may mặc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

may mặc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi treo một hàng may mặc quanh tôi và đã đi.

I draped a few garments round me and went in .

QED

Công nghiệp ở Maldives chủ yếu gồm ngành may mặc, đóng thuyền, thủ công.

Industry in the Maldives consists mainly of garment production, boat building, and handicrafts.

WikiMatrix

Màu đen trở thành màu sắc cho hàng may mặc, cờ, cờ hiệu.

Black became the colour for garments, flags, pennants.

WikiMatrix

Một Lungi, hay còn gọi là sarong, là một loại hàng may mặc truyền thống của Ấn Độ.

A Lungi, also known as sarong, is a traditional garment of India.

WikiMatrix

Mười chín phòng ban của cơ sở bao gồm lụa, hàng may mặc, thảm và đồ chơi.

The establishment’s nineteen departments included silks, dress goods, carpets, and toys.

WikiMatrix

Thêu chữ thập còn được sử dụng rộng rãi trong may mặc truyền thống ở Palestine.

Cross-stitch is widely used in traditional Palestinian dressmaking.

WikiMatrix

Nhiều nhà thiết kế may mặc được tiếp cận phối hợp trang phục của bộ phim.

Many apparel designers were approached in collaboration of the film’s costumes.

WikiMatrix

Tuần này, em vừa phỏng vấn với một công ty may mặc ở Brooklyn.

I had an interview this week at a textile firm here in Brooklyn.

OpenSubtitles2018. v3

Các sản phẩm may mặc thường có nhiều kích thước khác nhau.

Clothing products often vary by size.

support.google

Kiểu cắt của sản phẩm may mặc

Your apparel product’s cut

support.google

apparel [hàng_may_mặc]

apparel

support.google

Bạn có thể gửi thuộc tính cho giày giống như các sản phẩm may mặc khác.

Submit shoes in the same way as other clothing products.

support.google

Việc kinh doanh đầu của tôi là một doanh nghiệp về may mặc Tôi bắt đầu ở Taliban.

My first business was a dressmaking business I started under the Taliban.

ted2019

Phần lớn hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga là hàng may mặc và giày dép.

Most of China’s exports to Russia remain apparel and footwear.

WikiMatrix

Ví dụ, một nhà máy dệt cung cấp vải cuộn cho các công ty may mặc.

For example, let’s consider a textile manufacturer that sells reams of fabric to clothing companies.

Literature

Trong một năm gần đây, trị giá hàng may mặc ước tính khoảng 335 tỉ Mỹ kim.

In one recent year, the value of garments produced was estimated at $335 billion.

jw2019

Tùy chọn (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Optional ( Available for apparel products only )

support.google

Hầu hết các sản phẩm may mặc đều có sự phân biệt về loại kích thước.

Size type is relevant for most apparel products .

support.google

Chúng ta làm việc cật lực mỗi ngày trong ngành may mặc

We worked like dogs down in the garment industry every single day .

QED

Các sản phẩm may mặc thường có nhiều biến thể.

Clothing products typically come in variants.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.