.3 billion yuan, amounting to about 30 percent of the province’s total.

WikiMatrix

Năm đó, ghi chú đầu tiên lên đến 1000 nhân dân tệ xuất hiện.

That year, the first notes up to 1000 yuan appeared.

WikiMatrix

Tổng ngân sách xây dựng là 22,37 tỷ nhân dân tệ.

The total construction budget is CN¥22.37 billion.

WikiMatrix

Trong năm 2014, Huawei ghi nhận lợi nhuận 34,2 tỷ Nhân dân tệ (5,5 tỷ USD).

In 2014, Huawei recorded a profit of 34.2 billion CNY (US$5.5 billion).

WikiMatrix

Đồng nhân dân tệ sắp xuống giá rồi.

The Chinese yuan is gonna drop.

OpenSubtitles2018. v3

Thiệt hại kinh tế ở Đông Bắc Trung Quốc được tính là 550 triệu Nhân dân tệ (79,9 triệu USD).

Economic loss in Northeast China were counted to be CN ¥ 550 million ( US $ 79.9 million ) .

WikiMatrix

Ở Bắc Kinh, chi phí một nửa kilôgam thường là từ 15-20 nhân dân tệ tính đến tháng 11 năm 2015.

In Beijing, half a kilogram usually costs between 1520 RMB as of November 2015.

WikiMatrix

Công ty Bắc Kinh Thượng Hải đặc biệt có lãi khi báo cáo lãi ròng 6,6 tỷ nhân dân tệ.

The Beijing–Shanghai is particularly profitable reporting a 6.6 billion yuan net profit.

WikiMatrix

Số lượt khách du lịch nội địa đạt 1,61 tỷ lượt khách, với tổng thu nhập 777,1 tỷ nhân dân tệ.

The number of domestic tourist visits totaled 1.61 billion, with a total income of 777.1 billion yuan.

WikiMatrix

Công tác xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2011 với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ nhân dân tệ.

Construction started in April 2011 with a total investment of over 1 billion yuan.

WikiMatrix

Tỷ lệ giao dịch bitcoin bằng Nhân dân tệ giảm từ trên 90% vào tháng 9/2017 xuống còn dưới 1% vào tháng 6.

The percentage of bitcoin trading in renminbi fell from over 90% in September 2017 to less than 1% in June.

WikiMatrix

Sân bay này được xây dựng vào tháng 12 năm 2008 với tổng số vốn đầu tư là 3,728 tỷ nhân dân tệ.

Construction started in December 2008 with a total investment of 3.728 billion yuan.

WikiMatrix

Đã được sử dụng trong ít nhất 2000 năm, nhân dân tệ là hệ thống tiền tệ thập phân đầu tiên.

Having been in use for at least 2000 years, the yuan was the first decimal currency system.

WikiMatrix

Thêm vào đó, 5 triệu nhân dân tệ tiền viện trợ cũng đã được cung cấp đến cho khu vực này.

Additionally, 5 million Renminbi in aid was supplied to the region.

WikiMatrix

Năm 2005, lợi nhuận ròng tăng 12,4% lên 33,7 tỷ nhân dân tệ (NDT) với tổng dư nợ cho vay là 3.289,5 tỷ NDT.

In 2005, net profit was up 12.4% to RMB 33.7 billion, and the total loan balance was RMB 3,289.5 billion.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *