kính cận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

kính cận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

gã đó chắc cần kính cận.

Ooh, that guy needs glasses.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa tìm bởi vì tôi tưởng cô có lẽ là… loại người trí thức mang kính cận.

I didn’t as I thought you’d be an intellectual, with glasses. Oh.

OpenSubtitles2018. v3

Mua kính cận. THE KID:

Get them spectacles .

OpenSubtitles2018. v3

kính cận trí thức kế bạn gái cậu đấy.

That geeky guy next to your girlfriend.

OpenSubtitles2018. v3

Nhờ có kính cậnkính lúp, tôi vẫn có thể đọc được chút ít những chữ in lớn.

With strong eyeglasses and a magnifying glass, I can still read large print a little.

jw2019

Tôi chỉ ngồi và nghĩ, trong suốt 4 giờ khi tàu bị hoãn, và mọi chi tiết bừng lên trong trí óc tôi, cùng với hình ảnh một cậu bé gầy, tóc đen, đeo kính cận và không biết mình là một phù thủy, trở nên ngày càng sống động với tôi.”

I simply sat and thought, for four (delayed train) hours, and all the details bubbled up in my brain, and this scrawny, black-haired, bespectacled boy who did not know he was a wizard became more and more real to me.”

WikiMatrix

Cùng với sự yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận, sự kính sợ thể ấy ban cho chúng ta nghị lực thiêng liêng.

Along with love for God and neighbor, such fear will infuse us with spiritual energy.

jw2019

Giá trị f-số cao hơn cũng có nghĩa là độ sâu trường ảnh lớn hơn do thấu kính tiếp cận giới hạn của một máy ảnh đục lỗ (pinhole camera) mà có thể tập trung mọi ảnh một cách hoàn hảo, bất kể khoảng cách, nhưng đòi hỏi thời gian phơi sáng lâu.

Higher f-numbers also have a larger depth of field due to the lens approaching the limit of a pinhole camera which is able to focus all images perfectly, regardless of distance, but requires very long exposure times.

WikiMatrix

Cậu lẽ ra không được tiếp cận cô ta trong bán kính một dặm mà?

You’re not supposed to be within a mile away of her.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng cách từ biên từ đến tâm Sao Mộc bằng khoảng 45 đến 100 RJ (với RJ=71,492 km là bán kính Sao Mộc) tại cận điểm Mặt Trời — điểm tưởng tượng nằm trên biên từ mà Mặt Trời ở ngay trên đỉnh đầu.

The distance from the magnetopause to the center of the planet is from 45 to 100 RJ (where RJ=71,492 km is the radius of Jupiter) at the subsolar point—the unfixed point on the surface at which the Sun would appear directly overhead to an observer.

WikiMatrix

Mặc dù công việc này thể hiện sự giáng chức đối với Johann, nhưng sự thay đổi này đã giúp ông được tiếp cận với kính thiên văn kiểu khúc xạ mới 27 inch (690 mm), loại kính lớn nhất thế giới thời đó.

Although the job represented a demotion for Johann, it gave him access to the new 27-inch (690 mm) refractor, the largest telescope in the world at that time.

WikiMatrix

Đó là kiểu suy nghĩ mà bạn cần có, khi tiếp cận các vấn đề qua lăng kính của lập trình trò chơi.

That’s the kind of thought process that you need to engage in, in approaching problems through the lens of game design .

QED

Và hơn nữa, kính Hubble có thể thấy được ánh sáng cực tím và cận hồng ngoại.

And what’s more, Hubble can see ultraviolet and near-infrared light.

OpenSubtitles2018. v3

Tiệc Thánh là giáo lễ thứ ba cần có để tiếp cận được với quyền năng của sự tin kính.

The sacrament is the third ordinance necessary to obtain access to the power of godliness.

LDS

Khi thờ phượng Thượng Đế, chúng ta tiếp cận Ngài bằng tình yêu thương tôn kính, lòng khiêm nhường, và sự kính mến.

When we worship God, we approach Him with reverent love, humility, and adoration.

LDS

Alice Gardiner đã nhận xét về sự bền bỉ của tục lệ sùng bái Ioannes trong số những người Hy Lạp Ionia vào cuối thế kỷ 20, và ngược lại bà đã chứng kiến nơi “hàng giáo phẩm và người dân ở Magnesia và khu phố lân cận tôn kính ký ức về ông vào ngày 4 tháng 11 hàng năm.

Alice Gardiner remarked on the persistence of John’s cult among the Ionian Greeks as late as the early 20th century, and on the contrast she witnessed where “the clergy and people of Magnesia and the neighbourhood revere his memory every fourth of November.

WikiMatrix

Năm 2004, Bộ trưởng Y tế Israel công bố các khám phá nghiên cứu của Đại học Ben Gurion giải thích các vấn đề sức khỏe của các cộng đồng dân cư nằm trong khu vực phụ cận trong vòng bán kính 20 km quanh nhà máy Ramat Hovav.

In 2004, the Israeli Ministry of Health released Ben Gurion University research findings describing the health problems in a 20 km vicinity of Ramat Hovav.

WikiMatrix

Chúng ta phải kính mến Thượng Đế và yêu thương cùng chăm sóc những người lân cận như chính bản thân mình.

We are to love God and to love and care for our neighbors as ourselves.

LDS

Nhiều người bị cận thị có thể đọc thoải mái mà không có kính đeo mắt hoặc kính áp tròng, ngay cả sau khi 40 tuổi.

Many people with near-sightedness can read comfortably without eyeglasses or contact lenses even after age forty.

WikiMatrix

” Có một loại kính gọi là kính chuyên dụng, ” bác sĩ Bishop nói, ” thay vì gắn tròng kính viễn thị ở phía trên hoặc cận thị ở phía dưới như kiểu cũ, gọi là kính 2 tròng hoặc 3 tròng, giờ đây họ gắn tròng kính nhìn máy tính ở bên trên vì đó thường là nơi chúng ta nhìn qua kính còn tròng kính đọc sách báo ở phía dưới. ”

” There is a new kind of glasses called occupational glasses, ” Dr. Bishop said, ” where instead of the traditional distance glasses at the top and near or intermediate glasses below, which is bi-focal or tri-focal, they put the computer distance glasses at the top because that ‘s typically where we are looking out of our glasses and the reading glasses below. “

EVBNews

Kính viễn vọng không gian Hubble (HST) chủ yếu quan sát phổ nhìn thấy được và cận tử ngoại.

The Hubble Space Telescope (HST) primarily observes visible light and near-ultraviolet.

WikiMatrix

Để đặt giá thầu theo vị trí mang tính chiến lược hơn, bạn có tùy chọn tiếp cận khách hàng trong phạm vi bán kính cụ thể xung quanh tiện ích vị trí của bạn.

To get even more strategic when you bid by location, you have the option to reach customers within specific radiuses around your location extensions.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.