mùi vị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

mùi vị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cái đó của anh ta mùi vị thế nào?

What’s his dick taste like?

OpenSubtitles2018. v3

Mùi vị của nó cũng rất tuyệt

Its flavor more alcohol

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi kẻ trong số chúng đều đã được nếm mùi vị mũi kiếm của tao rồi.

Each one of them have tasted the end of my sword.

OpenSubtitles2018. v3

Mùi vị thế nào?

What did it taste like?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi dùng tiền của họ để mua một phần mùi vị giàu sang của họ.

I used their money to buy a taste of their lives for myself.

OpenSubtitles2018. v3

Sao cô không nếm thử thằng nhóc của tôi xem có mùi vị gì không?

How about you take a sugar-frosted fuck off the end of my dick?

OpenSubtitles2018. v3

Nè, mùi vị nó ra sao?

Well, how’d it taste like?

OpenSubtitles2018. v3

Mùi vị được đấy.

The seasoning is good .

QED

Mùi vị như bị hỏng.

Tastes like it has turned.

OpenSubtitles2018. v3

Nó có mùi vị rất lạ đối với tôi.

It does have a flavouring I’m not familiar with.

OpenSubtitles2018. v3

Các người biết con cua có mùi vị gì không?

” Ever tasted the crab? “

OpenSubtitles2018. v3

Các bạn trẻ uống rượu bia chỉ vì thích mùi vị của nó.

Teens drink only because they like the taste of alcohol.

jw2019

Thiếp yêu mùi vị và tiếng ồn.

I love the stink. I love the noise.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiệt độ, kết cấu và mùi vị cũng có thể thay đổi cách bạn cảm nhận

Luckily your receptors aren’t the only factors affecting taste:…… temperature, texture and smell can change what you sense too.

QED

Chúng chưa bao giờ biết mùi vị thịt hoàng tử…

They never tasted prince before.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy hai ta đều chưa biết mùi vị đó.

That makes two of us.

OpenSubtitles2018. v3

Biết rõ chúng có mùi vị ra sao .

Know what they taste like .

EVBNews

Tớ không thể nhớ mùi vị của thức ăn…. hay tiếng nước chảy… hay cỏ mềm mơn man.

I can’t recall the taste of food… nor the sound of water… nor the touch of grass.

OpenSubtitles2018. v3

Đây có phải lúc anh giả vờ quan tâm về mùi vị bánh cưới của ta?

Is this where I pretend to care about how our wedding cake tastes?

OpenSubtitles2018. v3

Mọi thứ đều phát đi các dữ liệu, như là âm thanh, mùi vị hay độ rung.

Everything gives out some kind of data, whether it’s sound or smell or vibration.

ted2019

Mùi vị xăng hả?

Taste like gasoline?

OpenSubtitles2018. v3

Cậu nhớ mùi vị của dâu chứ?

Do you remember the taste of strawberries?

OpenSubtitles2018. v3

Mùi vị này…

This scent …

QED

Ra mùi vị cái chết là như vậy.

So that’s what death tastes like.

OpenSubtitles2018. v3

Mùi vị thế nào?

How do you like it?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.