like trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

like trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

Giống như một hạt với khối lượng, bởi vì bạn kết nối, tương tác, với trường tuyết Higgs.

QED

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.

ted2019

You look like trash, all marked up like that.

Con y như đồ rác rưởi, xăm đầy mình như vậy.

OpenSubtitles2018. v3

No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking and camping and stuff.

Ông bà Cullen kéo họ đi bộ, cắm trại và làm những thứ linh tinh khác .

OpenSubtitles2018. v3

A tree that can bend with the wind is more likely to survive a storm.

Một cái cây có thể cong lại trước cơn gió thì dễ sống sót hơn khi gặp bão.

jw2019

You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and endure to the end.7

Các anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và có thể trở thành giống như Ngài6 nếu các anh chị em có đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và kiên trì đến cùng.7

LDS

Yeah, I don’t think they’d like that.

Vâng, tôi không nghĩ là họ thích thế đâu.

OpenSubtitles2018. v3

A biscuit-loving customer is more likely to click an ad about biscuits than a generic ad about food.

Khách hàng yêu thích bánh quy có khả năng nhấp vào quảng cáo về bánh quy nhiều hơn quảng cáo chung về thực phẩm.

support.google

You’re the one friend from this chapter I’d like to keep.

Anh là người bạn duy nhất trong chương này mà tôi muốn giữ.

OpenSubtitles2018. v3

It was more like this: “Manal al-Sharif faces charges of disturbing public order and inciting women to drive.”

Như thế này: “Manal al-Sharif đối mặt với các cáo buộc vi phạm an ninh công cộng và xúi giục phụ nữ lái xe.”

ted2019

The demand for gold has driven the price up, and is different than the demand for other commodities – like oil – which are needed and used by all of us, in some way .

Nhu cầu về vàng đã đẩy giá lên, và khác xa nhu cầu về các hàng hoá khác – như dầu mỏ – thứ thiết yếu và tất cả chúng ta đều sử dụng, theo một cách nào đó .

EVBNews

Because you look like a premenstrual Filipino!

Vì nhìn mày chẳng khác gì một đứa tiền mãn kinh!

OpenSubtitles2018. v3

Is carnival always like this?

Lễ carnival lúc nào cũng vậy à?

OpenSubtitles2018. v3

Maybe in the airplane, we can overcome jet lag like that.

Hoặc trên máy bay, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những căng thẳng mệt mỏi .

QED

10 Here Jerusalem is addressed as if she were a wife and mother dwelling in tents, just like Sarah.

10 Ở đây, Giê-ru-sa-lem được nói đến như thể một người vợ và một người mẹ sống trong lều, giống như Sa-ra.

jw2019

Like, ” My dad murdered 200 people. ”

Như, ” Bố em sát hại 200 người. “

OpenSubtitles2018. v3

Well, I don’t like her manner.

Tôi không thích cách cư xử của cô ta.

OpenSubtitles2018. v3

With that, I would like to just say that Jack Lord said this almost 10 years ago.

Với ý nghĩ đó, tôi muốn nói điểu Jack Lord đã nói cách đây gần 10 năm.

ted2019

My friend, like perhaps some of you, asked the question so poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”

Có lẽ giống như một số anh chị em, bạn tôi đã hỏi câu hỏi thật sâu sắc mà đã được diễn đạt trong bài hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha có thật sự hiện hữu không?”

LDS

Thirty- seven said no, we don’t like it.

37% không đồng ý, họ không thích.

QED

I would like the grilled rib steak with 6 pieces of lemon chicken, actually 8 pieces.

Tôi gọi sườn nướng cùng 6 miếng gà xào lá chanh. À thực ra là 8 miếng .

QED

In the end, stories move like whirling dervishes, drawing circles beyond circles.

Cuối cùng, những câu chuyện chuyển động như những vòng xoáy, vẽ nên những vòng tròn bao bọc lẫn nhau.

QED

You know, it’s a shame,’cause I love that guy like a brother.

Thật là xấu hổ, tôi xem cậu ấy như là em trai mình.

OpenSubtitles2018. v3

And we’ll do it like this, we’ll sell you back your Wednesdays for 10 percent of your salary.

Và chúng tôi sẽ làm như thế này, chúng tôi sẽ bán lại cho bạn ngày Thứ Tư của bạn với 10% lương tháng của bạn.

ted2019

Jesus’ refusal to accept the kingship likely disappointed many.

Việc Chúa Giê-su khước từ làm vua hẳn khiến nhiều người thất vọng.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *