most likely trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

most likely trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Your carrier’s retail stores most likely won’t be able to provide support for Chromebooks.

Cửa hàng kinh doanh nhỏ của nhà sản xuất dịch vụ có nhiều năng lực không hề tương hỗ cho Chromebook .

support.google

Jones thought not, though he agreed that McGovern was the most likely to do it.

Jones nghĩ không thể, dù anh đồng ý với tôi rằng McGovern là người khả dĩ nhất có thể làm chuyện đó.

Literature

● Next, ask yourself, ‘When is this temptation most likely to occur?’

● Sau đó, hãy tự hỏi: “Mình thường bị cám dỗ vào lúc nào nhất?”.

jw2019

Facebook.com/companyname is the most likely choice for the URL.

Facebook.com/têncôngty là lựa chọn thích hợp nhất cho URL.

Literature

But that isn’t the most likely scenario.

Nhưng đó chưa phải là viễn cảnh dễ xảy ra nhất.

ted2019

Four decades later the culprit most likely to maim children is the land mine.

Bốn thập niên sau, thủ phạm chính thường làm thương tật trẻ em là mìn.

jw2019

He’s most likely moving the money.

Trông có vẻ như đang chuyển tiền.

OpenSubtitles2018. v3

Well, it might continue parallel to the new branch, but most likely it ceases to exist.

À, có thể là nó sẽ tiếp tục song song với nhánh mới, nhưng nhiều khả năngsẽ không tồn tại nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Uniformed police officers do not intervene, most likely because they believe the attackers are state agents.

Công an mặc cảnh phục không hề can thiệp, chắc hẳn do họ tin rằng những kẻ tấn công là nhân viên công lực.

hrw.org

Most likely they here to watch.

Có lẽ là họ tới để xem.

OpenSubtitles2018. v3

It means Wegener’s is the most likely.

Nghĩa là có nhiều khả năng là bệnh Wegener.

OpenSubtitles2018. v3

He’s most likely a hafez.

Hắn có thể là một Hafez.

OpenSubtitles2018. v3

Thus, the word “souq” most likely refers to Arabic/North African traditional markets.

Do đó, từ “souq” rất có thể dùng để chỉ các chợ truyền thống Ả Rập / Bắc Phi.

WikiMatrix

Taking ginger or doxylamine is most likely to effectively curb nausea and vomiting .

Củ gừng hoặc thuốc doxylamine có thể trị được buồn nôn và ói hiệu quả nhất .

EVBNews

By now the person most likely was wondering what the second reason of my visit was.

Đến đây người đối thoại rất có thể tự hỏi lý do thứ hai của tôi là gì.

jw2019

While serving others, we are most likely to plead for the companionship of the Holy Ghost.

Trong khi phục vụ người khác, chúng ta có lẽ phải luôn khẩn nài sự đồng hành của Đức Thánh Linh.

LDS

No, it’s most likely a name taken on for the jihad, meaning struggle.

Không, nó như là 1 cái tên đặt cho Jihad ( chiến tranh Hồi giáo ), nghĩa là cuộc chiến.

OpenSubtitles2018. v3

Queen Elizabeth was unmarried and childless, and James was her most likely successor.

Nữ hoàng Elizabeth không lập mái ấm gia đình và sinh con, cho nên vì thế James là người đứng đầu trong list kế vị tại Anh .

WikiMatrix

Because he sees these as relationships, he most likely lives alone.

Vì hắn thấy đó là mối quan hệ, hắn hầu hết sống một mình.

OpenSubtitles2018. v3

If the email asks for any of the below information, it’s most likely fake.

Nếu email nhu yếu bất kể thông tin nào dưới đây, thì rất hoàn toàn có thể đó là email trá hình .

support.google

If you ‘re feeding, your baby will most likely take about 3 ounces ( 90 milliliters ) at each feeding .

Nếu bạn cho bé bú bằng sữa bột, mỗi lần bé bú có thể từ 2 đến 3 xơ ( 90ml ) .

EVBNews

But most likely you will be ignored .

Nhưng rất có khả năng bạn sẽ bị phớt lờ .

EVBNews

Like godly fathers today, Job most likely taught his seven sons and three daughters about Jehovah.

Như các người cha tin kính ngày nay, chắc hẳn Gióp đã dạy dỗ bảy con trai và ba con gái của ông về Đức Giê-hô-va.

jw2019

Most likely the home of someone in the Order.

Nhiều khả năng là nhà một người trong hội.

OpenSubtitles2018. v3

Most likely they’ll be heading to the ICU.

Chắc họ sẽ sớm được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *