make it up with trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

make it up with trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

He makes it up now with our dear brotherhood

Ngài sẽ xoa dịu ta và ban gấp bội phần hơn,

jw2019

I want to make it up to you, starting with a real Bennet family Thanksgiving dinner.

Bố thật sự muốn làm điều này vì con. Bắt đầu một bữa tối lễ tạ ơn thật sự của nhà Bennet.

OpenSubtitles2018. v3

The Sumatran siamang is more frugivorous than its Malayan relative, with fruit making up to 60% of its diet.

Vượn mực Sumatra ăn trái cây nhiều hơn loài này ở Malaysia, với trái cây chiếm tỷ lệ lên đến 60% chế độ ăn uống của .

WikiMatrix

If they make it up top, I will deal with them.

Nếu chúng đã lên phía trên tôi sẽ lo liệu bọn chúng.

OpenSubtitles2018. v3

I could cover it with makeup.

Em chỉ phủ lên chút mỹ phẩm thôi.

OpenSubtitles2018. v3

I’m not making it up as I go along, like with the stitches and the surgery and the…

Tôi không tùy cơ ứng biến, như với mũi khâu, ca phẫu thuật và…

OpenSubtitles2018. v3

Sometimes I wonder if getting high makes it easier for me to keep up with you or more difficult.

Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu mình phê thuốc thì sẽ dễ dàng hay sẽ khó khăn hơn để theo kịp cậu.

OpenSubtitles2018. v3

And he always tried to come up with ways to make it even better.

Và nó luôn cố gắng để tìm cách làm cho nơi này thậm chí còn tốt hơn.

OpenSubtitles2018. v3

The more bitter it got, the better the making up with you was

Nó càng cay đắng, càng ngọt ngào hơn khi anh làm lành với em

OpenSubtitles2018. v3

Are we willing to put up with hardship to make it possible?

Chúng ta có sẵn sàng đương đầu với sự khó khăn để họ cơ hội đó không?

jw2019

Before we put that dog on the island, we gotta come up with some tests to make sure he’s up for it.

Trước khi chúng ta thả nó lên đảo, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra một chút để chắc chắn rằng nó đã sẵn sàng.

OpenSubtitles2018. v3

It is similar with the individuals making up a congregation.

Cũng tương tự như thế đối với những người hợp thành một hội thánh.

jw2019

Canadair slowly built up its production facility to make all components with related equipment obtained from other Canadian suppliers.

Canadair đã từ từ xây dựng cơ sở sản xuất của mình để các bộ phận cũng như thiết bị liên quan đều có thể thu mua được từ các nhà cung cấp ở Canada.

WikiMatrix

As a rule, the King’s council very rarely makes business with an actress unless it’s up the back alley of Maiden Lane.

Thông thường, triều đình rất hiếm khi thỏa thuận với một diễn viên trừ khi nơi bí mật của phố Maiden Lane.

OpenSubtitles2018. v3

So how does the story of a small town kid just trying to make it big in the city end up with him blowing himself up?

Thế thì, làm thế nào câu chuyện của một cậu trai làng đang cố gắng vươn tới ước thành thị lại kết thúc bằng việc tự làm nổ tung bản thân mình?

ted2019

A single DNA molecule, tidily packaged with its spools and scaffold, makes up a chromosome.

Một phân tử ADN, được xếp ngăn nắp với các lõi histon và “giàn giáo”, tạo thành nhiễm sắc thể.

jw2019

The first step to making money in your app with AdMob is setting it up.

Bước tiên phong để kiếm từ trong ứng dụng của bạn với AdMob là thiết lập ứng dụng .

support.google

During 1990–2003, Pakistan sustained its historical lead as the second-most urbanized nation in South Asia with city dwellers making up 36% of its population.

Trong thời kỳ 1990–2003, Pakistan duy trì được vị thế lịch sử như là quốc gia đô thị hoá nhất ở Nam Á, với dân cư thành thị chiếm 36% dân số.

WikiMatrix

To make this Do It Now day easier, try to keep up with your daily flow of information anyway.

Để ngày Làm liền tay trở nên đơn giản hơn, dù thế nào cũng hãy cố duy trì dòng thông tin hàng ngày của bạn.

Literature

It was time to make the product, so we hooked up with Townsend ♫

Đã đến lúc để cho ra sản phẩm, do đó chúng tôi tới Townsend ♫

ted2019

With the internet, it is easy to make up a bunch of rubbish and pass it around .

Mạng internet dễ dàng tạo ra một đống tin nhảm và truyền đi khắp nơi .

EVBNews

What difference does it make to you where I go or who I take up with?

Tôi đi đâu và đi theo ai thì có quan trọng gì với anh?

OpenSubtitles2018. v3

If it makes you feel any better I screwed things up pretty good with Penny.

Nếu làm mày thấy ổn hơn thì tao khá giỏi trong việc làm hỏng chuyện với Penny.

OpenSubtitles2018. v3

It makes up part of Pearl Delta River built-up area with 44,738,513 inhabitants, spread over 9 municipalities (including Macau).

Thành phố một phần của khu vực xây dựng hệ thống đồng bằng sông Châu Giang với 44.738.513 cư dân, trải dài trên 9 thành phố (bao gồm Ma Cao).

WikiMatrix

(Today’s English Version) Keeping your feelings bottled up inside may make it difficult for you to deal with your grief.

Nếu cứ đè nén cảm xúc, có lẽ bạn sẽ khó vượt qua nỗi đau.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *