Lãi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lãi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

5 Trong vài xứ, lập khoản chi tiêu có thể giúp một người cưỡng lại sự thôi thúc đi mượn tiền với lãi suất cao để mua những thứ không cần thiết.

5 In some countries, such budgeting might mean having to resist the urge to borrow at high interest for unnecessary purchases.

jw2019

Chelsea được tài trợ thêm bởi Abramovich thông qua khoản vay mềm không lãi suất mà được chuyển qua từ công ty mà ông nắm giữ Fordstam Limited.

Chelsea are additionally funded by Abramovich via interest free soft loans channelled through his holding company Fordstam Limited.

WikiMatrix

Các phân loại chính như sau: Nguồn của các quỹ – Dòng tiền so với Giá trị thị trường CDO dòng tiền trả lãi và gốc cho các chủ phân ngạch bằng cách sử dụng các dòng tiền được tạo ra bởi tài sản của CDO.

The primary classifications are as follows: Source of funds—cash flow vs. market value Cash flow CDOs pay interest and principal to tranche holders using the cash flows produced by the CDO’s assets.

WikiMatrix

Ngay cả khi các doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu nhưng hoạt động trong lĩnh vực không được ưu tiên tiếp cận vốn Ngân hàng thì không thể vay tại mức lãi suất thấp hơn ” .

Even businesses that meet requirements but are operating in the sectors that are not encouraged to access bank loans cannot borrow at lower interest rates, added Binh .

EVBNews

Nếu ngân hàng có thể cho vay với lãi suất cao hơn mức họ phải trả vốn và chi phí hoạt động, thì ngân hàng kiếm được tiền .

If banks can lend money at a higher interest rate than they have to pay for funds and operating costs, they make money .

EVBNews

Với mức lãi suất gần như bằng không và Cục Dự trữ Liên bang tạo ra những nỗi sợ hãi cho giới đầu tư, thì không có gì lạ khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như là nơi trú ẩn an toàn .

With interest rates near zero and the Federal Reserve fueling investors ‘ fears, it ‘s no wonder investors seek gold as a safe haven .

EVBNews

Tôi ghét việc phải đặt cột thời gian trong tiến bộ khoa học, nhưng sự đầu tư đang được trả bằng những đồng tiền lãi.

So I hate to put a timeline on scientific innovation, but the investments that have occurred are now paying dividends .

QED

Bernanke cũng nói rằng có rất ít bằng chứng để nói rằng mức lãi suất thấp là nguyên nhân gây ra lạm phát giá nhà đất mà điều này lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng .

Bernanke also said there is too little evidence to blame low interest rates for the inflated housing prices that played a major role in the crisis .

EVBNews

Lãi suất điều chỉnh là hàng ngon đấy.

Adjustable’s our bread and honey.

OpenSubtitles2018. v3

Lãi của những quỹ đó.

The ROls of those funds.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu lãi suất có khả năng giảm, người ta sẽ mua cổ phiếu và giá cổ phiếu sẽ tăng .

If rates are likely to fall, stocks will be purchased and their prices will rise .

EVBNews

Trong thế kỷ trước, những công cụ này đã giết chết sức mua của nhà đầu tư ở nhiều quốc gia, thậm chí cả khi những người nắm giữ vẫn tiếp tục được nhận lãi và gốc theo kỳ hạn ” .

” Over the past century these instruments have destroyed the purchasing power of investors in many countries, even as these holders continued to receive timely payments of interest and principal. “

EVBNews

Bởi vì đó là bên đặt hàng bắt đầu quá trình, đó là trách nhiệm của cô ấy được tham gia và do đó tiền lãi áp dụng cho khoản khấu trừ ít hơn số tiền mà nhà cung cấp sẽ được đưa ra nếu anh ấy tự mình thực hiện.

Because it is the ordering party that starts the process, it is her liability that is engaged and therefore the interest applied for the deduction is less than the one the supplier would have been given had he done it on her own.

WikiMatrix

Mặc dù ở giai đoạn này các trang trại không được dự kiến sẽ là một doanh nghiệp kinh doanh có lãi, thì nó cũng có một số thu nhập từ việc bán nai sừng tấm Á-Âu sữa và quảng bá cho các nhóm khách du lịch.

Although at this stage the farm is not expected to be a profit-making enterprise, it obtains some income from the sale of moose milk and from visiting tourist groups.

WikiMatrix

Tùy vào độ tuổi diễn ra sự thay đổi này, một đất nước có dân số lão hóa có thể khiến cho tình trạng lãi suất thấp và những lợi ích kinh tế từ tỉ lệ lạm phát thấp.

Depending on the age ranges at which the changes occur, an aging population may thus result in lower interest rates and the economic benefits of lower inflation.

WikiMatrix

Nuôi cá tuyết Đại Tây Dương đã nhận được một số lượng đáng kể lãi suất do xu hướng chung của tăng giá cá tuyết cùng với việc giảm sản lượng đánh bắt tự nhiên.

Farming of Atlantic cod has received a significant amount of interest due to the overall trend of increasing cod prices alongside reduced wild catches.

WikiMatrix

Khoảng tối còn lại trên bức tranh tăng trưởng đó chính là khả năng nâng lãi suất tại Hoa Kỳ sớm muộn sẽ xảy ra,” ông Kaushik Basu, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Thế giới nói.

The main shadow over this moving landscape is of the eventual U.S. liftoff,” said Kaushik Basu, World Bank Chief Economist and Senior Vice President.

worldbank.org

Với lãi suất danh nghĩa định hướng về không, hoặc gần bằng không, từ sự cạnh tranh với một tài sản tiền lợi nhuận cao, sẽ không có cơ chế giá trong bất cứ điều gì còn lại của các thị trường này.

With nominal interest rates driven to zero, or near zero, from the competition with a high return money asset, there would be no price mechanism in whatever is left of those markets.

WikiMatrix

Một minh hoạ cho khái niệm rất cơ bản này là quy tắc cũ ” quy tắc 3-6-3 “, một ” quy tắc ” có tính mỉa mai, rằng chủ ngân hàng sẽ trả lãi 3% tiền gửi, tính lãi 6% tiền cho vay và đi đánh gôn lúc 3 giờ chiều .

An illustration of this very basic concept can be found in the old ” 3-6-3 Rule, ” a tongue-in-cheek ” rule ” that said a banker would pay out 3 % for deposits, charge 6 % for loans and hit the golf course by 3 p.m.

EVBNews

Thế chấp bảo hiểm nhân thọ bảo đảm một khoản vay được bảo đảm bởi bất động sản và thường là có một cấp độ cao cấp tiền cho một giảm chính sách đối mặt với giá trị vì những gì được bảo hiểm là hiệu trưởng và lãi xuất sắc về một thế chấp mà là liên tục được giảm thanh toán thế chấp.

Mortgage life insurance insures a loan secured by real property and usually features a level premium amount for a declining policy face value because what is insured is the principal and interest outstanding on a mortgage that is constantly being reduced by mortgage payments.

WikiMatrix

Vậy để sống ở ngôi nhà này, Tôi phải trả bao nhiêu nếu chỉ trả tiền lãi?

So to live in this house, how much am I paying just in interest?

QED

Và đó là trường hợp đầu tiên, chúng ta giả định lãi suất trái phiếu kho bạcl à 5%.

And in the first case we assumed a 5 % treasury rate .

QED

” Học sinh sẽ thảo luận về hạt giống và chi phí mua cây giống, có bao nhiêu cây tồn tại, có thể bán bao nhiêu, sẽ lãi bao nhiêu và thời gian phải bỏ ra. ”

” The children talk about how much seeds and seedlings cost, how many will survive, what they can sell them for, how much profit they make and how long that process takes. “

EVBNews

Dân chúng buông mình theo lối sống tham lam vô độ qua việc hối lộ, tống tiền và cho vay nặng lãi.

The people gave way to unrestrained greed by practicing bribery, extortion, and usury.

jw2019

Bất chấp lo ngại ban đầu của thủ tướng Ai-len rằng tuyên bố này có thể gây ra tác dụng ngược, lãi suất trái phiếu của Ai-len giảm, phản ánh một sự gia tăng trong niềm tin rằng chính phủ Ai-len sẽ có thể trả hết nợ .

Despite initial concerns from the Irish prime minister that the statement could be counterproductive, Irish bond yields fell, reflecting increased confidence in the likelihood that Irish government debt would be paid back in full .

EVBNews

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *