lồn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lồn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

” Cuộc chiến vì cái lồn của Cersei. ”

” The War For Cersei’s Cunt. “

OpenSubtitles2018. v3

Hôn một vài cái lồn khốn nạn… cũng chính nó anh lại hôn con mình.

Kissing some wretched cunts with the same lips you’d kiss your kid.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ mày nên có một tủ quần áo. Đồ mặt lồn đáng khinh.

Perhaps you should get a wardrobe, you abominable twat.

OpenSubtitles2018. v3

Lũ bàn giấy mặt lồn.

Pencil-pushing motherfucker.

OpenSubtitles2018. v3

Đĩ lồn!

Fucking cunt!

Alice 89

Dale Denton là thằng lồn nào?

Who the fuck is this Dale Denton?

OpenSubtitles2018. v3

Hai ta đều biết cảm giác khi sống mà không biết lúc nào vài thằng lồn nào đó đi ra khỏi bóng tối và bắn bay đầu.

Now we all get to know what it’s like not knowing... when some asshole’s gonna blow your head off.

OpenSubtitles2018. v3

Thằng… thằng lồn nào thế này?

What, what the hell is this guy?

OpenSubtitles2018. v3

Thiên thượng rõ ràng không phải là thiên đàng, vì thiên đàng là nơi ở tạm thời cho các linh lồn trung tín của những người đã sống và chết trên thế gian nầy.

Heaven is clearly not paradise, which is the temporary place for the faithful spirits of those who have lived and died on this earth .

LDS

Nó là con khốn với cái lồn bẩn thỉu!

She’s a dirty junky cunt!

OpenSubtitles2018. v3

Cứ như là cái lồn Chúa vậy.

It’s like God’s vagina.

OpenSubtitles2018. v3

Làm cái lồn gì vậy?

What the hell are you doing?

OpenSubtitles2018. v3

Phải rồi, nhưng đó là vì anh như cái lồn khổng lồ thôi.

Yeah, but that’s just because you’re a giant pussy.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ tui chỉ muốn thử cái lồn là hàng nhà máy sản xuất một lần.

Maybe I just want to try pussy that’s factory fresh for once.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đéo nhìn thấy lồn gì cả!

Well, I can’t see in this fuckin’thing!

OpenSubtitles2018. v3

Tao sẽ lẻn vào giường của mày lúc nửa đêm và tao liếm lồn mày.

I will sneak into your bunk in the middle of the night and I’ll lick your pussy.

OpenSubtitles2018. v3

Thằng mặt lồn.

Motherfucker.

OpenSubtitles2018. v3

Các ” diễn viên ” của họ được địt vào một lỗ… ở trên tường nếu không có lồn.

Their’actors’would be fucking a hole in the wall if there were no pussy.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ cứ so sánh các cánh cửa này với cái lồn của tôi… và thêm vào một bộ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm.

Now compare these doors to my cunt, and add an extraordinarily sensitive sensor.

OpenSubtitles2018. v3

Muốn cái lồn gì thế?

What the fuck do you want?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng mày cắn lồn rồi.

You sly little cunt.

OpenSubtitles2018. v3

Thích không, bọn mặt lồn?

Like that, motherfuckers?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.