màu bạc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

màu bạc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô mặc áo phông xanh với dòng chữ Ambercrombie and Fitch màu bạc lấp lánh.

She wore a blue T-shirt with the words Ambercrombie and Fitch in silver glittery letters.

Literature

Màu bạc nhỏ bạn nhìn thấy ở đây, đó là Châu Phi.

That thin sliver you see here, that’s Africa.

QED

Bình thường chúng sọc màu đen và màu bạc.

They’re normally black and silver.

QED

Cô có dải ruy băng màu hồng trên mái tóc dài màu bạc.

She has pink ribbon in her long silver hair.

WikiMatrix

Cái màu trắng hay cái màu bạc?

The white one or the silver one?

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc vòng tuột xuống khuỷu tay nàng, màu bạc tương phản với màu ôliu

The bracelet slipped down to her elbow, silver against olive.

Literature

Nó không phải màu bạc cũng không phải màu nhớt, nhưng anh nghĩ màu nhớt thì hay hơn.

It was either silver or petrol, but I figure petrol is cooler.

OpenSubtitles2018. v3

Kim loại neptuni có màu bạc và bị xỉn màu khi tiếp xúc với không khí.

Neptunium metal is silvery and tarnishes when exposed to air.

WikiMatrix

Màu trắng hay màu bạc?

White one or the silver one?

OpenSubtitles2018. v3

Một nhóm 14 trẻ em chơi bóng đá đã thấy tàu vũ trụ và một sinh vật màu bạc.

A group of 14 children playing football saw the craft and a silver creature.

WikiMatrix

Xe màu bạc, biển số nhà nước.

Silver sedan, government plates.

OpenSubtitles2018. v3

Trục chân vịt là cái màu bạc đó.

The propeller shaft is that silver thing.

OpenSubtitles2018. v3

Câu lạc bộ cũng nhận ra sự đa dạng màu bạc đôi, nhưng chỉ có phiên bản bantam.

The club also recognizes the silver double-laced variety, but only the bantam version.

WikiMatrix

Loài cá này có màu từ xám hơi sáng đến màu bạc, từ 1 đến 4 đốm trên cơ thể.

The fish is light grey to silver in color, with one to four spots along the midlateral line of the body.

WikiMatrix

Chất nhuộm màu bạc ( để xem dưới kính hiển vi ) chỉ ra bệnh viêm phổi do nấm carinii.

His silver stain indicates Pneumocystis carinii pneumonia.

OpenSubtitles2018. v3

Màu sắc của nó là màu bạc với những mảng đen và vây của nó có màu đỏ.

Its coloration is silvery with dark markings, and its fins are red.

WikiMatrix

Xanh đêm hay là màu bạc?

Midnight blue or silver?

OpenSubtitles2018. v3

Tìm màu bạc hay màu vàng.

The silver or the gold?

OpenSubtitles2018. v3

Không chơi màu bạc.

Nothing silver.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ là màu bạc vậy.

Silver, maybe.

OpenSubtitles2018. v3

Cái màu bạc.

The silver one.

OpenSubtitles2018. v3

Americi là một kim loại phóng xạ tương đối mềm có màu bạc.

Americium is a relatively soft radioactive metal with silvery appearance.

WikiMatrix

Trong đại dương, cá hồi hồng có màu bạc sáng.

In the ocean, pink salmon are bright silver fish.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.