mài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

mài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chén sơn mài được tô điểm tuyệt đẹp

A beautifully adorned lacquerware bowl

jw2019

Ashigaru giáp khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian, từ không có áo giáp để bọc thép tốt và có thể bao gồm nón lá được gọi là jingasa làm bằng sơn mài cứng da hoặc sắt, cuirasses (DO), mũ bảo hiểm (kabuto), mũ trùm bọc thép (tatami Zukin), tay áo bọc thép (kote), tóp mỡ (suneate), và cuisses (haidate).

Ashigaru armour varied depending on the period, from no armour to heavily armored and could consist of conical hats called jingasa made of lacquered hardened leather or iron, cuirasses (dō), helmets (kabuto), armoured hoods (tatami zukin), armored sleeves (kote), greaves (suneate), and cuisses (haidate).

WikiMatrix

Phụ gia áp suất cực cao hoặc phụ gia EP, là chất phụ gia cho chất bôi trơn có vai trò giảm sự mài mòn của các bộ phận của bánh răng chịu được áp suất rất cao.

Extreme pressure additives, or EP additives, are additives for lubricants with a role to decrease wear of the parts of the gears exposed to very high pressures .

WikiMatrix

Mọi người đã làm việc miệt mài để phân tích thứ họ viết trong đó.

The whole tent is on the clock to figure out whatever it is you were given up there .

OpenSubtitles2018. v3

Ban nhạc bắt đầu sự nghiệp lưu diễn của nhóm, đồng thời biểu diễn tại các quán bar và câu lạc bộ xung quanh vùng Đông Nam trong hai năm khi đang mài dũa âm thanh của họ và viết nhạc.

The band began their career touring and performing at bars and clubs around the Southeast for two years while honing their sound and writing music.

WikiMatrix

Ta đã mài sắc con dao này vào bữa sáng.

Now I sharpened this blade before breakfast.

OpenSubtitles2018. v3

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Tooth and nail right now.

OpenSubtitles2018. v3

Cha tôi là thợ mài giũa kim cương, cũng như nhiều người Do Thái tại Amsterdam trước Thế Chiến II.

My father was a diamond polisher, as were many Jews in Amsterdam before World War II.

jw2019

chúng tôi miệt mài với nghiên cứu đã có

We devoured what research there was .

ted2019

Greenblatt nói rằng ban đầu ông thấy khó khăn trong việc làm việc trên bất kỳ câu chuyện với Truffles kể từ khi nhân vật có thể là “để mài mòn” mà các nhân viên Chowder phải “một chút nhạy cảm hơn về việc tìm kiếm mặt mềm mại của cô. ”

Greenblatt said that he initially found difficulty in working on any story with Truffles since the character could be “so abrasive” that the Chowder staff had to be “a little more sensitive about finding her softer side.”

WikiMatrix

Rất nhiều người đang miệt mài làm việc để giảm quá trình đó nhưng tôi không góp phần tham gia lĩnh vực đó

A lot of people are working to try and reduce that, but I didn’t have anything to contribute .

QED

Những nơi phổ biến mà ở đó mài mòn giữa da với nhau có thể xảy ra là giữa đùi và dưới nách.

Common places at which skinto-skin chafing can occur are between the thighs and under the armpits.

WikiMatrix

Anh John cho biết: “Tôi miệt mài với công việc tốt nhất mà mình từng biết và trải nghiệm.

“I felt that I was immersed in the best activity I’ve ever known or experienced,” John says.

jw2019

Và sau đó còn có một loại khác mà bạn cần phải nghiên cứu, và bạn nghiên cứu nó rất miệt mài.

And then there’s another kind of thing that you might study, and you study that hard.

ted2019

Ví dụ, đá lửa và đá phiến silic được mài sắc (hay được đẽo) để làm công cụ cắt gọt và vũ khí, trong khi đá basalt và đá sa thạch được dùng làm công cụ (ground stone), như đá nghiền.

For example, flint and chert were shaped ( or chipped ) for use as cutting tools and weapons, while basalt and sandstone were used for ground stone tools, such as quern-stones .

WikiMatrix

Mặc dù trên cơ sở, các polymer có thể được xem là mềm mại lành tính, nhưng chế phẩm với các vật liệu khác sẽ giúp tăng cường khả năng mài mòn của chúng, đến mức một miếng Scotch-Brite hạng nặng (có chứa cả alumina và titan oxide) sẽ làm trầy xước kính. danh mục sản phẩm Scotch-Brite

Although the base polymers may be considered benignly soft, the composition with other materials greatly enhances their abrasive powers; to the extent that a heavy-duty Scotch-Brite pad (which contains both Aluminum oxide and Titanium oxide) will actually scratch glass.

WikiMatrix

Vào năm 1525, Thomas Münzer dẫn đầu cuộc cách mạng của nông dân Đức vì ông nằm mộng thấy các thiên sứ đang mài lưỡi liềm cho cái mà ông nghĩ là mùa gặt lớn.

In 1525, Thomas Münzer led a revolt of German peasants because in a vision he saw the angels sharpening sickles for what he thought would be a great harvest.

jw2019

Băng mỏng lắm rồi, đừng có mài thêm nữa

The ice is thin enough without you two wearing it down

opensubtitles2

Mới được mài nhọn.

All freshly stoned.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đang được mài lại.

Well, they’re being sharpened.

OpenSubtitles2018. v3

(Tôi từng muốn miệt mài trong nghề nhiếp ảnh dã thú).

(I had wanted to steep myself in wildlife photography.)

Literature

Dio đã cho xuất bản quyển Sử La Mã (Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία, Historia Romana), cả thảy gồm 80 cuốn, sau hai mươi hai năm nghiên cứu và lao động miệt mài.

Dio published a Roman History ( Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία, Historia Romana ), in 80 books, after twenty-two years of research and labour .

WikiMatrix

+ 15 Hãy suy ngẫm* và miệt mài với những điều ấy, hầu cho mọi người có thể thấy rõ sự tiến bộ của con.

+ 15 Ponder over* these things; be absorbed in them, so that your advancement may be plainly seen by all people.

jw2019

Mài rìu ư ?

Sharpen ?

EVBNews

Các tính năng chính được lấy từ môi trường của Gurdjieff là công việc khó khăn, người làm không được trả lương, và người giám sát được chọn vì tính cách làm mài mòn của họ, cả hai điều trên đều được chọn để tạo ra cơ hội tự quan sát và tự siêu việt hóa bản thân.

Key features incorporated from Gurdjieff were hard, unpaid labour, and supervisors chosen for their abrasive personality, both designed to provoke opportunities for self-observation and transcendence.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.