môi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

môi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

18 Vậy, Môi-se quay về với cha vợ mình là Giê-trô+ và nói: “Thưa cha, con muốn trở về cùng anh em con tại Ai Cập để xem họ còn sống hay không”.

18 So Moses went back to Jethʹro his father-in-law+ and said to him: “I want to go, please, and return to my brothers who are in Egypt to see whether they are still alive.”

jw2019

Đấng Tạo Hóa cho phép Môi-se trốn trong Núi Si-na-i khi Ngài “đi qua”.

The Creator permitted Moses to take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”

jw2019

12 Theo các luật pháp của Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se, vợ được “yêu-mến” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:6).

12 According to Jehovah’s laws given through Moses, wives were to be “cherished.”

jw2019

M. elephantis đã được nghiên cứu để tìm ra các yếu tố môi trường ưu tiên của nó.

M. elephantis growth has been studied to find its preferred environmental factors.

WikiMatrix

Pastreich là giám đốc Viện châu Á, viện tiên phong về lĩnh vực nghiên cứu tương quan trong quan hệ quốc tế, môi trường, và công nghệ khu vực Đông Á.

Pastreich is president of The Asia Institute, a think tank that conducts research on the intersection of international relations, the environment and technology in East Asia.

WikiMatrix

5 Sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, Môi-se phái 12 người đi do thám Đất Hứa.

5 After the Exodus from Egypt, Moses sent 12 spies into the Promised Land.

jw2019

Đạo hàm hữu hình có thể được coi như là một sự kết nối giữa mô tả Euler và Lagrangian của biến dạng trong môi trường liên tục.

The material derivative can serve as a link between Eulerian and Lagrangian descriptions of continuum deformation.

WikiMatrix

Các em kiên cường đứng “vững vàng và kiên quyết”2 trong nhiều hoàn cảnh đầy thử thách và những môi trường khác nhau.

They stand resilient, “steadfast and immovable”2 in a variety of challenging circumstances and environments.

LDS

Kinh Thánh tường thuật: “Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy làm vợ…

The Bible record reads: “Now Miriam and Aaron began to speak against Moses on account of the Cushite wife whom he had taken. . .

jw2019

Phần thứ hai của lý thuyết tiến hóa của Lamarck là sự thích nghi của các sinh vật với môi trường của chúng.

The second component of Lamarck’s theory of evolution was the adaptation of organisms to their environment.

WikiMatrix

Không lạ gì khi Môi-se không sợ Pha-ra-ôn chút nào!

No wonder Moses was not intimidated by Pharaoh!

jw2019

James J. Sheehan nhận xét rằng các đường lối cũ đã quá ăn sâu vào môi trường chính trị và hệ thống đảng phái ở Đức để Friedrich có thể thay đổi bằng công cuộc “tự do hóa” của mình.

James J. Sheehan states that the political climate and party system of Germany during that period were too steeped in the old ways for Frederick to overcome with liberalization.

WikiMatrix

Nếu luật pháp tiểu bang cho phép cùng một đại lý đại diện cho cả người mua và người bán trong một giao dịch, thì môi giới / đại lý thường được coi là một đại lý kép.

If state law allows for the same agent to represent both the buyer and the seller in a single transaction, the brokerage/agent is typically considered to be a dual agent.

WikiMatrix

Nhưng nó cũng là một sự đầu tư chiến lược đến tương lai của loài người, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường.

But it is also a strategic investment in the future of all mankind, because it’s about the environment.

QED

Chúng ta có thể kiểm tra độ an toàn của hóa chất mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày trong môi trường của chúng ta, như hóa chất trong chất tẩy rửa gia dụng thông thường.

We could test the safety of chemicals that we are exposed to on a daily basis in our environment, such as chemicals in regular household cleaners.

ted2019

“Các nước đang phát triển từng là cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu sau thời kỳ khủng hoảng, nhưng nay đang phải đối mặt với một môi trường kinh tế khó khăn hơn”, ông Jim Yong Kim, chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói.

“Developing countries were an engine of global growth following the financial crisis, but now they face a more difficult economic environment,” said World Bank Group President Jim Yong Kim.

worldbank.org

Làm thế nào đẹp bạn đang có, làm thế nào bạn ngửi thấy mùi và đôi môi xinh đẹp và đôi mắt và.. hoàn hảo, bạn là hoàn hảo.

How beautiful you are, how good you smell and beautiful lips and eyes and.. perfect, you are perfect.

QED

Tại sao Môi-se hỏi Đức Chúa Trời về danh ngài, và tại sao mối quan tâm của ông là chính đáng?

Why did Moses ask God about his name, and why were Moses’ concerns understandable?

jw2019

b) Kể từ năm 1914, các tín đồ đấng Christ được xức dầu đã bày tỏ tinh thần giống như Môi-se và Ê-li như thế nào?

(b) How have anointed Christians demonstrated the spirit of Moses and Elijah since 1914?

jw2019

IMC tìm cách khai thác tài nguyên phong phú của Frontier bất kể hậu quả đối với môi trường của các hành tinh và dân cư, trong khi Frontier Militia chiến đấu để trục xuất IMC và giành độc lập cho Frontier.

The IMC seeks to exploit the Frontier’s rich resources regardless of the consequences for planetary environments and civilian populations, while the Militia fight to expel the IMC and gain the Frontier’s independence.

WikiMatrix

Giô-suê là người sắp kế vị ông và toàn thể Y-sơ-ra-ên hẳn phải cảm động khi nghe Môi-se thuyết trình cách hùng hồn về luật pháp của Đức Giê-hô-va và lời khuyên nhủ đầy nghị lực của ông về việc phải can đảm khi họ đi nhận lãnh đất đai (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:1-5, 19, 21, 29, 30; 3:22; 31:6, 7, 23; 34:7).

Joshua, who was about to succeed him, and all Israel must have thrilled to hear Moses’ powerful expositions of Jehovah’s law and his forceful exhortation to be courageous when they moved in to take possession of the land. —Deuteronomy 1:1-5, 19, 21, 29, 30; 3:22; 31:6, 7, 23; 34:7.

jw2019

Kiểu gene cùng với các yếu tố môi trường và phát triển xác định lên tính trạng kiểu hình.

Genotypes along with environmental and developmental factors determine what the phenotypes will be.

WikiMatrix

Tương đối ít động đất xảy ra trong môi trường nội mảng; hầu hết xảy ra trên đứt gãy gần lề mảng.

Relatively few earthquakes occur in intraplate environments; most occur on faults near plate margins.

WikiMatrix

Những lời giảng của Môi-se là phần chính của sách Phục-truyền Luật-lệ Ký

Moses’ discourses make up the main part of Deuteronomy

jw2019

Tiên tri Môi Se là một vị lãnh đạo cao trọng, nhưng ông cần đến A Rôn, em của ông, để giúp làm người phát ngôn (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 4:14–16).

The prophet Moses was a great leader, but he needed Aaron, his brother, to help as a spokesman (see Exodus 4:14–16).

LDS

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.