nguyên tắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nguyên tắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nguyên tắc mới nhé.

We got a new rule.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta cần phải tận tâm trong việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Chúa phán bảo.

We need devotion in adherence to divinely spoken principles.

LDS

Nguyên tắc ông muốn nói là gì?

What does he mean?

jw2019

Cho phép tôi minh họa nguyên tắc này qua một câu chuyện.

Allow me to illustrate this principle through a story.

LDS

Nếu tin Kinh-thánh, có lẽ bạn nghĩ rằng trên nguyên tắc việc trả thù là sai.

If you believe the Bible, perhaps you feel that in principle vengeance is wrong.

jw2019

“Lòng Bác Ái,” chương 30 trong Các Nguyên Tắc Phúc Âm.

“Charity,” chapter 30 in Gospel Principles.

LDS

4 Các nguyên tắc Kinh Thánh —Sự khôn ngoan vượt thời gian

4 Bible Teachings — Timeless Wisdom

jw2019

Hãy xem lại nguyên tắc chính sách để biết về các nội dung bị cấm và hạn chế.

For prohibited and restricted content, review the policy guidelines .

support.google

Tất cả các lần tải xuống phần mềm đều phải tuân thủ Nguyên tắc phần mềm của Google.

All software downloads must adhere to Google’s Software Principles.

support.google

Áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh giúp chúng tôi gắn bó với nhau.

Applying Bible principles cemented us together.

jw2019

Đã không công công khai bố thành viên thông tin về nguyên tắc.

Have not openly announced member information principle.

QED

* Tìm kiếm các nguyên tắc và các giáo lý trong (các) bài nói chuyện.

* Look for principles and doctrines in the talk(s).

LDS

NGUYÊN TẮC 4: TÌM RA PHƯỚC LÀNH CỦA VIỆC SUY NGẪM

Principle 4: Discover the blessing of meditation.

LDS

“MỘT TẬP HỢP CÁC NGUYÊN TẮC VỀ SỨC KHỎE”

“A CODE OF RULES OF HEALTH”

jw2019

Mặt khác, các nguyên tắc thì bao quát và có thể tồn tại mãi mãi.

Principles, on the other hand, are broad, and they can last forever.

jw2019

Nguyên tắc này áp dụng như thế nào trong cuộc sống của các em?

What application does this principle have in your life?

LDS

Học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

Learn and apply divine principles for acquiring spiritual knowledge.

LDS

Về nguyên tắc, bạn có thể đi ngay qua… một vũ trụ song song.

In principle, you can go right through… to another parallel universe.

QED

(11) Một trong những nguyên tắc đạo đức chính của y khoa là gì?

(11) What is one of the primary ethical principles of good medical care?

jw2019

Tại sao chúng ta cần có một sự hiểu biết vững vàng về những nguyên tắc này?

Why do we need a bedrock understanding of these principles?

LDS

Tôi không biết các nguyên tắc.

I don’t – I don’t know the rules.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã tìm thấy hạnh phúc khi học hỏi và thực hành nguyên tắc Kinh-thánh.

He has found happiness in learning and practicing Bible principles.

jw2019

Các Nguyên Tắc Cần Nhớ

Principles to Remember

LDS

Những nguyên tắc trên cũng áp dụng cho các trưởng lão đạo Đấng Christ.

The same principles apply to Christian elders.

jw2019

Nhận ra các nguyên tắc về sức khỏe thể chất.

Identify principles that relate to physical health.

Xem thêm: Get on là gì

LDS

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *