lời khuyên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lời khuyên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

18 Sau khi nói bài giảng, bạn nên chăm chú nghe lời khuyên bảo.

18 After you deliver your talk, listen carefully to the oral counsel offered.

jw2019

Là thực đơn mở, nhưng lời khuyên là dùng món gà.

It’s an open menu, but we do recommend a chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Lời khuyên dạy của ông là chúng ta đừng bao giờ rời bỏ Đức Thầy.12

His counsel was that we must never forsake the Master.12

LDS

Nhưng tất cả có làm theo lời khuyên này không?

(Hebrews 6:1) But do all heed this advice?

jw2019

Lời khuyên theo đấng Christ có vài mục tiêu nào?

What are some goals of Christian counsel?

jw2019

Lời khuyên của Chúa Giê-su về sự giàu có

Jesus Gives Counsel About Riches

jw2019

Hôm nay tôi lặp lại lời khuyên dạy trước đây từ các vị lãnh đạo Giáo Hội.

Today I repeat earlier counsel from Church leaders.

LDS

“Tôi có xin cậu ấy lời khuyên gì đâu.”

“I didn’t ask him for any advice.”

Literature

Lời khuyên nào ông sẽ đưa ra?

What advice would you give?

ted2019

Dầu vậy, có khi thật khó để biết phải nói gì cho đúng khi cho lời khuyên.

Sometimes, though, it can be difficult to know just what to say when giving counsel.

jw2019

Họ quý trọng sự hướng dẫn và những lời khuyên dựa trên Kinh Thánh của các trưởng lão.

(Acts 2:42) They valued the Scriptural counsel and direction received from the older men.

jw2019

Bây giờ, là lời khuyên bảo của tôi với các trẻ em.

Now, here is my counsel to children.

LDS

Tôi xin chia sẻ với ông một lời khuyên nơi Cô-lô-se 3:12-14”.

I would like to share with you this thought at Colossians 3 : 12-14. ”

jw2019

Na-a-man mếch lòng vì cách đối xử và lời khuyên đó.

Naaman took umbrage at the treatment and counsel.

jw2019

Nhưng không phải lời khuyên nào cũng có ích.

Not all of it, however, is helpful.

jw2019

Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ một vài lời khuyên về sự nghiệp cho bạn.

Now a little piece of career advice.

QED

Chúng ta nên nghe theo lời khuyên nào của Kinh-thánh?

What Bible counsel would we do well to heed?

jw2019

Cảm ơn lời khuyên, nhưng tôi vẫn cần gặp nhà Vua.

Thanks for the advice, but I still need to see the King.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu cô nhận hồi âm từ cảnh sát, hay lời khuyên sự nghiệp, lúc đó tôi sẽ rảnh.

Now, if you get a reply from the police, or even for career advice, I’m available.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ đây chúng ta xem xét lời khuyên nào của Chúa Giê-su?

What counsel provided by Jesus will we consider now?

jw2019

Cám ơn vì lời khuyên, Zero!

Thanks for the tip, Zero!

OpenSubtitles2018. v3

Vậy lời khuyên của cậu ta là ta bỏ cuộc.

So your advice is we just give up?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần lời khuyên của cậu.

I need your advice.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng chí Trung úy Rozanov, tôi không cần lời khuyên của anh.

Comrade Lieutenant Rozanov, I don’t need your advice.

OpenSubtitles2018. v3

Ông có mong tôi chấp nhận lời khuyên của ông không?

Do you seriously expect me to accept your counsel?

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.