người Trung quốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

người Trung quốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thì phải vận động mỗi một người Trung Quốc.

We must encourage every single Chinese

OpenSubtitles2018. v3

Người Trung Quốc đang thực sự chiến thắng trong cuộc đua đến Mặt Trăng mới.

The Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.

QED

Như vậy hắn không phải người Trung Quốc.

So he’s not Chinese.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng trong năm 1977, ông bắt đầu đi nói chuyện về hiện tượng “người Trung Quốc xấu xí”.

In 1971, he coined the expression “China Syndrome.”

WikiMatrix

Cậu có biết người Trung Quốc nói gì không?

You know what the Chinese say?

OpenSubtitles2018. v3

THEO người Trung Quốc, khái niệm về ông Trời hay Thượng Đế vừa xa lạ vừa trừu tượng.

TO THE Chinese, the concept of God, or Shang-di (literally “Emperor above”), is both foreign and abstract.

jw2019

Tân La đã tấn công người Trung Quốc tại Bách Tề và Bắc Triều Tiên năm 671.

Silla attacked the Chinese in Baekje and northern Korea in 671.

WikiMatrix

Có vài nghìn người là người Trung Quốc.

There are a few thousand ethnic Chinese.

WikiMatrix

Đây là quan điểm của người Trung Quốc về chính phủ– rất, rất khác so với chúng ta.

This is the Chinese view of the state — very, very different to ours.

ted2019

Ông ấy là người Trung Quốc!

Yes, he is!

OpenSubtitles2018. v3

Người Mỹ trung bình trước đấy giàu hơn 20 lần người Trung Quốc trung bình.

The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.

ted2019

1641: Tokugawa Iemitsu cấm tất cả người nước ngoài, trừ người Trung Quốc và Hà Lan vào Nhật Bản.

1641: Iemitsu bans all foreigners, except Chinese and Dutch, from Japan.

WikiMatrix

Đã cố bán sản phẩm mật của chúng ta cho người Trung Quốc.

Tried to sell something of ours to the Chinese.

OpenSubtitles2018. v3

Người Trung Quốc đi đánh người Trung Quốc

Chinese people hit chinese people

OpenSubtitles2018. v3

“Tại sao người Trung Quốc đã không “”khám phá”” ra châu Âu hay châu Mỹ?”

Why didn’t the Chinese “discover” Europe or America?

Literature

Ông thấy đấy, khi tôi hình dung về việc này, tôi không thấy người Trung Quốc.

You see, when I picture this, I don’t see Chinese.

OpenSubtitles2018. v3

Người Trung Quốc lúc nào cũng gian lận phải không?

Chinese is always cheating, right?

QED

Nhưng người Trung Quốc không cảm thấy như vậy

The Chinese don’t feel like that.

QED

Người Trung Quốc bắt đầu học cách thương lượng và trao đổi với người khác.

Chinese people start to learn how to negotiate and talk to people.

QED

“Phòng 610: Cai quản tinh thần của người Trung Quốc”.

“The 610 Office:Policing the Chinese Spirit.

WikiMatrix

Giờ thì người Trung Quốc đang yêu cầu chúng ta làm ăn với họ.

Now the Mainlanders are asking nicely to do business with us

OpenSubtitles2018. v3

Các mảnh gương của người Trung Quốc đôi khi cũng được dùng kèm với bộ quần áo này.

Bits of Chinese mirrors were also sometimes incorporated into the costume.

WikiMatrix

Bà ấy là người Hàn Quốc, không phải người Trung Quốc.

She’s not Chinese, she’s Korean.

OpenSubtitles2018. v3

Người Trung Quốc có câu…

As the Chinese say…

OpenSubtitles2018. v3

Mạc Ngôn (sinh ngày 17 tháng 2 năm 1955) là một nhà văn người Trung Quốc xuất thân từ nông dân.

The Good Earth (1937) is a film about Chinese farmers who struggle to survive.

Xem thêm: Get on là gì

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.