look like trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

look like trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

You look like trash, all marked up like that.

Con y như đồ rác rưởi, xăm đầy mình như vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Because you look like a premenstrual Filipino!

nhìn mày chẳng khác gì một đứa tiền mãn kinh!

OpenSubtitles2018. v3

(Laughter) This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer.

(Cười) Đây là biểu đồ thể hiện điều đó khi video này lần đầu tiên trở nên phổ biến vào mùa hè trước.

ted2019

They look like dirty grey-green dinner plates.

trông giống như mấy cái dĩa thức ăn dơ.

OpenSubtitles2018. v3

Do I look like a beggar?

Trông tôi có giống ăn mày không?

OpenSubtitles2018. v3

Looks like we’re gonna get hit again.

Có vẽ như ta sẽ bị tấn công nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Why do they not look like this?

Tại sao chúng không giống thế này?

QED

A silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.

Mỗi tuyến tơ nhìn giống 1 cái túi với nhiều protein tơ bị tắc bên trong.

QED

It looks like dust is falling on something.

trông như như bụi đang rơi vào cái gì đó.

OpenSubtitles2018. v3

So they’ve got these furry 160-pound dogs — all look like velociraptors, all named after Jane Austen characters.

Và thế là chúng mua những con chó xù xì nặng tới 160 pound — nhìn giống như khủng long vậy, tất cả đều được đặt tên theo nhân vật trong truyện Jane Austen.

ted2019

Looks like he zigged when he should have zagged

Trôngvẻ như hắn rẽ nhầm đường rồi

opensubtitles2

Looks like our Ms. Morgan has decided to be found after all.

Hình như cô Morgan của chúng tôi đã quyết định ra mặt.

OpenSubtitles2018. v3

Looks like you had a masseuse.

Nhìn mặt là biết.

OpenSubtitles2018. v3

Camera look like it’s out of order, but hey, what you gonna do, huh?

Camera trông như nó hết hạn vậy, nhưng này, cậu đang làm gì?

OpenSubtitles2018. v3

What do they look like?

Trônggiống cái gì?

OpenSubtitles2018. v3

You think I don’t know what Merrin’s cross looks like?

Tớ không biết thánh giá của Merrin nhìn thế nào sao?

OpenSubtitles2018. v3

And I had an MRI the next week, and it looked like that.

Rồi tôi đi chụp MRI trong tuần kế tiếp, và nó trông như thế này.

ted2019

“Baek wants son that looks like Jung”.

“Baek muốn con giống như Jung”.

WikiMatrix

In fact, because of the slow pace, it didn’t look like a chase.

Trong thực tế, bởi vì tốc độ chậm, không giống như một cuộc đuổi bắt.

QED

This is a log scale, so what looks like steady growth is actually an acceleration in real terms.

Đây là cái thang đo Logarit, vậy cái này giống như sự tăng trưởng bền vững như một gia tốc thực sự trong hoàn cảnh thực tế

QED

Looks like you’re black with white stripes after all.

Rốt cuộc rồi cậu cũng lẫn lộn giữa trắng và đen.

OpenSubtitles2018. v3

Looks like you won some money, eh?

Mày thắng độ lớn hả?

OpenSubtitles2018. v3

It looks like he surprised us.

vẻ như nó không ngờ gặp chúng ta.

OpenSubtitles2018. v3

“””I made it look like a hunting accident,”” she whispered.”

“Tôi khiến nó trong như một tai nạn khi săn bắn.” cô thì thầm.

Literature

Do I look like I would have any weapons?

Trông tôi giống như mang theo vũ khí lắm hả?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.