khuỷu tay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

khuỷu tay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thay vì đi tắt, cô ngã xuống, tóm lấy khuỷu tay Paula Radcliffe, và nói, ” Thôi nào.

Instead of taking off, she falls back and she grabs Paula Radcliffe, and says, ” Come on .

QED

Bệnh gút như thế nào : Hãy nhìn khuỷu tay

What gout looks like : The elbow

EVBNews

Thay vì đi tắt, cô ngã xuống, tóm lấy khuỷu tay Paula Radcliffe, và nói,”Thôi nào.

Instead of taking off, she falls back and she grabs Paula Radcliffe, and says, “Come on.

ted2019

Ông có xăm chữ tiếng Nhật ở khuỷu tay với cái tên Akako.

You’ve got a Japanese tattoo in the crook of your elbow in the name Akako.

OpenSubtitles2018. v3

Giơ khuỷu tay trái cao lên, thì cháu có thể đánh trúng bóng.

You keep your left elbow high… so you play through the ball.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bạn gập khuỷu tay thì cơ hai đầu co lại .

When you bend at your elbow, the biceps contracts .

EVBNews

Sau đó cơ này duỗi ra và cơ ba đầu co lại để kéo thẳng khuỷu tay .

Then the biceps relaxes and the triceps contracts to straighten the elbow .

EVBNews

Cẩn thận bàn taykhuỷu tay.

Watch your hands and elbows.

OpenSubtitles2018. v3

Sao ông lại gãy khuỷu tay trong lúc chơi đá bóng được nhỉ

How come you broke your risk by playing soccer?

OpenSubtitles2018. v3

* Khớp bản lề giúp chuyển động theo một hướng, nằm ở đầu gối và khuỷu tay .

* Hinge joints allow movement in one direction, as seen in the knees and elbows .

EVBNews

Quỳ bên cạnh người bệnh và gập cánh tay người bệnh ở nơi khuỷu tay, hướng lên trên

Kneel beside the patient and bend his arm at the elbow, pointing it upward

jw2019

● Đánh tay từ trước ra sau, khuỷu tay sát hông.

● Swing arms front to back, with elbows close to the body.

jw2019

Xin lỗi em vì cái khuỷu tay.

Sorry about the elbow.

OpenSubtitles2018. v3

Cái khuỷu tay bé nhỏ của nó bị kẹt với xương chậu của chị.

His little elbow was stuck behind my pelvis.

OpenSubtitles2018. v3

Hay khuỷu tay anh ta bị nẹp, nên anh ta không thể gọi điện.

Or his elbows could be in splints, so he couldn’t dial.

OpenSubtitles2018. v3

Tộc người của cô có khuỷu tay phải không?

Your people do have elbows, do they not?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy chú ý bướu u trên khuỷu tay nhé .

Notice the protrusion on the elbow .

EVBNews

Đặt khuỷu tay trong đó.

Put your elbow in it.

OpenSubtitles2018. v3

Đặt khuỷu tay lên bàn… cong người xuống… đặt sát mặt vào bức thư và đọc to lên.

Put your elbows on the desk, bend over, get your face close to the letter and read it aloud.

OpenSubtitles2018. v3

Chính xác là làm khuỷu tay tôi đau rần cả lên..

Actually fucked up my elbow pretty bad.

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc vòng tuột xuống khuỷu tay nàng, màu bạc tương phản với màu ôliu

The bracelet slipped down to her elbow, silver against olive.

Literature

Thúc khuỷu tay sâu trong ruột người?

Elbow deep in human entrails?

OpenSubtitles2018. v3

” Tôi không thể giúp nó “, Năm, trong một giai điệu buồn rầu; Bảy jogged khuỷu tay của tôi. ”

‘I couldn’t help it,’said Five, in a sulky tone;’Seven jogged my elbow.’

QED

Tên lửa khuỷu tay!

Elbow rocket!

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.