không ngừng học hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

không ngừng học hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Jill, người đã học ngôn ngữ ra dấu trong suốt 20 năm qua, nói: “Tôi không ngừng học hỏi.

“I never stop learning,” says Jill, who learned sign language 20 years ago.

jw2019

Chúng tôi không ngừng học hỏi và cải tiến sản phẩm.

We are constantly learning and improving our product .

support.google

Không, mỗi ngày chúng ta phải không ngừng học hỏi một cái gì đó mới.

No, every day we should be striving to learn something new .

QED

Vì thế, hãy không ngừng học hỏi.

So keep studying.

jw2019

Ở đây anh chị em không ngừng học hỏi.

Here education never stops.

jw2019

Doanh nghiệp Agile nhấn mạnh vào sự lặp lại về sự hoàn hảo, khả năng di chuyển nhanh chóng và không ngừng học hỏi và thích nghi.

The Agile enterprise emphasizes iteration over perfection, the ability to move quickly and to constantly learn and adapt.

WikiMatrix

Nếu làm điều này ngay bây giờ, chúng ta có thể nuôi hy vọng sống đời đời trong vườn địa đàng trên đất, nơi đó chúng ta sẽ không ngừng học hỏi những điều mới lạ về Đức Chúa Trời và công cuộc sáng tạo tuyệt vời của Ngài.

If we do this now, we can entertain the hope of everlasting life on a paradise earth, in which we will never cease to learn new things about God and his wonderful creation.

jw2019

Thật thế, bạn sẽ không bao giờ ngừng học hỏi về Đức Chúa Trời.

In fact, you will never stop learning about God.

jw2019

Họ là những người đã làm khai thác trung thành, không hề ngừng học hỏi, được huấn luyện và được giao phó cho những trách nhiệm quan trọng hơn.

They were faithful pioneers, never stopped learning, received training, and have been entrusted with greater responsibilities.

jw2019

Tiếp thu sự hiểu biết là một điều thích thú và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng học hỏi.

Taking in knowledge is a pleasure that will never end.

jw2019

Tín đồ thật của đấng Christ không ngừng nghiên cứu và học hỏi sau khi ra trường.

True Christians do not stop learning and studying when they leave school.

jw2019

” Con yêu, ” Tôi sẽ nói con, ́hãy nhớ, mẹ con là người hay lo, còn ba con là người chiến binh, và con là cô gái với đôi tay nhỏ và đôi mắt to không biết ngừng học hỏi.’

” Baby, ” I’ll tell her, ” remember, your momma is a worrier, and your poppa is a warrior, and you are the girl with small hands and big eyes who never stops asking for more. ”

QED

“Con yêu,” Tôi sẽ nói con, ‘hãy nhớ, mẹ con là người hay lo, còn ba con là người chiến binh, và con là cô gái với đôi tay nhỏ và đôi mắt to không biết ngừng học hỏi.’

“Baby,” I’ll tell her, “remember, your momma is a worrier, and your poppa is a warrior, and you are the girl with small hands and big eyes who never stops asking for more.”

ted2019

* Tôi được khuyến khích nên học hỏi không ngừng và tăng trưởng cá nhân.

* I am encouraged to seek learning and personal growth.

LDS

Tuy nhiên, Fukuzawa nghĩ rằng bản chất của học thuật đã và đang là học hỏi không ngừng, và việc hiểu biết nhiều hơn thì cung cấp nhiều những cơ hội học tập hơn.

However, Fukuzawa thought the essence of academia was and is a continuous learning, and knowing more things provides more learning opportunities.

WikiMatrix

Giả sử những người trong gia đình muốn bạn ngừng học hỏi Kinh-thánh và không kết hợp với Nhân-chứng Giê-hô-va nữa.

Say that family members want you to cease your Bible study and your association with Jehovah’s Witnesses.

jw2019

(Ma-thi-ơ 24:45-47) Tuy nhiên, để việc học hỏi cá nhân được bổ ích, chúng ta cần phải học đều đặn và không ngừng.

(Matthew 24:45-47) For personal study to produce benefits, however, it must be progressive and consistent.

jw2019

Kỹ năng cắt thái tuy là rất dễ học, nhưng nó cũng đòi hỏi sự tập luyện không ngừng.

Cutting skills is easy to learn but it needs non stop practice.

OpenSubtitles2018. v3

Và rồi tôi không ngừng tự hỏi ” Làm thế nào để có thêm những người thực sự thích học ? ”

And so I was always asking this question: “Well how could we get more kids to really love to learn?”

ted2019

Nếu một người hiểu về một nguyên tắc phúc âm nhưng không hành động theo hoặc không áp dụng, thì việc học hỏi đó không đầy đủ và Thánh Linh có thể ngừng làm việc với người ấy.

If knowledge of a gospel principle is learned but not acted upon or applied, the learning is not complete and the Spirit may cease to work with the individual.

LDS

Nếu bạn không thể nhớ được bạn ngừng ở đâu trong buổi học lần trước hoặc bạn bãi bỏ buổi học hỏi vì những lý do không chính đáng, bạn làm cho chúng nghĩ rằng buổi học không quan trọng lắm.

If you cannot remember where you left off on the last study or you cancel the study for trivial reasons, you are conveying the message that the study is not that important.

jw2019

Được trưng nơi dễ thấy tại các Phòng Nước Trời, những lời này sẽ nhắc nhở chúng ta rằng các buổi họp hội thánh là nơi rất tốt để nhận được sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời, nơi mà chúng ta có thể tham gia vào chương trình học hỏi không bao giờ ngừng.

Those words, prominently displayed in Kingdom Halls, will serve as a reminder that an outstanding place to receive divine education is at congregation meetings, where we can share in an ongoing program of instruction.

jw2019

Người vợ viết: “Nếu ai cảm thấy việc hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh là ngoài tầm tay thì tôi sẽ nói rằng: ‘Hãy cầu nguyện cụ thể, và không ngừng cầu nguyện về điều đó’.

The wife writes: “To any who may feel that conducting a Bible study would be more than they can handle, I say: Be specific in your prayers, and don’t stop praying about it.

jw2019

Ngày nay, con cái của bà vô cùng biết ơn khi nhớ lại những nỗ lực không ngừng của bà để dạy phúc âm cho họ: tầm quan trọng của tiền thập phân, đền thờ, và học hỏi thánh thư, của việc cầu nguyện, và đức tin để tin tưởng vào phúc âm.

Today, her children thankfully recall her tireless efforts to teach them the gospel: the importance of tithing, temples, and scripture study, of prayer and the faith to trust in it.

LDS

Ông cũng nói rằng ông sẽ học hỏi từ những sai lầm của các nhà lãnh đạo trước đó, những người không thể đảm bảo một cuộc ngừng bắn lâu dài với FARC, mặc dù quân đội vẫn sẽ tiếp tục hoạt động khắp nơi ở Colombia trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

He also said that he would learn from the mistakes of previous leaders, who failed to secure a lasting ceasefire with FARC, though the military would still continue operations throughout Colombia while talks continued.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.