thủ công trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thủ công trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tay nghề thủ công thú vị, nhưng chỉ có vậy thôi.

Interesting craftsmanship, but that’s about it.

OpenSubtitles2018. v3

Khay # (thủ công

Tray # (Manual

KDE40. 1

16 Khi người thợ thủ công bắt đầu làm việc, anh ta bày ra những dụng cụ cần thiết.

16 When a craftsman sets about his work, he lays out the tools he will need.

jw2019

Gồm 38 Bảo thủ, 37 Công đảng, 10 Dân chủ tự do, 3 Độc lập, 1 Sinn Féin và 1 Plaid Cymru.

These comprised 38 Conservative, 37 Labour, 10 Liberal Democrat, 3 Independent, 1 Sinn Féin and 1 Plaid Cymru MP.

WikiMatrix

Dưới đây là một số trường hợp mà chúng tôi đề xuất đặt giá thầu vCPM thủ công:

Here are some cases in which we’d recommend manual vCPM bidding:

support.google

Công nghiệp ở Maldives chủ yếu gồm ngành may mặc, đóng thuyền, thủ công.

Industry in the Maldives consists mainly of garment production, boat building, and handicrafts.

WikiMatrix

Tiện ích chú thích thủ công sẽ ghi đè chú thích động.

Manual callout extensions override dynamic callouts.

support.google

Nạp thủ công giấy

Manual Feed of Paper

KDE40. 1

Chợ San Pablito là một trung tâm quan trọng cho pháo hoa thủ công ở Mexico.

San Pablito Market is a major center for Mexican handcrafted fireworks .

WikiMatrix

Xem xét thủ công

Manual review

support.google

Bạn có thể ghi đè tất cả giá trị trong thẻ theo cách thủ công.

All values in the tag can be manually overridden.

support.google

Hãy thận trọng khi gắn thẻ thủ công các liên kết của bạn:

Use caution when manually tagging your links:

support.google

Và với sự vắng mặt của máy tính, bạn phải tự tay thiết kế thủ công.

And in the absence of computers, you have to physically Model .

ted2019

Bạn phải thêm Thuộc tính quảng cáo theo cách thủ công.

Ad Attribution must be added manually.

support.google

Để sử dụng Ví điện tử MoMo cho phương thức thanh toán thủ công, bạn cần có:

To use MoMo e-Wallet to make a manual payment, you’ll need the following:

support.google

Người mua có thể cần phải khắc phục sự cố bằng cách thủ công.

The buyer may need to manually troubleshoot.

support.google

Tìm hiểu thêm về gắn thẻ thủ công.

Learn more about manual tagging.

support.google

Thành phố này cũng nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống Kashmir và trái cây khô.

It is also known for traditional Kashmiri handicrafts and dried fruits.

WikiMatrix

Các thiết bị trong danh mục bạn đã loại trừ theo quy tắc hoặc theo cách thủ công.

Devices in the catalog you have excluded either by rule or manually.

support.google

Giấy thủ công

Manual Paper

KDE40. 1

Bạn cũng sẽ thấy mọi vị trí thủ công đã chọn.

You’ll also see any manual placements you chose.

support.google

Thủ công, tạm dừng

Manual with Pause

KDE40. 1

Cũng may thủ công của cô không tệ.

Fortunately, you’re a good seamstress.

OpenSubtitles2018. v3

Chiến lược thanh toán thủ công: Số dư tài khoản Google Ads bạn có sẵn để chi tiêu

Manual payment strategy: Your Google Ads account balance available for spend

support.google

Chuyển đến trang Xác nhận thủ công quyền sở hữu.

Go to the Manual claiming page.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.