mục lục trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

mục lục trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

32 Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2014

32 Subject Index for The Watchtower 2014

jw2019

Chẳng hạn, hãy xem mục lục của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

Consider, for example, the table of contents in the study publication What Does the Bible Really Teach?

jw2019

32 Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2016

32 Subject Index for The Watchtower 2016

jw2019

32 Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2015

32 Subject Index for The Watchtower 2015

jw2019

Tôi nghĩ là đến bản mục lục thu nhỏ anh cũng không biết.

Thought you didn’t even know what microfiche were .

OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem Mục lục nơi trang 4 và 5 để biết các đề tài được thảo luận.

A look at Contents on pages 4 and 5 will give you an idea of the variety of topics covered.

jw2019

32 Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2012

32 Subject Index for The Watchtower 2012

jw2019

16 Mục lục đề tài của Tỉnh Thức!

16 Subject Index for 2014 Awake!

jw2019

Lần xuất bản thứ nhất với các trang có hai cột, với bảng mục lục, là vào năm 1921.

The first publication in double-column pages, with index, was in 1921.

LDS

Mục Lục Theo Thứ Tự Thời Gian

Chronological Order of Contents

LDS

Phiếu làm mục lục #x# ”

x# inch index card

KDE40. 1

Mục lục các thông điệp Name

Message Catalogs

KDE40. 1

Mẫu chuẩn đầu tiên được xếp vào mục lục như PIN2005/35, và chỉ bao gồm một hộp sọ.

The holotype is cataloged as PIN2005/35, and consists of only a skull.

WikiMatrix

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2012

Subject Index for The Watchtower 2012

jw2019

Mục lục các bài trong Tháp Canh năm 2007

Subject Index for The Watchtower 2007

jw2019

Bảng mục lục các bài trong Tháp Canh năm 2002

Subject Index for The Watchtower 2002

jw2019

Liên kết này chỉ tới mục lục

This link references the table of contents

KDE40. 1

16 Mục lục đề tài của Tỉnh Thức!

16 Subject Index for 2017 Awake!

jw2019

Bảng mục lục các bài trong Tháp Canh năm 2006

Subject Index for The Watchtower 2006

jw2019

Đưa ra sách Sự hiểu biết, và chỉ bảng mục lục nơi trang 3.

Show the Knowledge book, and point to contents on page 3.

jw2019

Mục Lục tháng Năm năm 2015

Contents May 2015

LDS

Bảng mục lục các bài trong Tháp Canh năm 2003

Subject Index for The Watchtower 2003

jw2019

Mục Lục tháng Năm năm 2014

Contents May 2014

LDS

[Hướng sự chú ý đến bảng mục lục, cho thấy nhiều đề tài].

[Direct attention to the table of contents, showing the variety of subjects covered.]

jw2019

đăng tải một bảng mục lục liệt kê đầu đề các bài trong năm.

for that year’s collection of articles.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.