lợi thế trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lợi thế trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lợi thế của sự khôn ngoan (11, 12)

Advantage of wisdom (11, 12)

jw2019

Đó sẽ là một lợi thế không công bằng nếu anh ta được lái một chiếc xe golf.

It would be an unfair advantage if he gets to ride in a golf cart.

QED

Lợi thế này càng lớn hơn khi mà Botvinnik nhiều tuổi hơn đáng kể so với Petrosian.

This advantage was increased by Botvinnik being much older than Petrosian.

WikiMatrix

Tôi có ý kiến: ta có lợi thế 650 năm kiến thức với những người này.

The way I see it, we’ve got 650 years of knowledge on these guys .

OpenSubtitles2018. v3

Một lợi thế mà cậu sẽ phải chịu thua tôi.

An advantage you’ll have to give me.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ cần mọi lợi thế.

We will need every advantage.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thường tận dụng lợi thế của sự tự do mà nó cho phép.

I often take advantage of the freedom which it gives.

QED

Chúng ta vẫn còn có kiếm và lợi thế là sự bất ngờ.

We still have swords and the advantage of surprise.

OpenSubtitles2018. v3

Một lợi thế của việc chậm trễ dành chiến thắng cuối cùng.

One advantage of the delays in achieving final victory

OpenSubtitles2018. v3

Su-nem và Ghinh-bô-a có đủ những lợi thế ấy.

Shunem and Gilboa offered such advantages.

jw2019

Nhưng tôi cũng có cùng lợi thế đó.

But I have the same advantage.

OpenSubtitles2018. v3

Người ta nói đó là một lợi thế.

They say tha s an advantage.

OpenSubtitles2018. v3

Sắp hết giờ rồi, nhưng tôi sẽ cho em được hưởng lợi thế chọn bài tốt.

It’s going to be close, but I will give you the benefit of the doubt.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Get on là gì

Trong số các ứng cử viên khác, Ý là quốc gia giành nhiều lợi thế nhất.

Again developed countries felt the greatest benefit.

WikiMatrix

Đó là lợi thế về khối lượng và lợi thế về thời gian.

There’s an advantage of volume, and there’s an advantage of time.

QED

Chúng có vẻ đang có lợi thế.

They seem to have some advantage.

OpenSubtitles2018. v3

Và thực sự để ý đến lợi thế đối phương.

And actually caring about the welfare of your opponent.

OpenSubtitles2018. v3

Trong trường hợp của ngài, đời sống độc thân là lợi thế.

Singleness was an advantage in his case.

jw2019

Để làm những thí nghiệm này, các vần có lợi thế là không có sự liên tưởng.

For his experiments the syllables had the advantage of lacking associations.

Literature

Lợi thế thích đáng cho một kẻ giết người hàng loạt.

Proper advantage for a serial killer.

OpenSubtitles2018. v3

Vua Joan II có một số lợi thế mà hoàng tử Henry không có.

King John II had some advantages that Prince Henry had lacked.

Literature

Mặt khác, chúng ta biết rõ rằng những vũ khí này tạo lợi thế cho việc tấn công.

On the other hand, we know that these weapons give an advantage to attacking.

QED

Kẻ nghịch thù thích tận dụng lợi thế của những cảm nghĩ này.

The adversary likes to take advantage of these feelings.

LDS

3 Vậy, người Do Thái có lợi thế gì, hay phép cắt bì mang lại lợi ích nào?

3 What, then, is the advantage of the Jew, or what is the benefit of circumcision?

jw2019

Nếu chúng ta không có tiền và những lợi thế đang có thì sao?

What if we didn’t have the money and advantages we do?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.