không quan tâm đến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

không quan tâm đến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Riddick, ta không quan tâm đến viện binh.

Riddick. I don’t give a fuck about the backup.

OpenSubtitles2018. v3

Họ không quan tâm đến việc có vô số của cải vật chất.

They are not concerned about having endless material possessions.

LDS

Tôi biết anh không quan tâm đến sự thuận tiện của tôi.

I know you don’t give a shit about my comfort.

OpenSubtitles2018. v3

Họ thường không quan tâm đến những gì diễn ra trong thành phố họ sống.

They tended to not care about what’s going on in their town .

QED

Tôi không quan tâm đến những truyện khác cô ta đã xuất bản.

I don’t care what else she published.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ thì không quan tâm đến các bữa tiệc lớn.

I don’t care about having a huge party.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu không quan tâm đến cậu ta sao?

Don’t you give a shit about him?

OpenSubtitles2018. v3

Anh không quan tâm đến khiêu vũ và cả hai cùng không!

He didn’t care about dancing and neither did I!

OpenSubtitles2018. v3

Như vậy, hai bên liên quan có thể không quan tâm đến chuyện giao phối.

Thus, the two parties involved may not even care to mate.

WikiMatrix

Sinh học không quan tâm đến thiết kế trừ khi nó có tác dụng.

Biology doesn’t care about the design unless it works .

QED

Tôi không quan tâm đến Malick.

I don’t care about Malick!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng không quan tâm đến những gì cậu không thể làm, Roy.

I’m not terribly interested In what you can’t do, roy.

OpenSubtitles2018. v3

Phụ nữ nhà Finch không quan tâm đến loại người đó.”

Finch women aren’t interested in that sort of people.”

Literature

Cậu không quan tâm đến thằng bé.

You don’t care about the kid.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy mà anh nói rằng không quan tâm đến cô gái đó.

And you say you’re not interested in goddess.

OpenSubtitles2018. v3

Trong suốt những lần chịu thử thách và bị bắt bớ, ông không quan tâm đến chính mình.

During all his trials and persecutions, he wasn’t concerned about himself.

jw2019

Có lẽ họ kết luận rằng người khác không quan tâm đến mình.

They may conclude that others are not interested in them.

jw2019

Tôi không quan tâm đến cuộc sống của họ.

I don’t care about their lives.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không quan tâm đến cái gọi là ” thông tin. ”

We’re not interested in such information.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, có lẽ bạn nói, “Đây là những quyết định chúng ta không quan tâm đến.”

Now, you might say, “These are decisions we don’t care about.”

ted2019

Không quan tâm đến việc anh làm.

No cares the way you do. Um…

OpenSubtitles2018. v3

“Không phải vậy, ông ta… họ chỉ không quan tâm đến tao.”

“That wasn’t it, he — they just wasn’t interested in me.”

Literature

Họ không quan tâm đến việc tìm hiểu về Đức Giê-hô-va hoặc phụng sự Ngài.

They are not interested in learning about Jehovah or in serving him.

jw2019

Bourne không quan tâm đến tiền.

Bourne’s not after money.

OpenSubtitles2018. v3

Số khác cho rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến chúng ta.

Others say that God does not care about us.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *