kinh dị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

kinh dị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đến năm 2010, cô đang thực hiện một bộ phim mới, một bộ phim kinh dị Penumbra.

As of 2010, she is working on a new film, a horror film Penumbra.

WikiMatrix

Ở Úc, bộ phim được đánh giá + MA15 vì thể loại bạo lực kinh dị mức độ mạnh.

In Australia, the movie is rated MA15+.

WikiMatrix

Đó là một câu chuyện kinh dị, phải không?

It’s a horror story, isn’t it?

OpenSubtitles2018. v3

Em không muốn có thêm chuyện kinh dị gì trong nhà này nữa.

I don’t want any more scary stories in this house.

OpenSubtitles2018. v3

Hãng hàng không kinh dị (Evil airlines much ?) 69.

” Evil Airlines Much ? ” .

WikiMatrix

Tôi luôn thích những chuyện kinh dị.

I always quite liked the horrible stories.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ hôn chú Terry suốt và làm những thứ kinh dị khác mắt mẹ thì thật kì quái.

She’s always kissing Terry and doing other gross stuff when her eyes get weird.

OpenSubtitles2018. v3

[ Nhà văn kinh dị của Mỹ ]

Dr. Harvey, hello.

OpenSubtitles2018. v3

Hempstead Wright cũng đóng vai trò trong bộ phim hình sự kinh dị Closed Circuit 2013.

Hempstead Wright also starred in the 2013 crime thriller Closed Circuit .

WikiMatrix

Sau đó cô đóng vai chính trong bộ phim kinh dị Honeymoon cùng với Harry Treadaway.

She then starred in the horror film Honeymoon with Harry Treadaway.

WikiMatrix

Thật kinh dị.

It’s creepy.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là cuốn sách kinh dị nhất.

This is the scariest book ever.

OpenSubtitles2018. v3

Cô xuất hiện trong một số film kinh dị tiếng Pháp.

She first appeared in French silent films .

WikiMatrix

Năm 2016, Evans xuất hiện trong phim kinh dị The Girl on the Train, đóng cùng Emily Blunt.

In 2016, Evans appeared in the thriller film The Girl on the Train, costarring Emily Blunt.

WikiMatrix

Trong đó thật kinh dị.

It’s a horror show in there.

OpenSubtitles2018. v3

Không, đây là một phim kinh dị.

No, it’s a horror movie.

OpenSubtitles2018. v3

8 Những con thú mà Đa-ni-ên thấy thật kinh dị!

8 What beasts Daniel beheld !

jw2019

Chúng ta có thể bỏ cái kinh dị đi.

We could have a weird-off.

OpenSubtitles2018. v3

Đây có phải ngôi nhà kinh dị không?

Is this the Creepy residence?

OpenSubtitles2018. v3

Cục cứt đấy kinh dị lắm.

That shit is horrible.

OpenSubtitles2018. v3

Cổ là một người mê chuyện ma và phim kinh dị.

She’s a confirmed ghost story and horror film addict.

OpenSubtitles2018. v3

Họ sau đó đã thành lập Twisted Pictures như là một hãng sản xuất thể loại kinh dị.

They later formed Twisted Pictures as a horror genre production label.

WikiMatrix

Một bộ ba thật kinh dị.

A rather unholy trinity.

OpenSubtitles2018. v3

Silent Hill 2 vẫn giữ nguyên không khí kinh dị mang tính tâm lý (psychological horror) của phần đầu.

Silent Hill 2 shared the same atmosphere of psychological horror as the first Silent Hill game.

WikiMatrix

Đó không phải là một bộ phim kinh dị.

That’s not a horror movie.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.