nách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mồ hôi nách?

Smelly armpit?

OpenSubtitles2018. v3

Những nơi phổ biến mà ở đó mài mòn giữa da với nhau có thể xảy ra là giữa đùi và dưới nách.

Common places at which skin-to-skin chafing can occur are between the thighs and under the armpits.

WikiMatrix

À, nên nói về vùng nách, phải nói rằng tôi có vùng nách đặc biệt tốt.

Well, we really ought to talk about armpits, and I have to say that I do have particularly good ones.

ted2019

Chúng thường cao 45–60 cm (18–24 in) và ra 1 hay 2 hoa mỗi thân vào tháng 4 và tháng 5, rủ xuống từ các nách lá.

The plants are usually 45–60 cm (18–24 in) in height and bear one or two flowers per stem in April and May, that hang downward from the axils of the leaves.

WikiMatrix

Chúng ta có mùi thuốc xịt tóc, lăn nách và các chất khử mùi hôi.

We stink of hairspray and underarm deodorant, and all kinds of stuff .

QED

Là hôi nách đó…

That is body odor…

OpenSubtitles2018. v3

Làm ơn để dưới nách.

Under the arm, please.

OpenSubtitles2018. v3

4 Đây là tên của những người đó: Sa-mua con trai Xa-cu-rơ, thuộc chi phái Ru-bên; 5 Sa-phát con trai Hô-ri, thuộc chi phái Si-mê-ôn; 6 Ca-lép+ con trai Giê-phu-nê, thuộc chi phái Giu-đa; 7 Di-ganh con trai Giô-sép, thuộc chi phái Y-sa-ca; 8 Hô-sê+ con trai Nun, thuộc chi phái Ép-ra-im; 9 Phan-thi con trai Ra-phu, thuộc chi phái Bên-gia-min; 10 Gát-đi-ên con trai Sô-đi, thuộc chi phái Xê-bu-lôn; 11 Gát-đi con trai Su-si, về chi phái Ma-na-se,+ thuộc chi phái Giô-sép;+ 12 A-mi-ên con trai Ghê-ma-li, thuộc chi phái Đan; 13 Sê-thu con trai Mi-ca-ên, thuộc chi phái A-se; 14 Nách-bi con trai Vấp-si, thuộc chi phái Nép-ta-li; 15 Gu-ên con trai Ma-ki, thuộc chi phái Gát.

4 These are their names: of the tribe of Reuʹben, Sham·muʹa the son of Zacʹcur; 5 of the tribe of Simʹe·on, Shaʹphat the son of Hoʹri; 6 of the tribe of Judah, Caʹleb+ the son of Je·phunʹneh; 7 of the tribe of Isʹsa·char, Iʹgal the son of Joseph; 8 of the tribe of Eʹphra·im, Ho·sheʹa+ the son of Nun; 9 of the tribe of Benjamin, Palʹti the son of Raʹphu; 10 of the tribe of Zebʹu·lun, Gadʹdi·el the son of Soʹdi; 11 of the tribe of Joseph,+ for the tribe of Ma·nasʹseh,+ Gadʹdi the son of Suʹsi; 12 of the tribe of Dan, Amʹmi·el the son of Ge·malʹli; 13 of the tribe of Ashʹer, Seʹthur the son of Miʹcha·el; 14 of the tribe of Naphʹta·li, Nahʹbi the son of Vophʹsi; 15 of the tribe of Gad, Geuʹel the son of Maʹchi.

jw2019

Khi Tổng thống ghé thăm nhân viên sứ quán, Greta Bengsdotter, đóng giả là nhân viên dọn dẹp nặng ký, sẽ tiêm vào gáy Tổng thống một loại thuộc mới cực kỳ nguy hiểm, giấu trong khoang bí mật kẹp bên dưới phần nách.

As the President greets members of staff, Greta Bengsdotter, disguised as a 22-stone cleaner, will inject the President in the back of the neck with a dangerous new drug, hidden inside a secret compartment inside her padded armpit.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng thời S. nicholsi chỉ có 34-42 vảy ở vùng giữa cơ thể so với 50-55 vảy ở S. parthenopion, và số lượng vảy mặt lưng tính từ nách tới háng chỉ có khoảng 21-26 cái so với 26-29 cái ở S. parthenopion.

Also, S. nicholsi has only 34 to 42 scales around the midbody compared to 50 to 55 in S. parthenopion, and its ventral scales from axilla to groin range from 21 to 26, which is still less than 26 to 29 in S. parthenopion.

WikiMatrix

S. nicholsi có 19-24 vảy mặt lưng tính từ nách tới háng, trong khi S. parthenopion có từ 30-35 vảy.

S. nicholsi has 19 to 24 dorsal scales from axilla to groin, whereas S. parthenopion has 30 to 35.

WikiMatrix

Các vùng khác có thể bị chứng tăng tiết bã nhờn như lông mày, mí mắt, tai, nếp gấp ở mũi, sau cổ, nách, háng, và lỗ rốn .

Other areas that can get seborrhea include the eyebrows, eyelids, ears, crease of the nose, back of the neck, armpits, groin, and bellybutton .

EVBNews

Ông quên dùng lăn nách sao?

You forgot to put deodorant on?

OpenSubtitles2018. v3

Cũng có những phụ nữ thai nghén nặng nề và những cặp vợ chồng trẻ mấy nách con.

There are women heavy with child and young couples with small children in tow.

jw2019

Nách trái có kháng thể với CD 11.

His left armpit node has antibodies for C.D. 11.

OpenSubtitles2018. v3

Hâm gọi hắn qua cửa nách, nói: “Ta muốn tự lấy lời khai của hắn.”

He meant it the other way around : ” call me to your side ” .

WikiMatrix

– đo ở dưới nách

axillary ( under the arm )

EVBNews

12 Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-bi nói cùng Giê-rê-mi: “Xin ông hãy lót giẻ và vải vào giữa nách với dây”.

12 Then Eʹbed-melʹech the E·thi·oʹpi·an said to Jeremiah: “Please put the rags and the pieces of cloth between your armpits and the ropes.”

jw2019

Anh sẽ nhận ra cổ bằng ổ bánh mì baguette cổ kẹp dưới nách.

You`ll know her from the baguette she has under her arm.

OpenSubtitles2018. v3

Vấn đề là ở chỗ cho dù Richard quả thật có sử dụng cùng một mẫu vật như Lamarck hay không thì nguồn gốc địa lý được coi là khác biệt và miêu tả cũng không phù hợp; chẳng hạn trong Cephalanthus chinensis của Lamarck thì các cụm hoa mọc ở nách lá trong khi ở Anthocephalus của Richard thì chúng lại mọc ở đầu cành.

The issue is whether Richard was indeed using the same specimen as Lamarck; the geographical origin is said to be different, and the descriptions do not match; for example in Lamarck’s Cephalanthus chinensis the inflorescences are axillary whereas in Richard’s Anthocephalus they are terminal.

WikiMatrix

Phụ nữ đã từng thực sự có những cuộc phẫu thuật mệt mỏi để lọai bỏ tất cả các hạch bạch huyết ở nách.

Women used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.

ted2019

Frank bỏ đi rồi, con có thể vứt mấy lọ lăn nách và nước hoa của ông ta, rồi sắp xếp lại đồ của con vào trong tủ thuốc được không?

Since Frank bailed, can I dump his Speed Stick and English Leather and put my stuff back in the medicine cabinet ?

OpenSubtitles2018. v3

Lăn nách cũng có thể chứa mỡ lông cừu.

Deodorant could contain lanolin.

OpenSubtitles2018. v3

Thằng em bại não còn ít hơn tớ một tuổi, mà nó đã có lông nách rồi kìa.

My retarded brother is a year younger than me, and he’s already sprouting pit hair.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ khi nào hai người phụ nữ nắm lấy dưới nách, ông sẽ ném đôi mắt của mình, nhìn lại và ra ở người mẹ và em gái, và thường xuyên nói ” Đây là một cuộc sống.

Only when the two women grabbed him under the armpits would he throw his eyes open, look back and forth at the mother and sister, and habitually say ” This is a life.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *