cách làm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cách làm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

16 Những điều Chúa Giê-su dạy —Về cách làm môn đồ Chúa Giê-su

16 What We Learn From Jesus —How to Follow Christ

jw2019

Năm 1943, tôi biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước.

In 1943, I symbolized my dedication to God by water baptism.

jw2019

Bằng cách làm như vậy, ta có phân biệt các bề mặt.

And by doing so, we can differentiate the surfaces .

QED

* Giúp đỡ trong nhà bằng cách làm việc nhà hoặc giúp đỡ một anh em hay chị em.

* Help around the house by doing chores or helping a brother or sister.

LDS

Đó đâu phải là cách làm của cha mẹ, con yêu.

That’s not how parenting works, sweetheart.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩ ra cách làm thế nào đi chứ?

No choice .

QED

Nên để làm nó nghiêng đi, ta có hai cách làm.

So to get it to tilt, there’s one of two ways of doing it.

ted2019

Bạn không muốn một lần nữa rằng cách làm.

You don’t want to again that way do .

QED

Tôi chỉ không thích có ai tìm cách làm tôi điên thật.

It’s just that I don’t want anyone to try and slip me saltpeter.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chị sẽ mở rộng thánh chức bằng cách làm tiên phong phụ trợ vào tháng 3, 4 hoặc 5 không?

Will you expand your ministry by auxiliary pioneering during March, April, or May?

jw2019

Và tôi cũng đã học cách làm bài tập về nhà.

I was building things, and I also had to learn how to do assignments.

QED

Ông ấy biết cách làm cho chúng dừng lại

He knows how to stop them.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn nên làm việc chuyên tâm và tận tụy để cải thiện cách làm việc của mình.

You should work conscientiously and deliberately to improve how you do your work.

Literature

Chi tiết nhỏ này đảo lộn cách làm việc của chúng tôi.

That small detail changed the way we worked.

ted2019

Chúng ta dần dần gắn kết cùng nhau, bằng cách làm những việc tương tự.

We tie it together, increasingly, by doing things like this .

QED

Và một người bác sĩ giỏi sẽ biết cách làm như thế nào.

And a good doctor knows how to do that.

QED

Ronnie biết cách làm cho tôi cười.

Ronnie knew how to make me laugh.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn tìm kiếm điều bạn muốn làm, bạn tìm cách làm và hòa hợp với nó.

You find what you want to do, you find a way to do it, and you get on with it.

ted2019

Tri thức về cách làm nông ngày xưa đã biến mất hoàn toàn.

The knowledge of how to farm in this manner is all but gone.

QED

Tìm hiểu cách làm việc với Google Tài liệu.

Learn how to work with Docs.

support.google

Chúa Giê Su cho chúng ta thấy cách làm điều này.

Jesus showed us how to do this.

LDS

Cách làm của Liên Minh các ông khiến cho nhiệm vụ này khó hơn gấp 10 lần cần thiết.

Your Federation procedures have made this mission ten times as difficult as it needed to be .

OpenSubtitles2018. v3

hoặc cách làm tỉnh một người cha đã ngất khi nhìn thấy máu

Or how to revive a father who’s fainted at the sight of blood.

ted2019

Không, anh không hiểu cách làm.

No, you don’t know the system.

OpenSubtitles2018. v3

Để tôi miêu tả ngắn gọn cách làm việc của nó.

So let me describe briefly how it works.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *