lưu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lưu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bằng việc sinh ra các dòng chất lưu có tính dẫn điện bên trong Trái Đất, các lực thủy triều cũng ảnh hưởng tới từ trường Trái Đất.

By generating conducting fluids within the interior of the Earth, tidal forces also affect the Earth’s magnetic field.

WikiMatrix

Nhà chúng tôi đã trở thành một trung tâm tiếp rước nhiều diễn giả lưu động.

Our home became a sort of hospitality center for many traveling speakers.

jw2019

Tôi nghĩ nghiên cứu về tiểu hành tinh như một dự án công khai khổng lồ, nhưng thay vì xây dựng xa lộ, chúng tôi vẽ họa đồ ngoài vũ trụ, xây dựng một kho lưu trữ mà tồn tại lâu dài sau các thế hệ.

I think of the search for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we’re charting outer space, building an archive that will last for generations.

ted2019

Dịch vụ này cung cấp cho người sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, và âm nhạc trên các máy chủ từ xa để tải về cho các thiết bị iOS, Macintosh hoặc Windows, để chia sẻ và gửi dữ liệu cho người dùng khác, và để quản lý các thiết bị Apple của họ nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

The service provides its users with means to store data such as documents, photos, and music on remote servers for download to iOS, macOS or Windows devices, to share and send data to other users, and to manage their Apple devices if lost or stolen.

WikiMatrix

Không thể lưu vào: %

Unable to create %#: %

KDE40. 1

Pyramid 2000 là một trò chơi phiêu lưu tưởng tượng tương tác.

Pyramid 2000 is an interactive fiction game .

WikiMatrix

Theo Ching-Chong-Chang của Sejong Institute, phát biểu vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, có một số khả năng rằng lãnh đạo mới Kim Jong-un, người có mối quan tâm lớn hơn đối với phúc lợi của người dân và tham gia vào sự giao lưu lớn hơn với họ hơn cha ông đã làm, sẽ xem xét cải cách kinh tế và bình thường hóa quan hệ quốc tế.

According to Cheong Seong-chang of Sejong Institute, speaking on 25 June 2012, there is some possibility that the new leader Kim Jong-un, who has greater visible interest in the welfare of his people and engages in greater interaction with them than his father did, will consider economic reforms and normalization of international relations.

WikiMatrix

Pascal tiêu chuẩn String đi trước bởi một byte độ dài được hỗ trợ và có một lượng lưu trữ cố định; các phiên bản sau đã thêm loại kết thúc null linh hoạt hơn, gọi loại cũ hơn là “chuỗi ngắn”.

The standard Pascal String preceded by a length byte is supported, and takes a fixed amount of storage; later versions added a more flexible null-terminated type, calling the older type “short string”.

WikiMatrix

Sự bay hơi cũng có xu hướng diễn ra nhanh hơn với lưu lượng lớn hơn giữa pha khí và pha lỏng, và trong những chất lỏng có áp suất hơi cao hơn.

Evaporation also tends to proceed more quickly with higher flow rates between the gaseous and liquid phase and in liquids with higher vapor pressure.

WikiMatrix

Nó được phát triển bởi Gaga khi cô đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu: Born This Way Ball, và được thu âm một số lần cho phiên bản cuối cùng.

“G.U.Y.” was developed while Gaga was touring with Born This Way Ball, and was recorded a number of times for the final version.

WikiMatrix

Lưu ý rằng danh sách sẽ bao gồm cả từ khóa khẳng định và từ khóa phủ định.

Notice that the list includes both positive and negative keywords .

support.google

Đối tác không được phép, dù là trực tiếp hay thông qua bên thứ ba: (i) triển khai bất kỳ tính năng theo dõi lần nhấp nào trong quảng cáo; hoặc (ii) lưu trữ hoặc lưu vào bộ nhớ đệm, theo bất kỳ cách thức nào không phải tạm thời, mọi dữ liệu liên quan đến quảng cáo được phân phát thông qua Sản phẩm kiếm tiền trên Google.

Partners are not permitted, whether directly or through a third party, to : ( i ) implement any click tracking of ads ; or ( ii ) store or cache, in any non-transitory manner, any data relating to ads served through Google Monetization .

support.google

7 Hãy lưu ý đến hoạt động thường được Kinh Thánh gắn liền với lòng thật thà.

7 Note with what activity the Bible repeatedly associates a fine and good heart.

jw2019

Bài hát này được biết đến như là quốc ca không chính thức của Đảo Man, và ban nhạc trình diễn bài hát này trong tour lưu diễn trên toàn thế giới để phản ánh niềm tự hào của họ về nơi ba anh em đã được sinh ra.

Known as the unofficial national anthem of the Isle of Man, the brothers performed the song during their world tour to reflect their pride in the place of their birth.

WikiMatrix

Bạn cũng sẽ thấy thông tin ước tính phạm vi tiếp cận hằng tuần dựa trên tùy chọn cài đặt của bạn, phản ánh khoảng không quảng cáo lưu lượng truy cập bổ sung có sẵn và số lần hiển thị tiềm năng.

You’ll also see weekly reach estimates based on your settings, which reflect the additional traffic inventory available and potential impressions .

support.google

Do lưu vực bao gồm các phần ở bắc và nam xích đạo, dò chảy của nó ổn định, vì lúc nào cũng có một phần của sông có mưa.

Because its drainage basin includes areas both north and south of the equator, its flow is stable, as there is always at least one part of the river experiencing a rainy season.

WikiMatrix

Bharata đã hỏi người bị lưu đày tên, Rama, trở về để thống trị vương quốc.

Bharata has gone to ask the exiled Rama to come back and rule the kingdom.

WikiMatrix

3 Hoa Kỳ/Puerto Rico: Bộ nhớ miễn phí, không giới hạn dùng để lưu trữ ảnh và video chụp/quay bằng Pixel ở chất lượng gốc đến hết năm 2020 và bộ nhớ miễn phí không giới hạn dùng để lưu trữ ảnh chụp bằng Pixel ở chất lượng cao sau thời gian đó.

3 US / Puerto Rico : Free, unlimited original-quality storage for photos and videos taken with Pixel through the end of 2020, and không lấy phí, unlimited high-quality storage for photos taken with Pixel afterwards .

support.google

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng X trong trình phát video, thì đó là vì thiết bị đã bật tùy chọn cài đặt hỗ trợ tiếp cận.

Note : If you’re seeing an X icon in the video player, it’s because your device has an accessibility setting on .

support.google

Lưu ý: Trên điện thoại Pixel, bạn không thể di chuyển thông tin “Xem nhanh” ở đầu màn hình.

Note : On Pixel phones, you can’t move the ‘ At A Glance ‘ information at the top of your màn hình hiển thị .

support.google

Tập tin hoà khuếch đại GIMP cần lưu

Gimp Gains Mixer File to Save

KDE40. 1

Những hành động phản đối – bao gồm việc đốt các sản phẩm của The Beatles, những cuộc tuyên truyền của Ku Klux Klan và cả những lời hăm dọa nhằm vào Lennon – đã một phần dẫn tới quyết định dừng lưu diễn của ban nhạc.

The furore that followed, which included the burning of Beatles records, Ku Klux Klan activity and threats against Lennon, contributed to the band’s decision to stop touring.

WikiMatrix

Vào mùa xuân năm 2009, Bareilles đã mở đầu chuyến lưu diễn thứ hai của mình mang tên “Gravity Tour,” nhằm quảng bá cho đĩa đơn thứ ba và cũng là đĩa đơn cuối cùng được trích từ album ‘Little Voice’.

During the spring of 2009, Bareilles was on her second headlining tour, the Gravity Tour, to promote “Gravity”, the third and final single from her album Little Voice.

WikiMatrix

Tất cả những điều này lưu ý chúng ta đến một sự thật: Đức Giê-hô-va là thánh, và Ngài không dung túng hoặc chấp nhận tội lỗi hoặc bất cứ sự bại hoại nào.

All of this draws attention to one fact: Jehovah is holy, and he does not condone or approve of sin or corruption of any kind.

jw2019

Qua việc họ bị lưu đày, chỗ sói của họ sẽ nhiều hơn, như ‘sói của chim ưng’. Đây hẳn là loại chim kên kên chỉ có vài cọng lông trên đầu.

By their being sent into captivity, their baldness is to be broadened out “like that of the eagle” —apparently a type of vulture that has only a few soft hairs on its head.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.