” Lập Báo Cáo Tiếng Anh Là Gì ? Lập Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh Là Gì

” Lập Báo Cáo Tiếng Anh Là Gì ? Lập Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh Là Gì

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng – Để công việc của bạn được thuận lợi và dễ dàng hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán mà các bạn hay gặp trong lĩnh vực này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng làm việc trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh thuận lợi hơn.

Bạn đang xem : Lập báo cáo tiếng anh là gì*

** Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry : bút toán2. Accrued expenses : Ngân sách chi tiêu phải trả3. Accumulated : lũy kế4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán5. Advances to employees : Tạm ứng6. Assets : Tài sản7. Balance sheet : Bảng cân đối kế toán8. Bookkeeper : người lập báo cáo9. Capital construction : thiết kế xây dựng cơ bản10. Cash : Tiền mặt11. Cash at ngân hàng : Tiền gửi ngân hàng nhà nước12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ13. Cash in transit : Tiền đang chuyển14. Check and take over : nghiệm thu sát hoạch15. Construction in progress : Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng cơ bản dở dang16. Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng17. Current assets : Tài sản lưu động và góp vốn đầu tư thời gian ngắn18. Current portion of long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả19. Deferred expenses : giá thành chờ kết chuyển20. Deferred revenue : Người mua trả tiền trước21. Depreciation of fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình22. Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung23. Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính24. Equity and funds : Vốn và quỹ25. Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá26. Expense mandate : ủy nhiệm chi27. Expenses for financial activities : giá thành hoạt động giải trí kinh tế tài chính28. Extraordinary expenses : giá thành không bình thường29. Extraordinary income : Thu nhập không bình thường30. Extraordinary profit : Lợi nhuận không bình thường31. Figures in : millions VND : Đơn vị tính : triệu đồng32. Financial ratios : Chỉ số kinh tế tài chính33. Financials : Tài chính34. Finished goods : Thành phẩm tồn dư35. Fixed asset costs : Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt hữu hình36. Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt37. General and administrative expenses : Chi tiêu quản trị doanh nghiệp38. Goods in transit for marketing : Hàng gửi đi bán39. Gross profit : Lợi nhuận tổng40. Gross revenue : Doanh thu tổng41. Income from financial activities : Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính42. Instruments and tools : Công cụ, dụng cụ trong kho43. Intangible fixed asset costs : Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung44. Intangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung45. Intra-company payables : Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ46. Inventory : Hàng tồn dư47. Investment and development fund : Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng48. Itemize : Mở tiểu khoản49. Leased fixed asset costs : Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính50. Leased fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính51. Liabilities : Nợ phải trả52. Long-term borrowings : Vay dài hạn53. Long-term financial assets : Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn54. Long-term liabilities : Nợ dài hạn55. Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ dài hạn56. Long-term security investments : Đầu tư sàn chứng khoán dài hạn57. Merchandise inventory : Hàng hoá tồn dưBạn đang xem : Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng58. Net profit : Lợi nhuận thuần59. Net revenue : Doanh thu thuần60. Non-business expenditure source : Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp61. Non-business expenditures : Chi sự nghiệp62. Non-current assets : Tài sản cố định và thắt chặt và góp vốn đầu tư dài hạn63. Operating profit : Lợi nhuận từ hoạt động giải trí SXKD64. Other current assets : Tài sản lưu động khác65. Other funds : Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác66. Other long-term liabilities : Nợ dài hạn khác67. Other payables : Nợ khác68. Other receivables : Các khoản phải thu khác69. Other short-term investments : Đầu tư thời gian ngắn khác70. Owners ” equity : Nguồn vốn chủ sở hữu71. Payables to employees : Phải trả công nhân viên72. Prepaid expenses : Chi tiêu trả trước73. Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế74. Profit from financial activities : Lợi nhuận từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính75. Provision for devaluation of stocks : Dự phòng giảm giá hàng tồn dư76. Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi trên đường77. Raw materials : Nguyên liệu, vật tư tồn dư78. Receivables : Các khoản phải thu79. Receivables from customers : Phải thu của người mua80. Reconciliation : : so sánh81. Reserve fund : Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions : Các khoản giảm trừ84. Sales expenses : Ngân sách chi tiêu bán hàng85. Sales rebates : Giảm giá bán hàng86. Sales returns : Hàng bán bị trả lại87. Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn88. Short-term investments : Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn89. Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn90. Short-term mortgages, collateral, deposits —- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ thời gian ngắn91. Short-term security investments : Đầu tư sàn chứng khoán thời gian ngắn92. Stockholders ” equity : Nguồn vốn kinh doanh thương mại93. Surplus of assets awaiting resolution : Tài sản thừa chờ giải quyết và xử lý94. Tangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình95. Taxes and other payables to the State budget —- Thuế và những khoản phải nộp nhà nước96. Total assets : Tổng cộng gia tài97. Total liabilities and owners ” equity : Tổng cộng nguồn vốn98. Trade creditors : Phải trả cho người bán99. Treasury stock : Cổ phiếu quỹ100. Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder : chủ tài khoản2. Accounts payable : thông tin tài khoản nợ phải trả3. Accounts receivable : thông tin tài khoản phải thu4. Accrual basi : giải pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi5. Amortization : khấu hao6. Arbitrage : kiếm lời chênh lệch7. Bank card : thẻ ngân hàng nhà nước8. Bond : trái phiếu9. Boom : sự tăng vọt ( Chi tiêu )10. Capital : vốn11. Cardholder : chủ thẻ12. Cash basis : chiêu thức kế toán dự trên thực thu – thực chi13. Certificate of deposit : chứng từ tiền gửi14. Clear : giao dịch thanh toán bù trừ15. Cost of capital : ngân sách vốn16. Crossed cheque : Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng chừng17. Debit balance : số dư nợ18. Debit : ghi nợ19. Debt : khoản nợ20. Deficit : thâm hụt21. Deposit money : tiền gửi22. Depreciation : sự giảm giá23. Dividend : lãi CP24. Draw : rút25. Letter of authority : thư ủy nhiệm26. Non-card instrument : phương tiện đi lại thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt27. Statement : sao kê ( thông tin tài khoản )28. Treasury bill : kỳ phiếu kho bạc29. Treasury stock : CP ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses : Chi tiêu quản trị doanh nghiệp3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp4. Expenses for financial activities : Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí kinh tế tài chính5. Financial ratios : Chỉ số kinh tế tài chính6. Long-term borrowings : Vay dài hạn7. Auditing : Kiểm toán8. Tangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình9. Certified public accountant ( cpa ) : Kế toán viên công chứng ( cpa )10. Issued capital : Vốn phát hành11. Working capital : Vốn lưu động12. Carrying cost : Chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho13. Cash discounts : Chiết khấu tiền mặt14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các công thức trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold / cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh nghiệp thương mại là hầu hết )Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold ) / Cost of goods soldIncome tax expense = Income tax rate x PBITProfit after tax = PBIT – Income tax expenseGross profit = Sales – cost of goods soldMargin profit rate = Sales – cost of goods sold ) / SalesPurchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà phân phối + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả .Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kếAnnual depreciation = Cost of assets – residual value ( giá trị thanh lý tịch thu ) / The amount of years of use life ( Giá trị năm sử dụng ) .Xem thêm : Bạn Thuộc Loại Da Hỗn Hợp Là Gì ? Được Phân Loại Như Thế Nào ?Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP : Generally Accepted Accounting PrinciplesIAS : International Accounting StandardsIFRS : International Financial Reporting StandardsIASC : International Accounting Standards CommitteeEBIT : earning before interest and taxEBITDA : earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO ( First In First Out ) : Phương pháp nhập trước xuất trướcLIFO ( Last In First Out ) : Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Trên đây là những từ vựng chuyên ngành kế toán được sử dụng nhiều nhất ở mỗi doanh nghiệp.

Để có thể làm tốt hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách tốt và hiệu quả nhất bay giờ là không ngừng nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc của mình qua các khóa đào tạo kế toán ở các trung tâm.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.